• <
BOTA_2023

Lepsze wyniki Lotosu

11.08.2015 13:04 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Lepsze wyniki Lotosu - GospodarkaMorska.pl

W II kwartale 2015 roku LOTOS wypracował zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) na poziomie 755 mln zł (+69,5% kw./kw.). Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł w tym okresie blisko 569 mln zł (+112,5% kw./kw.). Z kolei zysk netto uplasował się na poziomie ok. 479 mln zł ( –101,4 mln zł w I kw. 2015 i –122,5 mln zł w II kw. 2014). W minionym kwartale przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły blisko 6 642 mln zł i były wyższe o ponad 29% kw./kw.     

Spółka konsekwentnie realizuje Program Efektywnej Rafinacji (EFRA), dla którego pozyskała już finansowanie oraz wybrała głównego wykonawcę.

W pierwszym półroczu 2015 LOTOS wypracował 11 773 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk EBITDA wyniósł 1 201 mln zł (–11 mln zł w 1H 2014). Zysk operacyjny (EBIT) uplasował się na poziomie 836 mln zł (–398 mln zł w 1H 2014). Zysk netto wyniósł 377 mln zł (–155 mln zł w 1H 2014).

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku ukształtowało się na poziomie 100,3% (+9,5 p.p. r./r.). Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób na poziomie 2 627,6 tys. t (+10,5% r./r.). W analizowanym okresie produkcja wyniosła 2 798,5 tys. ton (gł. olej napędowy, benzyny motorowe, komponenty asfaltowe i ciężki olej opałowy) i była wyższa o 9,5% kw./kw.

Dzięki efektywnej pracy segmentu produkcji i handlu LOTOS skutecznie wykorzystał okres sprzyjającej marży rafineryjnej (8,08 USD/bbl w II kw. 2015, +62,6% r./r.).

– Wyniki finansowe LOTOSU wskazują, że był to dobry kwartał dla spółki. Otoczenie makroekonomiczne nam sprzyjało. Dzięki instalacjom wybudowanym w ramach Programu 10+ i optymalizacji produkcji dostarczyliśmy rynkowi więcej wysokomarżowych paliw – podsumowuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

W II kw. 2015 r. konsumpcja paliw płynnych (tj. oleju napędowego, benzyny oraz lekkiego oleju opałowego) w Polsce wzrosła o 4,1% r./r. Wzrost konsumpcji dotyczył wszystkich grup produktowych: oleju napędowego (+3,8%), benzyn (+4,4%) oraz lekkiego oleju opałowego (+9,1%). Udział LOTOSU w polskim rynku paliw wyniósł w analizowanym okresie 31,3% (cel strategiczny do końca 2015 r. to 30%)

– Nie zwalniamy tempa. Realizowany przez LOTOS Program EFRA jest naturalną kontynuacją 10+. Domknęliśmy finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu, podpisaliśmy umowę z głównym wykonawcą – włoską firmą Kinetics Technology – liderem na światowym rynku usług dla branży naftowej – dodaje Olechnowicz. – Prace w ramach Programu EFRA rozpoczną się jeszcze w tym roku a za 3 lata LOTOS i polska gospodarka będą dysponowali jedną z najnowocześniejszych rafinerii nie tylko w Europie, ale i na świecie.       

W czerwcu br. LOTOS Asfalt (spółka zależna Grupy LOTOS S.A.) podpisała umowę kredytową niezbędną do zamknięcia finansowania Programu EFRA. Ww. umowę, o szacowanej wartości ok. 1 926 mln zł, zawarto z konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. (bank koordynujący transakcję finansowania Programu EFRA), Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale S.A

Z kolei w lipcu LOTOS Asfalt i Kinetics Technology S.p.A. podpisały kontrakt na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę w formule stałej ceny „pod klucz” trzech głównych instalacji Programu EFRA: instalacji opóźnionego koksowania (ang. Delayed Coking Unit, tj. DCU), instalacji produkcji wodoru (ang. Hydrogen Generation Unit, tj. HGU) oraz instalacji hydroodsiarczania benzyn (ang. Coker Naphtha Hydrotreating Unit, tj. CNHT). Szacowana wartość ww. kontraktu wynosi ok. 1,26 mld PLN. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2018 r.

Lepsze wyniki upstreamu

W II kw. br. LOTOS wydobył ze złóż w Norwegii, Polsce i Litwie blisko 1,1 mln boe (+56,7% r./r. i +6% kw./kw.) Odpowiada to dziennej produkcji na poziomie ok. 12,4 tys. boe (+0,4% r./r.).

Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego w II kw. 2015 r. wyniosły ok. 194 mln zł (+4,1% kw./kw.) i były wyższe w stosunku do I kw. br. głównie na skutek wzrostu notowań cen ropy naftowej.

Zysk EBITDA segmentu wydobywczego wyniósł w II kw. br. 102,6 mln zł (+36,6% kw./kw.) a zysk operacyjny (EBIT) uplasował się na poziomie 33,5 mln zł (+172,4% kw./kw.) co jest związane m.in. z wyższym wolumenem sprzedaży.

Detal – wysokie przychody, EBITDA i EBIT

Na koniec lipca 2015 w sieci LOTOS działało 451 stacji paliw. W II kw. 2015 wolumen sprzedaży paliw na stacjach LOTOS wyniósł 313 tys. ton (+15,6 r./r. i +24,8% kw./kw.).

W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży obszaru detalicznego wyniosły ponad 1 550 mln zł (+2,7% r./r. i + 28,7% kw./kw.). Zysk EBITDA uplasował się na poziomie 27 mln zł (+58,8% r./r. i +30,4% kw./kw.). Z kolei zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 10,3 mln zł (+281,5% r./r. i 66.1% kw./kw.).

Podstawowe dane dot. II kw. 2015:

    EBIT: 569 mln zł (+112,5% kw./kw.)
    Zysk netto: 479 mln zł ( –101,4 mln zł w I kw. 2015 i –122,5 mln zł w II kw. 2014)   
    Wydobycie ropy i gazu: 12,4 tys. boe/d (+0,4% r./r.)
    Wykorzystanie zdolności przerobowych: 100,3% (+9,5 p.p. r./r.)

Otoczenie makroekonomiczne w II kw. 2015:

    Modelowa marża rafineryjna: 8,08 USD/bbl (+62,6% r./r.)
    Dyferencjał Brent/Ural: 1,45 USD/bbl (­­­–34,7% r./r. i –18,5 kw./kw.)
    Wzrost kursu USD/PLN: na koniec II kw. +23% r./r., średniokwartalnie +22% r./r.

Dziękujemy za wysłane grafiki.