• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Wyniki Vistal Gdynia po I kwartale 2017 r.

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Wyniki Vistal Gdynia po I kwartale 2017 r.
Wyniki Vistal Gdynia po I kwartale 2017 r. - GospodarkaMorska.pl

jk

31.05.2017 Źródło: własne

Grupa Vistal, producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, w I kw. 2017 roku wypracowała przychody wynoszące 105,6 mln zł (wzrost o 30% rok do roku). W tym okresie zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 23% (do 8,4 mln zł z 11,0 mln zł) i 40% (do 4,3 mln zł z 7,1 mln zł). Zysk netto Grupy w I kw. 2017 roku wyniósł 4,4 mln zł wobec 4,8 mln zł w analogicznym okresie  roku ubiegłego (co oznacza spadek o 9%).

Na spadek rentowności Grupy miały wpływ przede wszystkim: spadek marżowości realizowanych kontraktów na skutek niekorzystnych warunków rynkowych na światowym rynku oli&gas (spadek sprzedaży) i w Polsce (przesuwanie się rozstrzygnięć w przetargach publicznych skutkujące presją na marżowość).

Backlog Grupy na koniec marca 2017 r. osiągnął wartość 476,2 mln zł - tym samym Grupa odnotowała wzrost wartości portfela zleceń o 26,4% r/r. Większość, bo 67%, podpisanych umów zostanie zrealizowana w 2017 roku. Dodatkowo Grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 487,3 mln zł. Grupa stopniowo zwiększa aktywność w projektach realizowanych w ramach generalnego wykonawstwa. Blisko 40% backlogu Spółki stanowią umowy krajowe i eksportowe, które będą realizowane kompleksowo, w formule generalnego wykonawcy.

Grupa realizuje proces wdrożenia przyjętej strategii  mającej na celu podniesienie rentowności i obniżenie długu finansowego. W ramach strategii  Grupa planuje m.in. zwiększenie efektywności operacyjnej, redukcję kosztów ogólnego zarządu (w I kwartale tego roku w stosunku do IV kwartału roku 2016 koszty te spadły o 20%), optymalizację produkcji, centralizację zakupów materiałowych, i pozyskiwanie kontraktów w segmentach o strukturze cash-flow umożliwiającej wyższy stopień samofinansowania . Grupa zamierza także nadal rozbudowywać portfel zleceń koncentrując się na priorytetowych segmentach rynkowych (infrastruktura, budownictwo i infrastruktura portowa).

W I kw. 2017 roku Grupa Vistal zwiększyła skalę działalności osiągając przychody o blisko 31% wyższe rok do roku. Jednocześnie Grupa odnotowała spadek rentowności. Zysk netto Grupy spadł o 9% r/r (do 4,4 mln zł wobec 4,8 mln zł rok wcześniej).

Głównym czynnikiem mającym wpływ na spadek rentowności był spadek marżowości realizowanych kontraktów na skutek niekorzystnych warunków rynkowych. W Polsce opóźnienia na rynku przetargów publicznych skutkują przesunięciem się w czasie wielu potencjalnych realizacji, a utrzymująca się silna konkurencja wpływa na obniżenie marż. Grupa zakończyła także duży kontrakt na platformę Johan Sverdrup w obszarze oil&gas . W wyniku kryzysu na światowym rynku oil&gas Grupa odnotowuje niższą sprzedaż w segmencie marine&offshore i niweluje ją w części poprzez rozwój realizacji dla infrastruktury portowej.  

Wraz ze wzrostem skali działalności Grupy utrzymuje się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, co skutkuje rosnącym krótkoterminowym długiem finansowym.

Sprzedaż w kraju i eksport

Grupa utrzymuje wysoki udział sprzedaży zagranicznej w łącznych przychodach. W  kw. 2017 roku wyniósł on 68% (71,7 zł), z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 32% przychodów Grupy (33,9 mln zł). Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w I kw. 2017 roku wzrosły o 13,8 mln zł, czyli o blisko 24% r/r, sprzedaż na rynku polskim wzrosła o 11 mln zł, czyli o ponad 48% r/r.

Grupa kontynuuje ekspansję zagraniczną wykorzystując korzystny i stabilnie rozwijający się segment infrastruktury i budownictwa na rynkach zagranicznych oraz w związku ze stagnacją w obszarze oli&gas zwiększa zaangażowanie w infrastrukturze portowej (segment marine i offshore).

Grupa, aktywnie rozwija działalność jako Generalny Wykonawca zarówno w kraju jak i za granicą. W Polsce uczestniczy w przetargach publicznych, których rozstrzygnięcie przesuwa się głównie na II połowę roku oraz zwiększa aktywność jako GW na rynku budownictwa. Na rynkach eksportowych Grupa rozwija działalność w formule generalnego wykonawcy w Skandynawii, obecnie realizuje kontrakt jako GW o wartości ok. 83 mln zł.

W I kw. 2017 r. gros sprzedaży Grupa zrealizowała w segmencie infrastruktury, a sprzedaż na tym rynku wzrosła o 57% rok do roku. Grupa intensywnie rozwija sprzedaż w ramach infrastruktury zagranicznej, głównie w krajach skandynawskich.. Udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów Grupy, na koniec marca 2017 r. jest wyższy rok do roku i wynosi 47% wobec 39% rok wcześniej.

W segmencie budownictwa Grupa w I kw. 2017 r. odnotowała istotny wzrost sprzedaży do 25,6 mln zł wobec 4,7 mln zł rok wcześniej. W tym segmencie udział sprzedaży eksportowej wyniósł  83,0%.

W wyniku zakończenia dużego projektu offshore (projekt Johan Sverdrup)  oraz stagnacji na rynku oil&gas Grupa odnotowała 31-proc. spadek sprzedaży w segmencie marine&offshore i spadek udziału w przychodach Grupy do 27% z 51% rok wcześniej.

Inwestycje

W 1 kw. 2016 tego roku Grupa Vistal zrealizowała inwestycje odtworzeniowe o wartości 1,6 mln zł. Capex na rok 2017 wynosi blisko 10 mln zł.

Strategi

Grupa realizuje  strategię rozwoju na najbliższe lata opartą na 3 filarach: wzrost rentowności,  redukcji zadłużenia. Cele te Grupa planuje realizować m.in. poprzez:

  • zwiększenie efektywności operacyjnej i skuteczności w budowie portfela zleceń
  • koncentrację na priorytetowych segmentach rynkowych (w tym rozwój jako Generalny Wykonawca robót w kraju i za granicą)
  • optymalizację aktywów produkcyjnych
  • optymalizację aktywów nieprodukcyjnych i pomocniczych

I kwartał roku 2017 to okres trudny dla Grupy zarówno ze względu na opóźnienia w krajowych przetargach jak i stagnację na światowym rynku oil&gas, na którym realizowaliśmy wysokomarżowe projekty. Mamy potencjał i możliwości technologiczne. Dzięki dywersyfikacji geograficznej i produktowej redukujemy wpływ negatywnych czynników na naszą działalność. Pracujemy nad dostosowaniem naszego modelu działalności do zmieniających się warunków rynkowych. Jesteśmy w trakcie wdrażania strategii, która ma na celu zwiększenie rentowności i obniżenie długu finansowego. W I kw. br. przy rosnącej sprzedaży obniżyliśmy koszty ogólnego zarządu o 20% w porównaniu do  IV kwartału 2016 roku. Stopniowo zwiększamy liczbę kontraktów realizowanych jako generalny wykonawca w Polsce i za granicą. W I kw. 2017 r. 57% sprzedaży w infrastrukturze stanowiło generalne wykonawstwo. Intensyfikujemy także swoją obecność w budownictwie na rynkach zagranicznych  – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Wykorzystujemy dobre perspektywy na rynkach zagranicznych, szczególnie w Skandynawii. 70% naszej sprzedaży stanowi eksport, głownie do krajów skandynawskich. W krajowych inwestycjach infrastrukturalnych spodziewamy się ożywienia, w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020, pierwsze symptomy są już widoczne w II kwartale bieżącego roku. W naszej opinii duża liczba rozstrzygnięć w przetargach publicznych będzie miała miejsce w drugim półroczu 2017 r. – dodaje Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33055,00 $ tona 0,39% 16 cze
 Cynk 2972,00 $ tona -0,47% 16 cze
 Aluminium 2454,00 $ tona -0,16% 16 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.