• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

ICTSI w 2022 roku ze sprzedażą usług w wysokości 2,24 mld dolarów i zyskiem większym o 44%

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski ICTSI w 2022 roku ze sprzedażą usług w wysokości 2,24 mld dolarów i zyskiem większym o 44%

Partnerzy portalu

Marek Grzybowski

ICTSI, właściciel Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni, w 2022 roku osiągnął rekordowe przychody ze sprzedaży usług oraz wysoki zysk netto. 

International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) ogłosił na początku marca br. skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 rok. Przychody ze sprzedaży operacji portowych wyniosły 2,24 mld dolarów, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z 1,87 mld dolarów w zeszłym roku. Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA) osiągnął 1,41 mld dolarów. Był wyższy o 24% niż wygenerowany w 2021 roku, który wyniósł 1,14 mld dolarów.

- ICTSI osiągnęło dobre wyniki w 2022 roku. Osiągnięto to dzięki ścisłej kontroli działań operacyjnych oraz wzrostowi przeładunków kontenerów o 9%, przekraczając 12,2 mln TEU - powiedział przewodniczący i prezes ICTSI Enrique K. Razon Jr. 

W wyniku tego dochód netto przypadający akcjonariuszom oszacowano na 618,46 mln dolarów. Był więc o 44% wyższy niż w 2021 roku, kiedy osiągnął  428,57 mln dolarów. To efekt dobrych dochodów z działalności operacyjnej terminali kontenerowych. Są one częściowo pomniejszone przez wzrost odpisów amortyzacyjnych, spłaty odsetek od kredytów, zobowiązań z tytułu leasingu i praw koncesyjnych  oraz  rezerwę na podatek dochodowy, a także jednorazowe odpisy z tytułu utraty wartości. 

Filipiński operator z polskimi korzeniami


Do tego wyniku niewątpliwie przyczyniła się aktywność Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, którego potencjał przeładunkowy szacowany jest na 1 mln TEU. W 2021 roku przeładowano prawie 574 tys. TEU, a w 2022 roku około 7% mniej co można tłumaczyć trwającą pandemią COVID-19. Przypomnijmy, że w grudniu ubr. International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) podpisał umowę z Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na dzierżawę terenów na których działa terminal. Umowa obejmuje obszar 660 tys. m2, czyli o prawie 1/3 więcej, niż BCT zajmuje obecnie. Ze strony Portu Gdynia dokumenty sygnowali prezes zarządu Jacek Sadaj oraz wiceprezes zarządu i dyrektor ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem Kazimierz Koralewski.

Ze strony najemcy swój podpis złożył reprezentujący ICTSI Hans Ole Madsen. W uroczystości wzięli także udział m.in. wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, ambasador Filipin Leah M. Basinang-Ruiz, a także Wojciech Szymulewicz, prezes Zarządu BCT.

Na tym terenie są prowadzone w dalszym ciągu operacje przeładunkowe i składowe w obrocie morskim. Aktualnie w terminalu odbywają się również przeładunki sprzętu wojskowego oraz elementów morskich farm wiatrowych, które są obsługiwane przez Morską Agencję Gdynia.

Ponad 12 mln TEU w 2022 roku


Zysk na akcję wzrósł o 58% do 0,29 dolara z 0,18 dolara w 2021 roku. Wyłączając jednorazowe opłaty, powtarzalny dochód netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 roku był o 43% wyższy i wyniósł 634,48 mln dolarów w porównaniu do 442,83 mln uzyskanych w poprzednim roku. W 2022 roku ICTSI dokonało jednorazowych odpisów z tytułu utraty wartości innych aktywów niefinansowych w wysokości 16,01 mln dolarów. Rok wczęśniej jednorazowe odpisy z tytułu utraty wartości innych aktywów niefinansowych oraz opłaty związane z wcześniejszą spłatą kredytów w Victoria International Container Terminal (VICT) wyniosły 14,26 mln dolarów.

ICTSI w 33 zarządzanych terminalach w 2022 roku przeładował ponad 12,216 mln kontenerów TEU. Było to o 9% więcej niż w rok wcześniej, kiedy obsłużono ponad 11,163 mln TEU. Wzrost wielkości przeładowanych kontenerów wynikał głównie z konsolidacji Manila North Harbor Port, Inc. (MNHPI) w Manili na Filipinach. W nowej strukturze działa on od września 2022 roku. Wzrost podaży kontenerów wynikał z ożywienia wymiany handlowej między kontynentami po pandemii COVID-19 oraz zniesieniu ograniczeń w portach i morskiej logistyce. Do terminali ICTSI wprowadzono również nowe połączenia żeglugowe.

Wyższe przychody wynikały również ze względu na korzystną strukturę asortymentu kontenerów obsługiwanych w terminalach ICTSI. Większe przychody osiągnięto dzięki  podniesieniu taryf na niektórych terminalach, a także podpisaniu nowych umów z liniami żeglugowymi, rozwinięciu usług terminalowych oraz wyższych przychodów z usług dodatkowych.
Istotny jest wkład przychodów MNHPI i nowych terminali Manila Harbor Centre Port Services, Inc. (MHCPSI) na Filipinach, ICTSNL w Nigerii i IRB Logistica w Brazylii. Zanotowano jednak spadek obrotów handlowych w PICT w Karaczi w Pakistanie. Na wynik finansowy wpływ miał niekorzystny kurs walutowy, głównie deprecjacja przychodów z peso filipińskiego (PHP) i dolara australijskiego (AUD) w terminalach filipińskich i VICT w Melbourne w Australii. Korekcie uległy również przychody w Madagascar International Container Terminal Services Ltd. (MICTSL) i Adriatic Gate Container Terminal (AGCT), odpowiednio na Madagaskarze i w Chorwacji.

Mogło być 17% więcej


Kierownictwo ICTSI zauważa, że „wyłączając skonsolidowane przychody MNHPI, nowych terminali i przedsiębiorstw oraz zaprzestania działalności w DIPSSCOR i Hijo International Port Services Inc. (HIPSI) w Davao na Filipinach, skonsolidowane przychody brutto wzrosłyby o 17%”.

Koszty operacyjne w 2022 roku były o 17% wyższe i wyniosły 612,12 mln dolarów w porównaniu do przychodów 523,33 mln dolarów, które osiągnięto w 2021 roku. Wzrost kosztów operacyjnych wynikał przede wszystkim z pokrycia kosztów MNHPI i nowych terminali. Nastąpił również  wzrost wydatków związanych z wyposażeniem i obiektami. Istotnym obciążeniem były głównie koszty paliwa i energii, a dodatkowe generował wzrost płac wynikających z korekty płacy minimalnej oraz niekorzystny wpływ kursów walutowych na koszty ponoszone w Brazylii. Rozliczenia w realach brazylijskich (BRL) w ICTSI Rio i Tecon Suape SA (TSSA) wymagały ciągłych działań zmierzających do optymalizacji kosztów. 

Zauważa się również korzystne efekty kursów walutowych. Odnotowano je  głównie w przypadku peso filipińskiego (PHP), rupii pakistańskiej (PKR), dolara australijskiego (AUD) i polskiego złotego (PLN) w terminalach Filipin, Pakistanu, Australii i Polski. Gdyby wyłączyć wpływ na wynik finansowy MNHPI oraz terminali nowych i wycofanych z eksploatacji, skonsolidowane gotówkowe wydatki operacyjne wzrosłyby o 12%, co podkreśla kierownictwo operatora z Filipin w komunikacie dla inwestorów.

200 mln USD wydatki


Skonsolidowana EBITDA wzrosła o 24% do 1,41 mld dolarów w 2022 roku głównie dzięki wyższym przychodom, częściowo zmniejszonym przez wzrost gotówkowych kosztów operacyjnych. W rezultacie marża EBITDA wzrosła do 63% w 2022 roku z 61%, zaznacza filipiński operator.

Skonsolidowane koszty finansowania i inne wydatki wzrosły o 16% z 170,54 mln dolarów w 2021 roku do 198,04 mln dolarów. To efekt wyższych odsetek i kosztów finansowania pożyczek, głównie w związku z emisją obligacji uprzywilejowanych o wartości 300 mln USD w listopadzie 2021 roku, które sfinansowały wykup udziałów amerykańskich 183,76 mln dolarów (5,875%) i 85,22 mln dolarów (4,875%) gwarantowanych uprzywilejowanych wieczystych papierów wartościowych z datami wykupu odpowiednio w 2022 i 2024 roku.

Na wynik finansowy wpływ miała konsolidacja niespłaconego kredytu na nowy terminal spółki na Filipinach oraz wyższe wydatki związane z działaniami terminali w czasach pandemii COVID-19. Do tego dochodzą jednorazowe odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych.

400 mln dolarów na inwestycje


Nakłady inwestycyjne, z wyłączeniem skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego, w 2022 roku wyniosły 386,35 mln dolarów. Zostały one przeznaczone  głównie na rozwój VICT w Melbourne w Australii, Manila International Container Terminal (MICT) na Filipinach, ICTSI DR Congo SA (IDRC) w Matadi w Demokratycznej Republice Konga i Contecon Manzanillo SA de C.V. (CMSA) w Manzanillo w Meksyku.

Specjalne środki przeznaczone na nabycie gruntów w porcie Manila na Filipinach oraz wydatki związane z przedłużeniem koncesji w MICTSL na Madagaskarze. ICTSI nie ustaje w rozwoju i modernizacji terminali. Planowane nakłady inwestycyjne Grupy na rok 2023 to około 400 mln dolarów. Nakłady inwestycyjne zostaną wykorzystane głównie na trwającą rozbudowę terminali operatora filipińskiego w Australii, Meksyku, Filipinach i Demokratycznej Republice Konga.

Kolejna transza wydatków przeznaczona jest na przedłużenie koncesji na Madagaskarze. Kontynuowana będzie również rozbudowa stoczni w ICTSNL w Nigerii oraz nabrzeża w ICTSI Rio w Brazylii. Do tego jest planowany rozwój nowo nabytego terminala we wschodniej Jawie w Indonezji; a także zakup i modernizacja sprzętu.

ICTSI jest czołowym operatorem terminali kontenerowych o potencjale przeładunkowym od 50 tys. do 3,5 mln TEU rocznie. ICTSI zatrudnia ponad 11 tys. osób. Zarządza 33 terminalami w 20 krajach na sześciu kontynentach. Firma została założona w grudniu 1987 roku na Filipinach. Zaczęła od  Międzynarodowego Terminalu Kontenerowego w Manili. W Polsce prowadzi działalność od ponad dwóch dekad i będzie ją kontynuować przez kolejne 30 lat.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.