• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Vistal Gdynia publikuje wyniki za 2016 rok

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Vistal Gdynia publikuje wyniki za 2016 rok
Vistal Gdynia publikuje wyniki za 2016 rok - GospodarkaMorska.pl

pc

03.04.2017 Źródło: własne

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, w 2016 roku wypracowała przychody wynoszące 463,4 mln zł (wzrost o blisko 13 % rok do roku). W tym okresie zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 9 % (do 38,3 mln zł z 42,1 mln zł) i 20 % (do 22,4 mln zł z 28,0 mln zł).

Zysk netto grupy w 2016 roku wyniósł 8,9 mln zł wobec 14,2 mln zł w analogicznym okresie  roku ubiegłego (co oznacza spadek o 37%).

Backlog grupy osiągnął wartość 500,5 mln zł – tym samym odnotowała ona wzrost wartości portfela zleceń o 34 % r/r. Większość, bo 72 % podpisanych umów zostanie zrealizowana w 2017 roku. Dodatkowo grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 484,9 mln zł. Zwiększa także aktywność w projektach realizowanych w ramach generalnego wykonawstwa. Aż 40 % backlogu spółki stanowią umowy, które będą realizowane kompleksowo w formule generalnego wykonawcy.

W 2016 roku Grupa Vistal znacznie zwiększyła skalę działalności osiągając przychody o 12,9 % wyższe rok do roku. Jednocześnie odnotowała spadek zyskowności, co skutkowało niższym rok do roku wynikiem netto o 37 %. Zysk netto grupy spadł do 8,9 mln zł z 14,2 mln zł. Główne czynniki, które miały wpływ na spadek zyskowności to: spadek marżowości realizowanych kontraktów na skutek niekorzystnych warunków rynkowych, koszty wejścia i rozwoju rynku infrastruktury portowej, wzrost kosztów finansowych związany z bilansowym ujęciem ujemnych różnic kursowych z tytułu wyceny walutowych kredytów inwestycyjnych.

Grupa utrzymuje wysoki udział sprzedaży zagranicznej w łącznych przychodach. W 2016 roku wyniósł on 70 % (322,5 mln zł), z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 30 % przychodów (140,9 mln zł). Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w 2016 roku wzrosły o 89,4 mln zł, czyli 38 % r/r, sprzedaż na rynku polskim spadła o 36,3 mln zł, czyli o 20 % r/r. Taka struktura przychodów była związana ze stagnacją na polskim rynku infrastruktury, na którą wpływ miały opóźnienia w przetargach realizowanych w ramach funduszy UE na lata 2014-2020 oraz utrzymująca się presja cenowa na krajowych projektach.

Grupa kontynuuje ekspansję zagraniczną wykorzystując korzystny i stabilnie rozwijający się segment infrastruktury na rynkach zagranicznych oraz w związku ze stagnacją w obszarze oli&gas zwiększa zaangażowanie w infrastrukturze portowej  (segment marine i offshore). Na rynku infrastruktury portowej odnotowała wzrost sprzedaży o 145 % r/r. Spółka rozwija także, obok dostaw i montażu konstrukcji stalowych za granicą, działalność w formule generalnego wykonawcy w Skandynawii.

Grupa aktywnie rozwija na rynku polskim rolę generalnego wykonawcy w segmencie infrastruktury poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych oraz ofertowanie projektów dla czołowych firm z branży infrastruktury krajowej. Zwiększa także aktywność w innych segmentach na polskim rynku budownictwa kubaturowego. 

W krajowych inwestycjach infrastrukturalnych spodziewane jest ożywienie w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020. Prognozuje się dużą liczbę rozstrzygnięć w przetargach publicznych w drugim półroczu 2017 r. oraz przyspieszenie realizacji inwestycji od 2018 r.

W 2016 roku segment marine i offshore, pomimo stagnacji rynku oil&gas, miał największy udział w sprzedaży grupy (42,3 % wobec 31,9 % rok wcześniej). Jest to związane przede wszystkim z intensywnym rozwojem sprzedaży w infrastrukturze portowej oraz dalszą realizacją dużego kontraktu na potrzeby platformy Johan Sverdrup. Wartościowo sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 64,8 mln zł r/r.

Udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów grupy na koniec 2016 r. jest niższy rok do roku i wynosi 34,3 % wobec 53,6 % r/r, a sprzedaż w tym segmencie spadła o 60,9 mln zł r/r (do 159,0 mln zł z 219,9 mln zł rok wcześniej). Spadek sprzedaży i udziału tego segmentu w przychodach związany był głównie z opóźnieniami w rozstrzyganiu przetargów, m.in. w związku z ponownymi analizami  programu  budowy  dróg oraz  nowelizacją ustawy PZP (Prawa Zamówień Publicznych). Negatywny wpływ na infrastrukturę ma także spadek o 15 % na rynku budowy obiektów inżynierii lądowej. Jednocześnie grupa intensywnie rozwija sprzedaż w ramach infrastruktury zagranicznej, głównie w krajach skandynawskich, w ramach realizowanych programów inwestycyjnych z perspektywą do 2029 r. Infrastruktura zagraniczna stanowiła 37 % sprzedaży w tym segmencie.

W obszarze budownictwa specjalistycznego (głównie budownictwo kubaturowe) grupa w 2016 r. odnotowała sprzedaż na poziomie 89,5 mln zł wobec 46,7 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza dynamiczny wzrost o 91% (42,7 mln zł).

Inwestycje

W 2016 roku Grupa Vistal zrealizowała inwestycje o wartości 22,9 mln zł. W ramach nich uruchomiła w Czarnej Białostockiej nowa halę produkcyjną (Hala Przygotowania Produkcji) o pow. 1 500 m2, zwiększającą moce przerobowe zakładu, oraz przeprowadziła modernizację tego zakładu (co ma pomóc w rozwoju sprzedaży grupy w segmencie budownictwo). Grupa wyposażyła także wytwórnię na Nabrzeżu Indyjskim oraz przy ulicy Hutniczej 40 oraz zrealizowała inwestycje odtworzeniowe.

Strategia Grupy

Grupa realizuje  strategię rozwoju na najbliższe lata opartą na 3 filarach: wzrost rentowności,  redukcja zadłużenia i budowa potencjału do wypłat dywidendy. Cele te planuje realizować m.in. poprzez:

  • zwiększenie efektywności operacyjnej i skuteczności w budowie portfela zleceń;
  • koncentrację na priorytetowych segmentach rynkowych (w tym rozwój jako Generalny Wykonawca robót w kraju i za granicą);
  • optymalizację aktywów produkcyjnych;
  • optymalizację aktywów nieprodukcyjnych i pomocniczych.

– 2016 to kolejny rok zwiększania skali działalności i wzmacniania naszej obecności na rynkach eksportowych. Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych i związanej z tym presji na marże w segmencie infrastruktury w Polsce oraz na rynku oil&gas, zwiększyliśmy sprzedaż o 53 mln zł. Dzięki dywersyfikacji produktowej i geograficznej kompensujemy negatywny wpływ okresowo słabszych segmentów rynku. W strukturze przychodów grupy dominują realizacje z segmentu marine i offshore, głównie dzięki zwiększeniu aktywności w obszarze konstrukcji stalowych dla infrastruktury portowej.  W 2016 r. intensywnie rozwijaliśmy sprzedaż na rynkach skandynawskich w obszarze infrastruktury. Intensyfikujemy także swoją obecność w budownictwie kubaturowym, co potwierdza 91-proc. dynamika przychodów tego segmentu. Zwiększamy swoją aktywność w Polsce i za granicą jako Generalny Wykonawca – 40% naszego backlogu to umowy na kompleksową realizacje projektów – mówi Ryszard Matyka, prezes Vistal Gdynia.

– Wykorzystujemy dobre perspektywy na rynkach zagranicznych, szczególnie w Skandynawii. W Polsce spodziewamy się ożywienia w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 i dużej liczby rozstrzygnięć przetargów w drugiej połowie 2017 roku. Przełoży się to na przyspieszenie realizacji inwestycji od 2018 r. W związku ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym, realizujemy strategię rozwoju na najbliższe lata, mającą na celu budowę trwałego potencjału dywidendowego w nowych warunkach rynkowych. Działania przewidziane w ramach strategii ukierunkowane są na wzrost rentowności i  redukcję zadłużenia – dodał Matyka.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.