• <

Polski Klaster Morski – kurs na projekty i innowacje

pc/klastermorski.com.pl

15.01.2018 16:06 Źródło: własne
Strona główna Polski Klaster Morski – kurs na projekty i innowacje
Polski Klaster Morski – kurs na projekty i innowacje - GospodarkaMorska.pl

Walne zebranie Polskiego Klastra Morskiego, na którym przedstawiono sprawozdanie merytoryczne za 2017 r. oraz plan pracy na 2018 r. odbyło się w miniony czwartek. Ze względu na duże zaangażowanie w Klastra w projektach krajowych i międzynarodowych oraz aktywną promocję Polski Morskiej na rynku międzynarodowym postanowiono powiększyć skład zarządu. W wyniku wyborów w skład Zarządu wszedł mecenas Zbigniew Jaś, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej oraz mgr inż. Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. Uzupełniono również skład Komisji rewizyjnej, której członkiem został inż. Andrzej Stawski, właściciel firmy Shipbrokers.  Obecnie zarząd stanowią: Marek Grzybowski, Kpt. Alfred Naskręt oraz mecenas Zbigniew Jaś i Krzysztof Anzelewicz, a w skład Komisji rewizyjnej wchodzi jeszcze Zbigniew Nowakiewicz – Przewodniczący Kolegium Ustanawiania Ekspertów KIGM.

Polski Klaster Morski – kurs na innowacje i projekty

W 2017 r.  Polski Klaster Morski umocnił swoją pozycję na forum krajowym i międzynarodowym. Stał się dobrze rozpoznawalną marką w świecie biznesu, nauki i administracji w Polsce, Unii Europejskiej i wybranych regionach świata. Został zaproszony do udziału w projektach krajowych i międzynarodowych oraz partnerstwa w inicjatywach międzynarodowych innych klastrów, a także  promowania konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym prestiżowej Mare Forum Poland.

Klaster jest aktywnym członkiem United Nations Global Compact oraz European Network of Maritime Clusters, działa na platformie European Cluster Collaboration Platform. Jest kluczowym klastrem morskim w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Regionie Morza Bałtyckiego,  rozpoznawalnym klastrem w Unii Europejskiej oraz na światowym rynku gospodarki morskiej, o czym świadczy partnerska współpraca z klastrami działającymi w Stanach Zjednoczonych, Azji i Afryce Południowej.

Wysoką pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym Klaster zawdzięcza działaniom swoich członków wspierających, o których aktywności informacje zamieszczane są na bieżąco  w języku polskim i angielskim na stronie internetowej www.klastermorski.com.pl oraz na FB i TW i wspomnianych wcześniej portalach organizacji światowych. Klaster rejestruje około 3000 odsłon dziennie (w 2016 r. było to od 1000 do ponad 2000, a w okresach szczytowych liczba odwiedzin przekracza 4 000 w ciągu doby.

Klaster elitarny. Jest to wynik znaczący jeśli się weźmie pod uwagę, że Polski Klaster Morski ma charakter elitarny (nie jest organizacją masową), funkcjonuje na bardzo konkurencyjnym rynku międzynarodowym. Dzięki pozycjonowaniu na stronach internetowych Polskiego Klastra Morskiego i portalach międzynarodowych każdy członek wspierający lub partner uzyskuje konkretną wartość promocyjną. Prowadzony aktywnie content marketing oraz inne profesjonalne działania marketingowe (PR korporacyjny, Public Affairs, Corporate Social Responsibility, Inbound Marketing) przynoszą konkretne korzyści dla Członków Polskiego Klastra Morskiego. Kilkaset tysięcy wejść rocznie na stronie Polskiego Klastra Morskiego oraz co najmniej tyle samo na FB i TW oraz European Network of Maritime Clusters, United Nations Global Compact i European Cluster Collaboration Platform sprawia, że informacje o firmach i wydarzeniach promowanych przez klaster docierają do ponad  4,5 mln odbiorców rocznie. Należy podkreślić, że są to głównie odbiorcy z obszaru szeroko pojmowanej gospodarki morskiej i zainteresowanych wdrażaniem innowacji i współpracą międzynarodową z polskimi przedsiębiorstwami związanymi z biznesem morskim lub działającymi w strefach nadmorskich. Licząc, że na dotarcie do każdego klienta trzeba by wydać tylko 1 euro rocznie – daje to imponującą wartość 4,5 mln euro rocznie. To wymierne efekty działania w Klastrze. Z aktywności promocyjnej korzystają również instytucje i organizacje o których informuje Polski Klastra Morski.

Klaster aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych w Polsce oraz w Unii Europejskiej


W Polsce w roli eksperta działamy w projektach:

 • SMART PANEL – badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania – projet PARP (wykonywany przez DANAE)
 • SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – projekt Agencji Rozwoju Przemysłu (wykonywany przez INVESTIN)
 • ISP1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
 • KIS 20: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy

Klaster działa również w projektach międzynarodowych sprzyjających rozwojowi innowacyjnych regionów oraz transferowi wiedzy i wdrażaniu innowacji przemysłach morskich:

 • TENTacle – Capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion
 • ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions
 • ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalisation
 • SMART BLUE REGIONS – seeks to enhance blue growth opportunities based on increased capacity of Baltic Sea Regions to implement Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)
 • E-LASS – European network for lightweight applications at sea
 • InterMarE – Strengthening the international activity of blue sector SMEs in the South Baltic Sea area
 • COGEA, CETMAR, POSEIDON – Study on The Establishment of a Framework for Processing and Analysing Maritime Economic Data in Europe

Pozytywne nastawienie prezesów firm,  członków zarządów i pracowników do współpracy na rzecz Polski Morskiej daje wymierne efekty marketingowe i przyczynia się do uzyskania efektu synergii wynikającego ze współpracy biznesu, administracji i nauki. Członkowie Polskiego Klastra Morskiego w 2016 r. i 2017 r. wzmocnili swoją pozycję na rynku międzynarodowym, integrowali swoją działalność na forum krajowym i międzynarodowym uczestnicząc  w międzynarodowych targach i konferencjach, wspierając transfer wiedzy między biznesem i nauką. Jednym z najważniejszych osiągnięć członków Polskiego Klastra Morskiego jest aktywny udział w wykreowaniu inteligentnych specjalizacji morskich na Pomorzu. Niewątpliwym sukcesem jest utworzenie krajowej specjalizacji – innowacyjne technologie morskie.  Polskie środowisko naukowe i przedsiębiorstwa niestety nie wykorzystują w pełni wysiłku jakie włożyły w utworzenie specjalizacji urzędy marszałkowskie,  przedstawiciele biznesu morskiego i naukowcy pomorskich i zachodniopomorskich uczelni i instytutów naukowych.

W obszarze inteligentnych specjalizacji Polski Klaster na Pomorzu wspiera i promuje działania Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Klastra INTERIZON, Forum Okrętowego oraz  Klastra Logistycznego Północ-Południe, Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego i Klastra Morskiego pomorza Zachodniego, firmy działające w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii PSSE. Szczególnie wspiera   Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Instytut Morski w Gdańsku w projekcie   Smart Blue Regions – Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego. Klaster uczestniczył w procesie identyfikowania potencjału innowacyjnego Pomorskiego  oraz możliwości jego wykorzystania w realizacji polityki Niebieskiego Wzrostu w Unii Europejskiej.

W projekcie SMART PANEL, Polski Klaster Morski uczestniczy w prowadzeniu badań jakościowych i analizach na potrzeby Procesu Przedsiębiorczego w obszarze produkcji statków, jachtów oraz łodzi. W projekcie SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Klaster wspiera jednostkę wdrażającą wiedzą ekspercką w działaniach animujących transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych.

W ramach projektu TENTacle (Capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion), Klaster wspiera Miasto Gdynia oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w działaniach mających na celu  zwiększenie zdolności interesariuszy do wykorzystania korzyści związanych z uruchomieniem korytarzy sieci bazowej w Regionie Morza Bałtyckiego. Chodzi o identyfikowanie  problemów i proponowanie rozwiązań zapewniających zwiększenie zdolności do wykorzystywania korytarzy sieci bazowej bez względu na położenie geograficzne. Klaster proponuje rozszerzenie Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w korytarz Balt-Orient. Jego zadaniem jest rozszerzenie połączeń rynku Morza Bałtyckiego z portami Adriatyku o  rynki Morza Czarnego oraz Morza Śródziemnego, aż do krajów Lewantu i Półwyspu Arabskiego. Ten postulat wpisuje się w proces zwiększania aktywności Polski w regionie Morza Bałtyckiego w ramach EUSBSR (Forum Strategii UE dla region Morza Bałtyckiego) oraz inicjatywę Trójmorza, która skupia  12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego.

W projekcie ELMAR (Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions)  Klaster deklaruje wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów z regionu Morza Bałtyckiego w rozwoju i marketingu produktów e-mobilności. Klaster włączy się w roli eksperta do   analizy rynków zbytu. Potencjał partnerski Klastra wykorzystać będzie można  do utworzenie wspólnej platformy działań ponadregionalnych. W projekcie ECOPRODIGI partnerzy projektu wspólnie projektować będą rozwiązania informatyczne do nadzorowania i optymalizacji ruchu statków i ładunków. Opracowane zostaną również systemy optymalizujące procesy produkcyjne w stoczniach regionu Morza Bałtyckiego.  ECOPRODIGI ma również określić kierunki rozwoju informatyzacji w sektorze transportu morskiego. Jednym z produktów będą również programy edukacyjne rekomendacje działań dla administracji morskiej.  Projekt SMART BLUE REGIONS ma rozwijać inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego. Wpisuje się w strategiczne działania Polskiego Klastra Morskiego, bowiem ma na celu zidentyfikowanie innowacyjnego potencjału  Pomorskiego w obszarze przemysłów morskich oraz wykorzystania go w realizacji polityki Niebieskiego Wzrostu Unii Europejskiej. W ramach projektu partnerzy i uczestnicy koncentrują się na ustaleniu wspólnych obszarów i punktów stycznych, które mają przyczynić się do zwiększenia potencjału innowacyjnego regionów. W efekcie chodzi o wykreowanie nowych rynków i obszarów aktywności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności regionów w obszarze przemysłów morskich.

Projekt INTERMARE, w którym Polski Klaster Morski jest partnerem merytorycznym, ma za zadanie aktywizację międzynarodowej współpracy MSP działających w sektorze przemysłów morskich regionu Południowego Bałtyku. Chodzi o zidentyfikowanie najdynamiczniejszych podmiotów i wzmocnienia ich pozycji na rynku międzynarodowym. Jednym z rozwiązań ma być rozwój współpracy i integracja działań promocyjnych na rynkach międzynarodowych. We wzmocnieniu pozycji morskich podmiotów MSP z regionu Południowego Bałtyku wykorzystane będą wszelkie innowacje sprzyjające internalizacji produkcji  oraz benchmarking. Obok tradycyjnych działań marketingowych zastosowane zostaną nowoczesne narzędzia inbound marketingu.

E-LASS (The European network for lightweight applications at sea) w którym Polski Klaster Morski działa od 2013 r. ma na celu integrację działań w rozwoju jednostek pływających z materiałów lekkich. Jest to płaszczyzna wymiany informacji i transferu wiedzy, w której uczestniczy około podmiotów 200 z 25 krajów, przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz organizacji zorientowanych na rozwój i wdrażanie innowacji. Komisja Europejska ma status obserwatora, a Polski Klaster Morski zajmuje się transferem wiedzy oraz promocją projektu na rynku polskim i rynkach międzynarodowych. Główną ideą projektu jest fakt, że jednostki pływające, które są lżejsze od tradycyjnych zużywają mniej paliwa i mogą być zastosowane w wielu obszarach aktywności człowieka na  morzu, od transportu morskiego i działalności naukowo-badawczej począwszy po farmy wiatrowe i rybne oraz przemysł offshore.

Polski Klaster Morski brał aktywny udział w opracowaniu studium nt. potencjału europejskiej gospodarki morskiej realizowanym na zapotrzebowanie Komisji Europejskiej przez wiodące europejskie instytuty badawcze CETMAR, COGEA, POSEIDON.  Było to pierwsze tak kompleksowe studium nt. niebieskiej gospodarki Unii Europejskiej od 2009 r. Zidentyfikowano w nim w formie opracowań statystycznych podstawowe obszary dotyczące przemysłów morskich w Unii Europejskiej. Polski Klaster Morski wniósł merytoryczny wkład w opracowanie zarówno w odniesieniu do danych obejmujących działalność  przemysłów morskich Polski jak również statystyk dotyczących Unii Europejskiej.

Strategicznym działaniem Polskiego Klastra Morskiego pozostaje promocja Polski Morskiej w kraju i na rynku międzynarodowym poprzez integrację środowiska nauki, biznesu i administracji oraz transfer wiedzy i wsparcie w kreowaniu innowacji w polskiej gospodarce morskiej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43142,00 $ tona 0,81% 27 sty
 Cynk 3648,00 $ tona 0,11% 27 sty
 Aluminium 3106,00 $ tona 0,45% 27 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.