• <
gryfia_70lat

Wzrost zysków finansowych Vistalu mimo spowolnienia na rynku offshore oil&gas

31.08.2015 11:06 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Wzrost zysków finansowych Vistalu mimo spowolnienia na rynku offshore oil&gas

Partnerzy portalu

Wzrost zysków finansowych Vistalu mimo spowolnienia na rynku offshore oil&gas - GospodarkaMorska.pl

Grupa Vistal, producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, wypracowała w pierwszym półroczu 2015 roku przychody wynoszące 198,7 mln zł, co oznacza zwiększenie skali działalności o 32% rok do roku.

Zyski EBIT i EBITDA wzrosły odpowiednio o 58,2% (do 18,5 mln zł z 11,7 mln zł) i 42,4% (do 26,0 mln zł z 18,2 mln zł). Grupa odnotowała poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Marża EBIT wzrosła o 1,5 p.p. (do 9,3%), a marża EBITDA o 1,0 p.p. (do 13,1%). Rentowność netto wzrosła o 0,9 p.p., osiągając w pierwszym półroczu poziom 6,0%.

Zysk netto Grupy w I półroczu 2015 roku wzrósł o ponad 56% i wyniósł 11,9 mln zł wobec 7,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.Portfel podpisanych umów grupy na koniec pierwszego półrocza 2015 miał wartość 325,1 mln zł - tym samym Grupa odnotowała wzrost wartości portfela zleceń o ponad 54% r/r. Dodatkowo grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 265,4 mln zł.

W I półroczu 2015 roku Grupa Vistal zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 32%. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach grupy w I półroczu 2015 wyniósł 48,1% (95,6 mln zł), z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 51,9% sprzedaży grupy (103,1 mln zł). Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w I półroczu 2015 wzrosły o 44%, a sprzedaż na rynku polskim o 23%.

Grupa wykorzystuje ożywienie na rynku krajowym oraz kontynuuje ekspansję zagraniczną.Udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów grupy, wzrósł w pierwszym półroczu do 64% (wobec 49% w tym samym okresie rok wcześniej), sięgając poziomu 127,9 mln zł.  52% (66,5 mln zł) sprzedaży w tym segmencie stanowiła infrastruktura zagraniczna, a 48% (61,4 mln zł) - infrastruktura w Polsce.
    
Na rynkach eksportowych grupa od 2014 r., realizuje, oprócz dostaw konstrukcji stalowych, także ich montaż. Grupa rozwija także działalność w segmencie infrastruktury na rynku krajowym w formule generalnego wykonawcy, poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych oraz ofertowanie projektów dla czołowych firm z branży infrastruktury krajowej.

Zgodnie z przewidywaniami zarządu spółki, sprzedaż w segmencie marine&offshore spadła o 32% (wartościowo 19,9 mln zł) w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Spadek ten był konsekwencją spowolnienia na rynku offshore oil&gas (związanego ze spadkiem cen ropy na światowych rynkach) i przesunięcia się w czasie podejmowania decyzji w tym segmencie, w zakresie rozpoczęcia realizacji nowych projektów. Mimo niepewnej sytuacji na tym rynku grupa realizuje kontrakty związane z infrastrukturą portową (marine) oraz pozyskała w I półroczu kontrakt (offshore) o wartości 75,5 mln zł na realizację elementów platformy wiertniczej na polu Johan Sverdrup na norweskim szelfie Morza Północnego. Jest to jeden z największych na świecie projektów w obszarze oil&gas. Jednocześnie grupa jest w trakcie ofertowania i negocjacji kolejnych kontraktów z obszaru marine i offshore.

W związku z ożywieniem na rynku budownictwa specjalistycznego (głównie budownictwo kubaturowe) grupie udało się zwiększyć sprzedaż w tym segmencie (wzrost do 23,4 mln zł z 8,8 mln zł rok wcześniej). Grupa podpisała w lipcu 2015 znaczącą umowę ramową o szacunkowej wartości 42,5 mln zł, na okres 2,5 roku, na wykonawstwo kontenerowych modułów hotelowych.

Od kwietnia 2015 działalność rozpoczęła Vistal AB - pierwsza zagraniczna spółka grupy, z siedzibą w Szwecji, która celem jest pozyskiwanie nowych zleceń w Skandynawii i nadzór nad ich realizacją. Decyzja o inwestycji poprzedzona była szczegółową analizą rynku, a uzyskane wolumeny sprzedaży w I półroczu do klientów ze Skandynawii potwierdzają jej zasadność.    

Inwestycje

W I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane inwestycje o wartości 9,3 mln zł. Grupa w ramach inwestycji realizuje m.in. rozbudowę zakładu w Czarnej Białostockiej oraz modernizację zakładu, wdrożenie systemu ERP, wyposażenie wytwórni na Nabrzeżu Indyjskim oraz budowę nowej linii cynkowania oraz malarni proszkowej w Liniewie. W całym 2015 roku grupa planuje przeznaczyć na inwestycje 17,3 mln zł.

Wyniki I półrocza 2015 oceniamy jako satysfakcjonujące. Rozwijamy sprzedaż zgodnie z założeniami, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce. Podpisaliśmy w I półroczu wiele znaczących umów w atrakcyjnych i perspektywicznych obszarach rynkowych. Znaczący 54-proc. wzrost portfela zamówień rok do roku oraz kontraktów w negocjacji wskazuje na dobre perspektywy rynkowe. Cieszymy się także z powrotu na rynek marine&offshore. Pozyskujemy w tym segmencie nowe umowy mimo panującej niepewności na tym rynku. Szczególnie cieszy nas zawarcie znaczącego kontraktu, o wartości 75,5 mln zł,  na budowę konstrukcji platformy wiertnicznej w segmencie offshore oil&gas. Rozszerzanie skali biznesu, widoczne w tym półroczu, jest możliwe dzięki inwestycjom dokonanym w latach 2010-2014 oraz konsekwentnej realizacji strategii – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Wykorzystujemy poprawę koniunktury na rynku polskim, co przekłada się na sprzedaż przede wszystkim w obszarze infrastruktury, budownictwa  specjalistycznego, głównie kubaturowego. Grupa aktywnie uczestniczy w przetargach publicznych zwiększając liczbę projektów realizowanych w formule generalnego wykonawstwa. Rozszerzamy konsekwentnie działalność eksportową. Widzimy efekty rozbudowanej w ubiegłym roku oferty o montaże zagraniczne elementów stalowych, a także otwarcia spółki zależnej w Szwecji. Wieloletnie programy rozwoju infrastruktury w krajach skandynawskich oznaczają dobre perspektywy na najbliższe lata. W tym roku, po raz pierwszy, po wielu latach reinwestowania zysków, wypłaciliśmy dywidendę z zysku za 2014 rok.  Spółka jest w dobrej kondycji i mamy nadzieję, że pozostaniemy w gronie spółek dywidendowych – dodaje Ryszard Matyka.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.