• <
smartre_2023

Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji PZRP

ew

17.11.2020 12:42 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji PZRP

Partnerzy portalu

Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji PZRP  - GospodarkaMorska.pl
Wały przeciwpowodziowe na Wiśle, Tarnobrzeg – Skalna Góra fot. PGW Wody Polskie.

Trzy cele główne, 11 celów szczegółowych i aż 31 typów działań to zasadnicza część realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP)”. Interesariusze i eksperci omawiali te zagadnienia 17 listopada na konferencji Stop Powodzi „Cele. Działania. Bezpieczeństwo”.

– Jesteśmy obecnie w trakcie II cyklu planistycznego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Trwającym pracom koncepcyjnym towarzyszy realizacja konkretnych działań, zaplanowanych w poprzednich latach. Najbardziej spektakularne z takich przedsięwzięć, choć nie jedyne, to oddany do użytku w połowie roku zbiornik retencyjny Racibórz Dolny. Inwestycja zapewnia ochronę przeciwpowodziową na odcinku Odry od Raciborza aż po Wrocław, w tym miast-symboli, tragicznie doświadczonych przez powódź tysiąclecia z 1997 r. Już w połowie października obiekt przeszedł pierwszy, poważny sprawdzian, przyjmując wody niesione przez falę wezbraniową na Odrze. W sumie zbiornik zgromadził ponad 50 mln m3 wody, bezpośrednio chroniąc przed zalaniem mieszkańców m.in. Dziergowic, Lubieszowa, Bierawy, Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic oraz Sławic, Żelaznej i Brzegu, jak również wiele ważnych obiektów, w tym szpital i oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie-Koźlu. Warto jednak podkreślić, że potencjał zbiornika Racibórz Dolny jest dużo większy – w październiku wykorzystaliśmy tylko 25 proc. jego rezerwy powodziowej. – powiedział Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą podczas drugiej w obecnym cyklu planistycznym konferencji nt. zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce.

Katalog celów i działań

Głównymi celami zarządzania ryzykiem powodziowym są: zahamowanie wzrostu i obniżenie jego poziomu oraz poprawa systemu zarządzania nim. Tylko realizacja pierwszego celu tj. zahamowania wzrostu ryzyka powodziowego wymaga podjęcia w poszczególnych regionach, aż 11 typów działań. Od ochrony lub zwiększenia retencji na gruntach leśnych i ornych, poprzez zwiększenie retencji na terenach zurbanizowanych i zwiększenie naturalnej retencji w dolinach rzecznych, aż po odbudowę zniszczonej przez powodzie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania legislacyjne dotyczące pożądanych warunków kształtowania zagospodarowania przestrzennego.
Wpływ na obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego ma szereg działań technicznych i nietechnicznych. W tej pierwszej grupie o poziomie ryzyka decydują zapory i stopnie wodne, regulacja rzek, obwałowania i groble oraz odwodnienia i inne zabezpieczenia. Wśród działań nietechnicznych najważniejsze jest zalesianie, właściwe użytkowanie gruntów, uodpornienie na wodę, prognozowanie i ostrzeganie, przygotowanie i ewakuacja, ubezpieczenia i rekompensaty dla dotkniętych powodzią oraz budowanie świadomości społecznej i instrumentów prawnych i finansowych. W realizacji tych zamierzeń kluczową rolę odgrywa administracja państwowa – zarówno w zakresie prowadzenia kluczowych inwestycji, jak i koordynacji wszystkich działań ogólnokrajowych i lokalnych, przypisanych do poszczególnych regionów wodnych lub obszarów dorzeczy.

– W aktualizowanych PZRP wyodrębniono w sumie 11 celów szczegółowych i aż 31 różnych typów działań, które musza być realizowane w zmaganiach z zagrożeniem powodziowym. Z jednej strony daje to wyobrażenie jak skomplikowany jest to proces, a z drugiej, jak kompleksowego wymaga podejścia – wyjaśnił wiceprezes Woś. Szczegółowa lista pogrupowanych merytorycznie działań dostępna będzie na stronie www.stoppowodzi.pl

Bezpieczeństwo i minimalizacja strat   

Wody Polskie od momentu powstania realizują wymogi tzw. Dyrektywy Powodziowej UE (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r), włączonej do prawa polskiego w 2012 r. Zobowiązani jesteśmy m.in. do przygotowania szeregu dokumentów planistycznych, dotyczących ryzyka powodziowego. Strategia w nich rekomendowana opiera się na trzech filarach. Pierwszy, to odsunięcie powodzi od ludzi m.in. poprzez rekomendowanie budowy zbiorników retencyjnych i obwałowań oraz działania z zakresu naturalnej retencji. Drugi to odsunięcie ludzi od powodzi poprzez właściwe planowanie przestrzenne dla uniknięcia budowy, szczególnie mieszkalnej, na terenach zalewowych. Trzeci filar rekomenduje naukę życia z powodzią i możliwie skuteczne nią zarządzanie, radzenie sobie w trakcie i po jej przejściu, m.in. poprzez budowę systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania, szeroko pojętą edukację powodziową, w tym dotyczącą kwestii ubezpieczeń, przygotowanie budynków do powodzi itp. Świadomość społeczna ma ogromne znaczenie w zmniejszeniu ryzyka i ewentualnych strat, pozwala sprawniej przeprowadzić akcje ratunkowe i skuteczniej powracać do stanu przed powodzią.

Aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Aktualizacja Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to ostatni element z opracowywanych dokumentów planistycznych, po Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP) (2018) i Mapach Zagrożenia Powodziowego (MZP) oraz Mapach Ryzyka Powodziowego (MRP) (2020). Plany, obok opisu celów, katalogu działań, opisu sposobu określania priorytetów w zarządzaniu ryzykiem powodziowym oraz aktualnego wykazu organów właściwych w sprawach nim zarządzania, to wciąż weryfikowana i udoskonalana baza działań. W II cyklu planistycznym zaktualizowano mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. km rzek oraz wszystkie mapy ryzyka powodziowego dla ok. 14,5 tys. km. rzek. Ponadto wykonano nowe MZP i MRP dla ok. 13,8 tys. km rzek. Dla powodzi od strony morza opracowanie aktualizacji i nowych MZP i MRP objęło ok. 1,2 tys. km obszarów wybrzeża i ujściowych odcinków rzek. Łącznie mapy opracowane zostały dla ok. 28 tys. km rzek, co stanowi ogromną wiedzę o obszarach zagrożonych powodzią i istotne narzędzie w planowaniu przestrzennym.

Bilans do konsultacji społecznych

W czerwcu zakończona została ankietyzacja skierowana do ponad 4 tys. podmiotów, której celem było zebranie informacji o już zrealizowanych, realizowanych oraz planowanych działaniach, mających wpływ na minimalizowanie ryzyka powodziowego i redukcję strat powodziowych. W pierwszych miesiącach projektu została przygotowana metodyka aktualizacji Planów, która wyznacza kierunek prac i szczegółowo ujmuje planowane podejście do analiz w projekcie. Wykonano diagnozę problemów, z uwzględnieniem przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego, jak również zweryfikowano cele zarządzania ryzykiem powodziowym z I cyklu planistycznego. Obecnie trwają prace nad analizami, służącymi wskazaniu rekomendowanych działań do realizacji w następnym cyklu. Działania te stanowić będą kluczowy element projektów planów. Projekty zaktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym od 22 grudnia 2020 r. zostaną poddane półrocznym konsultacjom społecznym. 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.