• <
nauta_christmas_2021

Akcyza od olejów smarowych – ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia od akcyzy

25.06.2016 10:13 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Akcyza od olejów smarowych – ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia od akcyzy
Akcyza od olejów smarowych – ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia od akcyzy - GospodarkaMorska.pl

Z dniem 1 lipca 2016 r. wchodzą w życie przepisy ograniczające zakres stosowania zwolnienia od akcyzy przewidzianego dla niektórych olejów smarowych. W myśl zmienionego brzmienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.) zwolnieniem od akcyzy nie będą mogły zostać objęte m.in. oleje smarowe nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę.

Co się zmienia?

Na gruncie dotychczas obowiązującego brzmienia wspomnianego rozporządzenia, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów formalnych, zwolnieniem od akcyzy mogły zostać objęte m.in. oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako oleje smarowe do silników, które były przedmiotem czynności wymienionych w tym rozporządzeniu. Wśród czynności, w przypadku których możliwe jest zastosowanie omawianego zwolnienia od akcyzy, rozporządzenie wymieniało m.in. dostarczenie wyrobów do podmiotu zużywającego ze składu podatkowego na terytorium kraju lub od podmiotu pośredniczącego oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe przez zarejestrowanego odbiorcę (posiadającego zezwolenie na wewnątrzwspólnotowe nabywanie wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy) w celu ich zużycia przez ten podmiot bądź dostarczenia do podmiotu zużywającego.
Wprowadzona zmiana usuwa ze wspomnianego powyżej katalogu przypadków, w których możliwe jest zastosowanie zwolnienia od akcyzy, wewnątrzwspólnotowe nabycie przez zarejestrowanego odbiorcę – zarówno w celu dostarczenia nabywanych wyrobów do podmiotu zużywającego, jak i zużycia tych wyrobów przez zarejestrowanego odbiorcę.

Co to oznacza?

Wprowadzona zmiana w praktyce oznacza, iż oleje smarowe nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanych odbiorców, co do zasady, będą podlegać efektywnemu opodatkowaniu akcyzą. Jednocześnie wydaje się, iż w przypadku olejów smarowych pochodzących z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwolnieniem od akcyzy w dalszym ciągu będą mogły zostać objęte wyroby, które są przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia do składu podatkowego na terytorium kraju.

Wprowadzona modyfikacja, zdaniem Ministerstwa Finansów, ma wyłącznie charakter porządkujący, gdyż przedmiotowe oleje, w ocenie Ministerstwa, również na gruncie dotychczas obowiązującej regulacji nie mogły być nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanych odbiorców. Z powyższym stanowiskiem nie sposób się jednak zgodzić, gdyż w praktyce często można było spotkać się z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów smarowych przez zarejestrowanych odbiorców w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, co z kolei pozwalało na objęcie tych wyrobów zwolnieniem od akcyzy. Świadczą o tym także liczne głosy przedstawicieli przemysłu zgłoszone w trakcie prac nad komentowanym rozporządzeniem, które skutkowały opóźnieniem wejścia w życie komentowanej regulacji. Równocześnie taka praktyka spotykała się także z akceptacją części organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Co dalej ze zwolnieniami ze względu na przeznaczenie?

Wprowadzenie omawianej modyfikacji przepisów rozporządzenia to kolejny element toczącej się od dłuższego czasu dyskusji dotyczącej możliwości zastosowania procedury zawieszenia poboru w odniesieniu do wyrobów, które, tak jak np. oleje smarowe, nie stanowią wyrobów akcyzowych na terenie innych państw członkowskich.

Dlatego też niewykluczone, że w przyszłości organy będą kwestionować również możliwość objęcia zwolnieniem od akcyzy niektórych wyrobów energetycznych używanych do celów żeglugi, które są nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanych odbiorców – w celu ich zużycia lub dostarczenia do podmiotów zużywających.

Komentowana zmiana zakresu zastosowania zwolnienia od akcyzy może stanowić utrudnienie dla stosowania zwolnienia od akcyzy m.in. przez podmioty z szeroko rozumianej branży morskiej, które w ramach prowadzonej działalności wykorzystują oleje smarowe lub inne wyroby energetyczne. Należy także pamiętać, iż organy podatkowe oraz sądy administracyjne prezentują bardzo restrykcyjne podejście odnośnie zakresu zastosowania zwolnienia od akcyzy przewidzianego dla wyrobów energetycznych używanych do celów żeglugi. W szczególności kwestionowana jest możliwość objęcia tym zwolnieniem m.in. wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż do napędu jednostki pływającej – np. do napędu różnego rodzaju pomp lub innych urządzeń niebiorących udziału w przemieszczeniu danej jednostki. Ponadto w praktyce organy niejednokrotnie starają się zakwestionować możliwość zastosowania zwolnienia od akcyzy w przypadku rejsów, które nie są wykonywane w ramach odpłatnego świadczenia usług na rzecz podmiotów trzecich – np. w celu przewozu własnych pracowników lub przemieszczenia jednostki pływającej do portu, z którego ma się rozpocząć świadczenie usług przez dany podmiot.

Co można zrobić?

W związku z komentowaną zmianą rozporządzenia warto przeanalizować stosowane schematy nabycia poszczególnych olejów smarowych lub innych wyrobów wykorzystywanych do celów żeglugi pod kątem możliwości dalszego stosowania zwolnienia od akcyzy. Należy bowiem zauważyć, iż w niektórych przypadkach konieczna może okazać się modyfikacja dotychczasowych schematów nabycia tych wyrobów oraz podjęcie, wspólnie z dostawcami, odpowiednich działań zmierzających do zabezpieczenia pozycji podatkowej wszystkich podmiotów uczestniczących w tych transakcjach.

Dodatkowo wprowadzona nowelizacja może być również dobrą okazją do przyjrzenia się stosowanym procedurom (np. zasadom prowadzenia ewidencji czy zakresu wykorzystania wyrobów nabywanych na cele zwolnione od akcyzy) pod kątem ich zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami oraz aktualnym stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Joanna Brylowska
Mateusz Fiszer, radca prawny
Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
www.deloitte.com/pl

Więcej informacji w Alertach Podatkowych na stronie Deloitte. Subskrypcja e-mail umożliwia powiadomienia o nowych wydarzeniach, publikacjach oraz wydaniach biuletynów Deloitte.

Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje w zakresie zagadnienia będącego jego przedmiotem i nie stanowi wyczerpującej i kompleksowej analizy danego zagadnienia. Zatem zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako wystarczająco kompletne, adekwatne, dokładne czy przydatne dla indywidualnych celów jej odbiorców oraz stanowić podstawy ich decyzji, działań lub zaniechań. Informacje zawarte w artykule nie stanowią doradztwa, konsultacji ani opinii w indywidualnych sprawach. Osoby korzystające z informacji zawartych w artykule ponoszą wyłączne ryzyko i odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie zawartych w nim informacji i ich skutki. Informacje zawarte w artykule przeznaczone są do wiadomości odbiorcy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów, w szczególności komercyjnych.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.