• <
Atlas_Copco_mega_2022
politechnika_gdanska_2022
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – procedura przenoszenia konosamentu (prawo angielskie)

Kluczową, charakterystyczną cechą konosamentu jako papieru wartościowego w anglosaskim systemie prawnym jest jego zdolność do przenoszenia tego dokumentu (i ucieleśnionych w nim uprawnień) na inne sposoby.

27.01.2022, 10:59
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament „na zlecenie” i „na okaziciela” (prawo angielskie)

W naszym opracowaniu „Konosament – ogólna charakterystyka w systemie prawa angielskiego” rozpoczęliśmy analizę konosamentu („bill of lading”; „B/L”) w świetle prawa angielskiego. Skoncentrowaliśmy się na dwóch typach konosamentów: „konosamentu na zlecenie” („order bill of lading”) oraz konosamentu na okaziciela („bearer bill of lading”). Tylko te dwa typy konosamentów są w świetle tradycyjnego systemu prawa angielskiego (common law) papierami wartościowymi („document of title” lub „negotiable document of title”).

17.01.2022, 12:28
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – ogólna charakterystyka w systemie prawa angielskiego

Konosament („bill of lading” B/L, określony również historycznie jako „bill of loading”) ukształtowany został w wyniku rozwoju, charakterystycznego dla całego systemu common law, zasadniczo i systemowo różniącego się od kontynentalnego systemu cywilistycznego.

07.01.2022, 11:26
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa o budowę statku – "liquidated damages" [Część 3]

Kwestia „kar umownych” w umowach o budowę statku to jedno z kluczowych zagadnień kontraktowych. W niniejszej części kontynuujemy nasze rozważania oparte na angielskim systemie common law [zob. Część 1, Część 2].

27.12.2021, 11:31
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa o budowę statku – „liquidated damages” [Część 2]

W niniejszym opracowaniu, kontynuujemy nasze rozważania prawne dotyczące instytucji kontraktowej „liquidated damage” (kary umowne) w systemie prawa angielskiego.

16.12.2021, 21:38
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Umowa o budowę statku – „liquidated damages” [Część 1]

U podstaw „shipbuilding contract” leży zobowiązanie stoczni wybudowania statku w uzgodnionym terminie oraz o parametrach technicznych (nośność, szybkość, zużycie paliwa itp.) ustanowionych w warunkach umowy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez stocznię tego obowiązku, stanowi potencjalnie źródło poważnych szkód po stronie armatora, zamawiającego statek („Buyer”).

06.12.2021, 09:28
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – dostarczenie ładunku

Zgodnie z prawem angielskim, co do zasady, na czarterującym spoczywa bezwzględny obowiązek umowny dostarczenia ładunku do przewozu. Jak wyraźnie podkreślił to precedens „Triton v Vitol” (The Nikmary) [2003] EWCA Civ 1715 [2004] 1 Lloyd’s Rep. 50 – „In absence of express stipulations it is the absolute no-delegable duty of the charterer if he can legally do so, to furnish a cargo according to the charter.”

25.11.2021, 09:19
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – fałszywa deklaracja ładunkowa

W dotychczasowych naszych opracowaniach, w szczególności Konosament jako dowód na okoliczność danych ładunkowych, zajmowaliśmy się wartością dowodową ładunkowych zapisów konosamentowych oraz wynikającą z tego ewentualną odpowiedzialnością kontraktową (contractual liability, ex contractu) zarówno w ujęciu common law, jak i Reguł Hague-Visby (w formie przyjętej w COGSA 1971/1992).

15.11.2021, 14:44
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament jako dowód na okoliczność danych ładunkowych

Istotą dokumentacyjnej funkcji konosamentu jest to, iż „provides evidence of the facts represented in it” [za, Scrutton].

04.11.2021, 10:39
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa o budowę statku – gwarancja na pierwsze żądanie (prawo polskie)

W naszym opracowaniu Umowa o budowę statku – "on demand guarantee" (prawo angielskie) omówiliśmy ostatnie, bardzo ważne orzeczenie sądu angielskiego, dotyczące tzw. „on demand guarantee” (gwarancja na pierwsze żądanie). A jak sprawa wygląda w systemie prawa polskiego?

25.10.2021, 14:15
SIARK_PORT_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.