• <
Nauta_top_1100x200

SR Nauta zamknęła rok 2018 ze stratą prawie 58 mln zł netto

pc

23.08.2019 04:24 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki SR Nauta zamknęła rok 2018 ze stratą prawie 58 mln zł netto
SR Nauta zamknęła rok 2018 ze stratą prawie 58 mln zł netto - GospodarkaMorska.pl

Stocznia Remontowa Nauta na minusie. W opublikowanym sprawozdaniu finansowym spółka wykazała prawie 58 mln zł straty netto za rok 2018. Obecnie zobowiązania krótkoterminowe zakładu przewyższają wartość aktywów obrotowych spółki o ponad 95 mln zł.

Strata, jaką wykazała stocznia, to dokładnie 57 905 815,20 zł netto. Mimo to, w sprawozdaniu spółka zakłada kontynuowanie działalności. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stoczni 9 sierpnia tego roku podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty. Zapisano w niej, że strata zostanie „pokryta w kwocie 31 209 743,24 zł ze środków z kapitału zapasowego, a w pozostałej  części, tj. w kwocie 26 696 071,96 zł z zysków z lat kolejnych”.

W 2018 r. koszty działalności operacyjnej stoczni wyniosły 516 295 tys. zł. W porównaniu z rokiem poprzednim były one wyższe o 4,1%, tj. 20 214 zł. – podano w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki Stoczni Remontowej „NAUTA” S.A.w roku obrotowym 2018”.

Przychody ze sprzedaży, jakie osiągnęła spółka w ubiegłym roku wyniosły prawie 485 mln zł i w odniesieniu do 2017 r. spadły o ponad 3 mln zł. „Plan sprzedaży, zakładający w 2018 roku osiągnięcie przychodów na poziomie 529.579 tys. zł, został wykonany  w  91,5%” – napisano w sprawozdaniu z działalności spółki.

Wpływy ze sprzedaży nowych budów cywilnych w odniesieniu do roku 2017 spadły o ponad 103 mln zł „w związku z zaprzestaniem kontraktowania projektów i w konsekwencji znacznym ograniczeniem produkcji” – podano w sprawozdaniu z działalności SR Nauta. Podkreślono w nim, że plan sprzedaży w tym obszarze został wykonany na poziomie 83,1%, co wynika „przesunięć harmonogramów realizowanych projektów”.

Stocznia zyskała natomiast na produkcji specjalnej, czyli zleceniach kierowanych do spółki przez Polską Grupę Zbrojeniową. „Sprzedaż z tytułu produkcji specjalnej w 2018 roku wyniosła 218.476,2 tys. zł, co oznacza zwiększenie przychodów w stosunku do 2017 roku o 83.397,6 tys. zł” – poinformowano w sprawozdaniu z działalności spółki.

Rentowność produkcji stoczni w 2018 r. wyniosła 2,4%. Dla porównania, w 2017 r. było to 4,7%.

O prawie 393 zł wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie za 2018 r. Obecnie wynosi ono 7 414,89 zł.

Jak podano w sprawozdaniu z działalności stoczni, wartość zobowiązań krótkoterminowych spółki za ubiegły rok to ponad 377 mln zł. Prawie 71 mln zł nie zostało spłacone w terminie.

W sprawozdaniu z działalności SR Nauta zaznaczono, że w stosunku do 2017 r. wynik na sprzedaży stoczni zmniejszył się o ponad 9,5 mln zł – do poziomu 33 719,6 tys. zł. Negatywnie na wynik brutto, według sprawozdania, wpłynęła „produkcja nowych budów jednostek cywilnych, która nie pokryła kosztów wygenerowanych w procesie produkcyjnym. Segment ten osiągnął ujemną rentowność na poziomie -40,9% , co przełożyło się na stratę brutto w wysokości 42.059,4 tys. zł” – podano w sprawozdaniu z działalności stoczni. Wykazano w nim ujemną marżę na trzech projektach. Są to: statek naukowo-badawczy dla uniwersytetu w Göteborgu (B-871 RESEARCH VASSEL w wysokości 14 269 tys. zł), trawler Ocean Star (B-698 w wysokości 14 373 tys. zł) oraz trawler Lingbank (B-442 w wysokości 1 170 tys. zł). Według sprawozdania z działalności stoczni, na stratę wpłynęły także nierozliczone koszty wydziałowe w wysokości 8 050 tys. zł.

Plan naprawczy


W roku 2019 Stocznia Remontowa Nauta zakłada kontynuację założeń przyjętych w Planie Naprawczym z dnia 19.03.2018 roku. Jego kluczowymi punktami są: redukcja zobowiązań spółki poprzez sprzedaż aktywów; pozyskanie środków na finansowanie działalności produkcyjnej; reorganizacja segmentów działalności; optymalizacja kosztów stałych; utrzymanie bieżącej płynności oraz zmiana struktury zobowiązań spółki.

„W 2018 roku Stocznia dokonała sprzedaży majątku zlokalizowanego przy ulicy Waszyngtona w Gdyni, co pozwoliło na spłatę zobowiązań finansowych wobec ARP oraz PKO BP w łącznej wysokości 69 mln zł.
 
Ponadto podjęto decyzję o zakończeniu kontraktacji w obszarze nowych budów cywilnych i wyjściu  z segmentu, co wiązało się z podjęciem szeregu działań o charakterze reorganizacyjnym. Równolegle prowadzono działania nakierowane na poprawę płynności finansowej oraz pozyskanie środków na finansowanie bieżącej produkcji, w szczególności kontraktów specjalnych.
 
Plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok zakłada kontynuację działań naprawczych polegających na dalszej reorganizacji Stoczni, w celu koncentracji Spółki na działalności remontowej i ostatecznym wyjściu z segmentu nowych budów cywilnych. W dalszym ciągu Stocznia będzie zacieśniać współpracę w ramach grupy PGZ, celem uczestnictwa w projektach specjalnych”– podano w sprawozdaniu z działalności spółki.

W 2019 r., zgodnie z Planem Rzeczowo-Finansowym, Stocznia Remontowa Nauta zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 362,8 mln zł. Spodziewana strata netto w 2019 roku wynosi 8.862,6 tys. zł. „Kluczowym dla realizacji założeń określonych w planie rzeczowo-finansowym na 2019 rok będzie sprzedaż udziałów spółki Synergia99. Środki uzyskane ze sprzedaży pozwolą na spłatę zobowiązań finansowych i dalsze oddłużenie Stoczni” – napisano w sprawozdaniu z działalności stoczni.
 
Stocznia Remontowa Nauta łączy wieloletnią tradycję okrętową z nowoczesnymi technologiami. Należy do zakładów o bardzo szerokim wachlarzu usług. Oprócz standardowych remontów, wykonuje także skomplikowane konwersje i przebudowy. Zwiększony potencjał dokowy i produkcyjny pozwala Naucie remontować nawet największe jednostki wpływające na Bałtyk. Nauta jest również bardzo aktywna w obszarze innowacji, m.in. oferuje armatorom statki o napędzie LNG. Stocznia, wspólnie z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami naukowymi, uczestniczy w kilku projektach o charakterze badawczo-rozwojowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie do produkcji specjalistycznych rozwiązań dla Marynarki Wojennej oraz nowatorskich produktów mogących znaleźć zastosowanie m.in. w ochronie środowiska, energetyce oraz w różnych gałęziach przemysłu – w tym również w przemyśle wojskowym.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.