• <
siemens_gamesa_2022

Przedsiębiorcy zainteresowani przemysłem stoczniowym w Polsce

ew/MGMiŻŚ

07.04.2020 15:06 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Przedsiębiorcy zainteresowani przemysłem stoczniowym w Polsce

Partnerzy portalu

Przedsiębiorcy zainteresowani przemysłem stoczniowym w Polsce - GospodarkaMorska.pl

W okresie ostatnich kilku lat w polskim przemyśle okrętowym sukcesywnie powstawały nowe firmy. Obserwowana dynamika wzrostu jest imponująca i może świadczyć o rosnącym zaufaniu przedsiębiorców do tej branży.

Podmioty gospodarki morskiej

Główny Urząd Statystyczny gromadząc dane o liczbie podmiotów gospodarki morskiej klasyfikuje je na cztery grupy:

- przedsiębiorstwa państwowe, - spółki handlowe, podając w tej grupie spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki jawne, - spółki cywilne, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Analiza tendencji zmieniającej się w czasie liczby podmiotów jest ważnym elementem oceny sytuacji każdego sektora gospodarczego, w tym przemysłu stoczniowego. Dla przypomnienia, przedsiębiorstwa państwowe nie funkcjonują już w branży stoczniowej od 2005 roku. Ostatni raz zostały wyszczególnione w roczniku statystycznym obejmującym dane z 2004 roku.

Spółki handlowe

Wśród spółek handlowych blisko 90% stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udział pozostałych spółek, czyli spółek akcyjnych oraz spółek jawnych rozkłada się niemal po połowie z minimalną przewagą tych ostatnich. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniają blisko 50% wszystkich pracujących w przemyśle stoczniowym. Ważnym dla sektora jest obserwacja trendu, jaki utrzymuje się w zakresie zmiany liczby podmiotów, ponieważ w konsekwencji musi mieć wpływ na poziom zatrudnienia, poziom przychodów i funkcjonowanie całej branży.

W okresie od 2015 roku do 2018 roku nastąpił skokowy, ponad 70% przyrost liczby spółek handlowych z poziomu 709 do 1223. Taki przyrost nigdy wcześniej nie był obserwowany. Dla porównania, we wcześniejszym czteroletnim okresie, w latach 2012-2015 wzrost liczby spółek był na poziomie poniżej 20%, z poziomu 592 w 2012 roku do wspomnianego już 709 w roku 2015. Istnienie firmy wymaga umiejętności pozyskiwania kontraktów i realizacji przyjętych do wykonania zamówień z zachowaniem konkurencyjności. Rosnąca liczba podmiotów funkcjonujących w obszarze przemysłu stoczniowego wskazuje wyraźnie, że ten rynek jest postrzegany jako perspektywiczny i zachęcający do tworzenia nowych podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju aktywności gospodarczej, pomimo stosunkowo wysokiej „bariery wejścia”. Barierę wejścia powoduje konieczność poczynienia inwestycji już na wstępie, przy tworzeniu nowego podmiotu. Inwestycje wynikają z konieczności uzyskania certyfikatów potwierdzających umiejętności pracowników, umiejętności prowadzenie i nadzorowania procesów specjalnych, oraz bezpieczeństwo użytkowania wyrobów, spełniających wymagania konwencji międzynarodowych. Uzyskanie stosownych certyfikatów jest nie tylko kosztowne, ale również czasochłonne. Certyfikaty wydawane są przez niezależne instytucje międzynarodowe, nadzorujące budowę obiektów pływających. Celem tego trybu postępowania jest zapewnienia jednakowych światowych standardów bezpieczeństwa ludzi, statków i obiektów pływających, niezależnie gdzie dany obiekt pływający czy statek był budowany.

Spółki cywilne

Zatrudniają średnio około 3 - 4 osoby, łącznie poniżej 800 osób w całym sektorze stoczniowym. Procentowo stanowią najmniejszy udział w strukturze zatrudnienia branży, nieco ponad 2%. W tej grupie firm obserwowany jest również wzrost liczby podmiotów gospodarczych o blisko 40% w okresie lat 2015 – 2018 z poziomu 159 do 223. Takiego wzrostu nie można było zaobserwować w okresie poprzednim, w 2012 roku były 152 spółki cywilne.

Podmioty gospodarcze - samozatrudnieni

Z danych rocznika statystycznego gospodarki morskiej GUS wynika, że w 2015 roku w branży stoczniowej 4282 osoby fizyczne były zarejestrowane jako prowadzące działalność gospodarczą. Łącznie z samozatrudnionymi w tych podmiotach pracowało 6675 osób. Oznacza to, że statystycznie rzecz ujmując, 6 samo zatrudnionych dodatkowo dawało pracę 3 osobom. W roku 2018 zarejestrowane były już 5662 podmioty gospodarcze i pracowało w nich 9757 osób łącznie z samo zatrudnionymi. Przytoczone dane oznaczają nie tylko przyrost podmiotów gospodarczych o blisko jedną trzecią, ale również przyrost liczby pracujących o niemal połowę. Posługując się wcześniejszą analogią można powiedzieć, że 6 samo zatrudnionych dodatkowo dawało pracę 4 osobom, czyli o jednej osobie więcej niż w 2015 roku.

Z powyższych oszacowań i zamieszczonych pod artykułem wykresów wynika, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zwiększały skalę swojej działalności przyjmując do pracy dodatkowe osoby. Należy więc wnioskować, że traktowały branżę stoczniową jako stabilne i perspektywiczne źródło przychodów pozwalające na podejmowanie dodatkowego ryzyka związanego ze zwiększaniem zatrudniania.

Podsumowanie

Analiza danych statystycznych na przestrzeni ostatnich kilku lat pomiędzy rokiem 2015 a 2018 wskazuje, że przemysł stoczniowy w Polsce stawał się branżą coraz bardziej konkurencyjną i silną ekonomicznie. Wyraźnie odnotowywany był trend wzrostowy objawiający się we wszystkich kluczowych elementach gospodarczych takich jak rosnąca wartość przychodów, rosnący poziom liczby pracujących, a także rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, zarówno spółek jak i samo zatrudnionych działających na własny rachunek.

Siła branży nabiera szczególnego znaczenie właśnie teraz, w dobie światowego kryzysu wywołanego wirusem COVID-19 i może stanowić o jej przetrwaniu.

Opracowanie: Wydział Przemysłu Okrętowego MGMiŻŚ

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.