• <
Atlas_Copco_mega_2022
politechnika_gdanska_2022
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – załadunek na statek

Z trzech zespołów odpowiedzialności czarterującego związanych z ładunkiem zapewnienie, aby ładunek odpowiadał parametrom ilościowym i jakościowym przewidzianym umową frachtową oraz aby został dostarczony do miejsca załadunku w uzgodnionym czasie leży wyłącznie po stronie czarterującego. Trzecia część szeroko pojętego procesu załadunku, czyli załadowanie danego towaru na statek, jego odpowiedniego rozmieszczenie i zabezpieczenie (zasztauowanie) są, z oczywistych względów, wspólną operacją i współdziałaniem czarterującego (frachtuj

18.05.2022, 13:11
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa frachtowa – sankcje USA nałożone na podmioty rosyjskie

Angielski Sąd Gospodarczy (English Commercial Court (HC)) wydał w dniu 03.03.2022 bardzo ciekawe orzeczenie w sprawie ”MUR Shipping BV v RTI Ltd.” [2022] EWHC 467 (Comm). Orzeczenie Sędziego Jacobsa dotyczyło bardzo aktualnych kwestii związanych z sankcjami USA nałożonymi na podmioty rosyjskie w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

09.05.2022, 18:30
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa o budowę statku - list intencyjny („letter of intent”)

Proces negocjacji umowy o budowę statku, to długi i skomplikowany zespół działań, ustaleń, przygotowań o charakterze prawnym, technicznym, finansowym i organizacyjnym. Ponadto, ze strony stoczni, niezbędnym jest przewidzenie możliwości ulokowania budowy i jej zharmonizowania z innym aktualnie prowadzonymi i planowanymi projektami (w szczególności, tzw. „building slot” – doku stoczniowego, w którym statek będzie budowany i zwodowany, itp.).

01.05.2022, 23:40
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament imienny – straight bill of lading

W tradycyjnym ujęciu common law, konosamentami sensu stricte (tj. papierami wartościowymi – „negotiable document of title”) jest tylko konosament na zlecenie („order B/L”) oraz konosament na okaziciela („bearer B/L”).

20.04.2022, 12:37
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na czas – zakończenie czarteru (redelivery range)

Jest niemal zasadą, iż umowy czarterowe zawierają postanowienie określające port lub zespół portów, w którym statek winien być zwrócony (redelivery) przez czarterującego do armatora, ze zwyczajową przy tego typu postanowieniach formułą czarterową „in like good order and condition, ordinary wear and tear excepted” [NYPE 93, Kl. 10, linie 130 do 136; SHELTIME 4, Kl. 16, linie 308-310; BALTIME 1939; Kl. 7, linie 93-100].

11.04.2022, 12:10
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – niedostarczenie ładunku przez czarterującego

Ustaloną aktualnie zasadą prawa angielskiego jest przyjęcie, iż jeżeli ma miejsce sytuacja niedostarczenia przez czarterującego (frachtującego) ładunku do przewozu w ramach czarteru na podróż, wówczas armator (przewoźnik) zobowiązany jest pozostawać ze statkiem przez cały okres ładowania (lay-time/laytime). Co więcej, nawet po upływie okresu ładowania przewoźnik nie może wycofać statku, chyba że jest oczywistym, iż czarterujący nie ma zamiaru dostarczyć ładunku lub zwłoka jest tak znacząca, iż ma znamiona „frustration”.

01.04.2022, 13:31
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Umowa o budowę statku – rozliczenie "liquidated damages"

Co do zasady, większość umów o budowę statków (w tym podstawowe formularze typu „SAJ form”, „NEWBUILDCON form” itp.), przewidują, iż naliczone kary umowne („liquidated damages”), winny być rozliczone, czy to w formie potrącenia wzajemnych należności Stoczni („Seller”) i armatora („Buyer”) lub w formie odrębnej płatności gotówkowej płaconej przez Stocznię na rzecz armatora (w kwocie odpowiadającej wysokości naliczonych kar umownych). Systemowo, przyjmuje się, iż czasem, w którym takie rozliczenie winno nastąpić, jest data zakończe

23.03.2022, 21:22
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – wydanie ładunku na podstawie konosamentu

Konosamenty stwierdzające przyjęcie ładunku na statek (tzw. konosament załadowania, „shipped bill of lading”), który jest konosamentem na zlecenie („order B/L”) lub na okaziciela („bearer B/L”), jest dokumentem uprawniającym (legitymującym) do dysponowania tym ładunkiem i do jego odbioru („document of title relating to those goods”).

14.03.2022, 11:29
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na czas – przekazanie statku czarterującemu („delivery”). Część I

W umowach czarteru na czas standardowo znajduje się postanowienie określające czas i miejsce, w którym winno nastąpić wydanie statku (delivery) czarterującemu przez armatora. Nie wolno zignorować tego formalnego postanowienia umownego. Jak wyjaśnił to późniejszy Lord, sędzia Roskill w sprawie „Cheikh Boutros Selim El-Khoury v Ceylon Shipping Lines Ltd.” (The Madeleine) – „It is, of course axiomatic that in a time charter (…).

23.02.2022, 10:32
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – praktyczne aspekty związane z przenoszeniem konosamentu

W naszych opracowaniach – Konosament – ogólna charakterystyka w systemie prawa angielskiego, Konosament „na zlecenie” i „na okaziciela” (prawo angielskie), Konosament – procedura przenoszenia konosamentu (prawo angielskie) dokonaliśmy analizy konosamentu – jako papieru wartościowego w świetle prawa angielskiego.

04.02.2022, 10:18
SIARK_PORT_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.