• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Systematyczny wzrost przewozów. Udziały rynkowe i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w lutym 2018 roku

pc/pkpcargo.com

30.03.2018 12:25 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Systematyczny wzrost przewozów. Udziały rynkowe i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w lutym 2018 roku

Partnerzy portalu

Systematyczny wzrost przewozów. Udziały rynkowe i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w lutym 2018 roku - GospodarkaMorska.pl

Grupa PKP CARGO w lutym 2018 roku uzyskała 49,35 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,78 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 11,0 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 10,6 proc. większą niż w lutym 2017 roku.

W porównaniu do wyników z lutego 2017 roku, w analogicznym okresie 2018 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, koksu, węgla brunatnego, intermodalne, rud i metali.

Większe przewozy kamienia były możliwe m.in. dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym (dodatnie temperatury w lutym br.) oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa (m.in. na cele budowy kilku obwodnic w kraju).

Zwiększone przewozy koksu i węgla brunatnego wynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla jednego z dużych klientów z jednej z koksowni do kilku odbiorców w kraju (wywóz na place składowe nadwyżki produkcyjnej), wzrostu przewozów z innej koksowni w kraju do odbiorcy na Zachodzie w związku z realizacją kontraktu eksportowego, a także z nowych przewozów węgla brunatnego (nierealizowanych w 2017 r.) z jednej z kopalń w kraju do jednego z odbiorców za południową granicą.

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja przewozów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od kilku producentów zza południowej granicy oraz realizacja przewozów dla nowego klienta (nierealizowane w 2017 r.) w kilku relacjach w Polsce.

Zwiększone przewozy rud były efektem m.in. większych przewozów rudy żelaza ze Wschodu do jednej z hut zza południowej granicy oraz do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu i z jednego z portów) ze względu na wzrost zapotrzebowania klientów.

Na wzrost przewozów metali wpłynęła m.in. realizacja przewozów dla nowego klienta z Zachodu do jednej z fabryk na południu Polski oraz wzrost przewozów do jednej z hut na południu kraju i do kilku innych odbiorców w kraju i za południową granicą dla spółki z Grupy PKP CARGO (wzrost zapotrzebowania na towar).

W porównaniu do stycznia 2018 roku, w lutym br. wzrosły przewozy m.in. cementu, drewna oraz towarów z grupy pozostałe ładunki.

W lutym br. udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku w ujęciu masy towarowej zmniejszył się z 45,16 proc. do 43,78 proc. (-1,38 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zmniejszył się z 52,07 proc. do 49,35 proc. (-2,72 p.p.). Natomiast udziały w rynku w lutym 2018 roku były pod względem masy o 0,51% wyższe, a w ujęciu pracy przewozowej o 0,49% większe niż w styczniu br.

Główną przyczyną spadku udziałów Grupy PKP CARGO w ujęciu pracy przewozowej w lutym br. w stosunku do lutego 2017 roku , mimo zdecydowanego wzrostu wolumenu ładunków (11,0 proc. r/r), było zwiększenie średniej odległości przewozu transportów zrealizowanych przez konkurentów, tj. ze 199,6 km w lutym 2017 r. do 209,7 km w lutym 2018 r. przy jednoczesnej stabilnej średniej odległości przewozów Grupy PKP CARGO wynoszącej 262,4 km w lutym br. (-0,9 km r/r).

Luty 2018 roku był już kolejnym miesiącem, w którym utrzymywała się dobra koniunktura na rynku transportu towarów koleją oraz wysoki popyt na usługi przewozowe świadczone przez Grupę PKP CARGO. Grupa przewiozła w tym okresie 8,4 mln ton towarów, czyli o 11,0 proc. więcej niż w lutym 2017 roku. Wykonana przez Grupę w lutym 2018 roku praca przewozowa wyniosła 2,2 mld tkm i była o 10,6 proc. większa niż w tym samym okresie 2017 roku.

Po dwóch miesiącach 2018 roku Grupa przewiozła o 14,6% więcej ładunków i wykonała pracę przewozowa o 14,7% większą niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w lutym 2018 roku były też o 16,2% większe, a praca przewozowa o 12,1% większa niż w lutym 2016 roku.

Dziękujemy za wysłane grafiki.