• <
konferencj_platforma_lng_2023
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Konosament – wydanie ładunku na podstawie sfałszowanego konosamentu

Precedens „Glyn Mills Currie & Co. v The East & West India Dock Co.” [1882] 7 App. Cas. 591 wraz z precedensem ,,The Stettin” [1889] 14 PD 142 ustanowiły bazowy zespół praw i obowiązków przewoźnika w związku z przewozem i wydaniem ładunku na podstawie konosamentu.

11.07.2023, 20:04
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa o budowę statku – procedura zmiany umowy

Wiele kontraktów wprowadza szczegółową procedurę zmiany warunków kontraktowych, szczególnie, jeżeli zmiany te mają dotyczyć szczegółowych ustaleń techniczno-konstrukcyjnych (na poziomie „Specifications” itp.). Ta szczegółowa procedura („variation procedure”), ustala nie tylko kiedy i na jakich warunkach armator („Buyer”) może żądać dokonania określonych zmian, kiedy i na jakich warunkach takie zmiany należy uznać za uzgodnione lub nie, ale wręcz wprowadza uzgodnione ustandaryzowane formularze zlecenia zmian.

29.06.2023, 09:09
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na czas – klauzula „Off-hire” (Część I)

W umowach czarteru na czas, dwa typy postanowień mają fundamentalne znaczenie dla stron umowy, armatora i czarterującego. Z jednej strony są to klauzule regulujące szczegółowe warunki płatności opłaty czarterowej (hire), z drugiej zaś okoliczności faktyczne i prawnie, które zwalniają czarterującego z obowiązku płacenia armatorowi opłaty czarterowej.

19.06.2023, 16:32
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – “lien and exemption clause”

Nasze opracowanie Czarter na podróż - Cesser clause wywołało duże zainteresowanie wśród naszych stałych adresatów. Postanowiliśmy w związku z tym powrócić do tego tematu.

11.06.2023, 13:52
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament a umowa frachtowa

W rozwoju historycznym konosamentu, jako specyficznego dokumentu przewozowego, funkcja dowodu na okoliczność warunków umowy przewozu (umowy frachtowej – „contract of affreightment”), na jakich strony umowy (frachtujący – „shipper” – przewoźnik - „carrier”) uzgodniły przewóz morzem danego ładunku, ukształtowała się jako druga w kolejności (po funkcji „receipt for the goods shipped”).

31.05.2023, 23:59
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Sprawa „The ZouZou” [2022] a ochrona wierzyciela hipotecznego. Część II

W pierwszej części naszego opracowania Sprawa „The ZouZou” [2022] a ochrona wierzyciela hipotecznego. Część I, omówiliśmy założenia klubowej polisy ubezpieczeniowej, określanej jako („M II Policies”) – umowa ubezpieczenia interesów wierzyciela hipotecznego („Mortgage Interest Insurance Policy”).

22.05.2023, 12:29
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – wybrane zagadnienia praktyczne

Konosament („bill of lading („B/L”)) jest specyficznym dokumentem przewozowym, mającym charakter papieru wartościowego („negotiable document of title”). Wyróżnia się trzy funkcje konosamentu. Jest on zatem potwierdzeniem przyjęcia przez przewoźnika do przewozu określonego (co do ilości, charakteru i stanu zewnętrznego) ładunku.

14.05.2023, 18:48
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Umowa o budowę statku – zmiana przepisów klasyfikacyjnych

Każda umowa o budowę statku, obok podstawowego wymogu aby statek, który jest przedmiotem umowy, wybudowany został przez stocznię zgodnie z warunkami tejże umowy i specyfikacji technicznej („specification”) przewiduje dodatkowo, aby:

04.05.2023, 13:21
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na czas "hire" - wybrane zagadnienia

W kontynuacji naszych opracowań dotyczących czarteru na czas powracamy do jednej z kluczowych kwestii – warunków płatności opłaty czarterowej – „hire”. Standardową praktyką czarterów tego typu, jest ustalenie płatności „z góry”(„in advance”) dokonywanej w okresach „miesięcznych” („per calendar month in advance” – Kl. 9, linia 109 SHELLTIME 4), „półmiesięcznych” („semi-monthly in advance” – Kl 5, linia 58 NYPE 1946), czy „15-dniowych” („15 days in advance” - Kl. 11, linia 147 NYPE 93).

24.04.2023, 10:44
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – „Cesser Clause”

W przypadku wystawienia przez przewoźnika (armatora) konosamentu (tzw. „Owners’ B/L”), przewoźnikowi będzie mogło przysługiwać roszczenie z tytułu kosztów i należności (np. fracht itp.) związanych z konosamentową umową frachtową w stosunku do legitymowanego posiadacza konosamentu/odbiorcy ładunku. Zwyczajowo, roszczenie takie wsparte jest możliwością zabezpieczającego zatrzymania ładunku (w formie umownego zastawu na ładunku – „lien on cargo”).

15.04.2023, 11:26
SIARK_PORT_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.