• <
siemens_gamesa_2022

LOTOS potwierdza dobrą kondycję finansową i realizuje cele strategiczne

03.03.2016 12:26 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki LOTOS potwierdza dobrą kondycję finansową i realizuje cele strategiczne

Partnerzy portalu

LOTOS potwierdza dobrą kondycję finansową i realizuje cele strategiczne - GospodarkaMorska.pl

Oczyszczona z wpływu otoczenia EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wg metodologii LIFO wyniosła w 2015 r. 2 156 mln zł (1 391 mln zł w 2014 r.). To najwyższy wynik w dotychczasowej historii LOTOSU.   

Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 423 mln zł, a oczyszczony z wpływu otoczenia wg metodologii LIFO 1 441 mln zł.

W 2015 r. LOTOS osiągnął rekordowe wydobycie węglowodorów oraz przerób surowca w gdańskiej rafinerii. Średnie dzienne wydobycie ze złóż zlokalizowanych w Polsce, Norwegii i na Litwie wyniosło blisko 28,4 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przerobiła ponad 10,2 mln ton surowca.

 – Miniony rok był bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju LOTOSU – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Z sukcesemudało nam się przekroczyć najistotniejsze cele strategiczne założone na lata 2011-15, które dotyczyły segmentu wydobywczego oraz hurtowego i detalicznego rynku paliw w Polsce. W 2016 roku LOTOS wchodzi w nową fazę rozwoju, którego głównym celem jest dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski, industrializacja krajowej gospodarki oraz znaczący wzrost wartości firmy.   

Przypomnijmy, że zgodnie ze strategią na lata 2011-15, LOTOS założył wzrost wydobycia węglowodorów do poziomu 24 tys. boe/d (zrealizowano 28,4 tys. boe/d) oraz uzyskanie udziałów w hurtowym i detalicznym rynku paliw odpowiednio na poziomie 30% i 10%. W przypadku rynku hurtowego na koniec 2015 r. wypracowano udział na poziomie 31,1% a detalicznego 10,5%.

– Ponadto w 2015 roku rozpoczęliśmy realizację Projektu EFRA. Jest to największa inwestycja przemysłowa realizowana na Pomorzu, której wartość sięga 2,3 mld zł – dodaje prezes Olechnowicz

Powstanie kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy zapewni spółce m.in. wzrost marży rafineryjnej o ok. 2 USD/bbl. Dodatkowo dzięki realizacji Projektu EFRA LOTOS będzie w stanie wyprodukować 900 tys. ton dodatkowych paliw rocznie, głównie oleju napędowego, które zasilą polską gospodarkę. Rozpoczęte w ub. r. prace inwestycyjne zakończą się w 2018 roku.

– Projekt EFRA jest kontynuacją procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej w ramach Programu 10+. Dzięki realizacji Projektu EFRA przeniesiemy rafinerię LOTOSU w Gdańsku na najwyższy poziom efektywnej rafinacjina świecie – podkreśla prezes Olechnowicz

Udane wyniki mimo presji czynników zewnętrznych

Gwałtowny spadek notowań cen ropy naftowej (-47% r./r.)oraz spadający trend cenowy produktów naftowych wywarły niekorzystny wpływ na raportowane wyniki LOTOSU. W ubiegłym roku spółka wypracowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży a strata netto wyniosła 263 mln zł.  

Istotny wpływ na raportowaną stratę netto miały koszty finansowe w postaci m.in. ujemnych różnic kursowych (blisko 345 mln zł) związane ze wzrostem średniego kursu USD/PLN (+20% r./r.) w 2015 r., co obciążyło wycenę spłacanych przez LOTOS kredytów, denominowanych w amerykańskiej walucie.

Jednocześnie LOTOS wygenerował w analizowanym okresie 1 488 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (1 381 mln zł w 2014 r.), co w najlepszy sposób potwierdza stabilną kondycję finansową spółki.

Znaczący wzrost wydobycia – Sleipner i B8


Łączne wydobycie spółki LOTOS Petrobaltic w Polsce, Norwegii i na Litwie wyniosło w 2015 r. 28,4 tys. boe/d i było najwyższe w historii firmy. Mimo niższych cen ropy naftowej i gazu LOTOS Petrobaltic uplasował na rynku większy wolumen wydobytych węglowodorów, pochodzących m.in. ze świeżo zakupionych udziałów w polu gazowym Sleipner w Norwegii oraz wstępnej produkcji ze złoża B8, zlokalizowanego na Bałtyku.

Złoże B8 to obecnie największa kopalnia ropy naftowej w polskiej strefie ekonomicznej M. Bałtyckiego. Jego potencjał wydobywczy oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej. Po uruchomieniu docelowego wydobycia LOTOS będzie pozyskiwał z B8 do 5 tys. boe/d.

EBITDA segmentu wydobywczego wyniosła w ub.r. ponad 185 mln zł w porównaniu ze stratą na poziomie 280 mln zł w 2014 r.

Rekordowy przerób, większa sprzedaż

W 2015 roku rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku osiągnęła rekordowy przerób ropy. Przerobiono 10,2 mln ton surowca (9,5 mln ton w 2014 r.). Tym samym wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych zakładu w całym ub.r. wyniosło 97%.

W analizowanym okresie LOTOS sprzedał łącznie ponad 10,9 mln ton produktów, tj. o ok. 8,4% więcej niż w 2014 r. Wzrost produkcji i sprzedaży był efektem bardzo korzystnych marż rafineryjnych utrzymujących się przez większość miesięcy ubiegłego roku.

Oczyszczona EBITDA najwyższa w historii sieci stacji LOTOS

Na koniec 2015 r. w sieci LOTOS działało 476 stacji paliw. Przez cały ubiegły rok sieć LOTOSU powiększyła się o 35 obiektów w tym 25  stacji w segmencie ekonomicznym (LOTOS Optima). Skutecznie prowadzone działania optymalizacyjne wpłynęły na poprawę wyników finansowych osiągniętych przez sieć LOTOS. Oczyszczona EBITDA wyniosła w 2015 roku 112 mln zł. Dla porównania w 2014 r. wynik ten wyniósł 95 mln zł a w 2013 r. 44 mln zł.

Podstawowe dane dot. 2015:

Oczyszczona EBITDA wg LIFO: 2 156 mln zł (+55% r./r.)

Cashflow z działalności operacyjnej: 1 488 mln zł (+8% r./r.)

Wydobycie ropy i gazu: 28,4 tys. boe/d (+124% r./r.)

Przerób ropy naftowej: 10,2 mln t (+7% r./r.)

Liczba stacji paliw: 476 (+8% r./r.)

Otoczenie makroekonomiczne w 2015:

Notowania Dtd Brent: 52,28 USD/bbl (–47% r./r.)­­

Modelowa marża rafineryjna: 7,77 USD/bbl (+28% r./r.)

Dyferencjał Brent/Ural: 1,83 USD/bbl (­­­+6% r./r.)

Wzrost kursu USD/PLN: na koniec roku +11% r./r., średni kurs +20% r./r.

 

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.