• <
nauta_2024

BGK: Zwiększamy siłę polskiej gospodarki

ew

30.04.2018 19:32 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

BGK: Zwiększamy siłę polskiej gospodarki - GospodarkaMorska.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego "wykreował finansowanie gospodarki" w wysokości 68 mld zł i wypracował niemal 518 mln zł jednostkowego zysku netto - poinformował w poniedziałek BGK, podsumowując swoją działalność w 2017 r.

"BGK jest jedną z kluczowych instytucji realizujących Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. plan Morawieckiego. W strategii przyjętej na lata 2017-2020 bank podkreślił swoją misję, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. W swoich działaniach BGK koncentruje się na finansowaniu i mobilizacji kapitału dla inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw, wspieraniu zrównoważonego rozwoju regionów, a także na sprawnym dystrybuowaniu funduszy unijnych" - napisano w komunikacie.

W ubiegłym roku wartość zaangażowania kredytowego przekroczyła 41 mld zł. Wzrost wyniósł blisko 2,3 mld zł i dotyczył głównie finansowania przedsiębiorstw, eksportu i ekspansji zagranicznej oraz podmiotów leczniczych. Łączna kwota finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej (program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu oraz działalność własna) wyniosła 1,8 mld zł.

BGK wsparł ponad 200 projektów zagranicznych polskich firm, w tym m.in. budowę hotelu w Wielkiej Brytanii, centrum sportowego i logistycznego na Białorusi, sprzedaż maszyn górniczych do Rosji i sprzedaż samolotów do Niemiec. Na koniec ubiegłego roku obecny był z rodzimymi przedsiębiorstwami w 52 państwach na 6 kontynentach, w tym roku liczba ta wzrosła już do 57.

Wsparciem dla przedsiębiorców, które stanowi ważną część działalności BGK, są gwarancje i poręczenia. Tylko w minionym roku skorzystało z nich ponad 15,3 tys. przedsiębiorstw. Łącznie w 2017 roku udzielone przez bank poręczenia i gwarancje umożliwiły przedsiębiorstwom zaciągnięcie kredytów na łączną kwotę 18,5 mld zł.

W 2017 roku BGK intensywnie angażował się w działania poprawiające jakość życia Polaków, finansując inwestycje prywatne i jednostek samorządu terytorialnego (JST). Uczestniczył m.in. w projektach usprawniających transport (np. finansowanie zakupu autobusów miejskich w Toruniu, Tomaszowie Mazowieckim czy Sosnowcu), projektach rewitalizacyjnych (np. Muzeum Śląskie w Katowicach, Kamienica Branickich w Warszawie) oraz działaniach, których celem jest poprawa jakości powietrza (np. zakup autobusów hybrydowych w Głogowie, budowa stacji rowerowych w Warszawie, Poznaniu i Łodzi).

Bank wspierał rozwój mieszkalnictwa - zarówno poprzez programy rządowe administrowane w Funduszu Dopłat, jak i poprzez działalność inwestycyjną. W ubiegłorocznej edycji programu społecznego budownictwa czynszowego BGK przyjął wnioski na łączną kwotę ok. 259 mln zł. Umożliwi to powstanie 2 155 mieszkań.

Za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów wsparł poprawę stanu technicznego ponad 67 tys. lokali mieszkalnych.

W ubiegłym roku BGK podpisał 9 umów z zarządami województw i obecnie pełni rolę menedżera funduszy dla 15 województw. Łączna alokacja środków z tych umów wynosi 6,6 mld zł.

Ważnym elementem w zarządzaniu funduszami UE jest także wspieranie innowacji. W 2017 roku BGK przeprowadził dwa nabory wniosków o dofinansowanie w Kredycie na innowacje technologiczne. Przyznana kwota dofinansowania projektów zgłoszonych przez polskie mikro, małe i średnie firmy wyniosła 770 mln zł.

Bank po raz pierwszy sporządził sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej BGK, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wynik netto za 2017 rok zamknął się kwotą 584,4 mln zł, o 327,4 mln zł wyższą od uzyskanej za 2016 rok. Jednostkowy zysk netto banku wyniósł natomiast 517,8 mln zł, tj. o 215,4 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem skali działalności bankowej.

Na koniec 2017 roku wynik na działalności bankowej BGK wyniósł 978,9 mln zł i był wyższy o 15,2 proc. od wyniku uzyskanego na koniec 2016 roku. Największy wpływ na wzrost miał wyższy wynik z tytułu odsetek oraz wzrost przychodów prowizyjnych.

Rok 2017 bank zamknął sumą bilansową w wysokości ponad 74 mld zł, wyższą o 11 proc. od stanu na koniec 2016 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.