• <

Sytuacja finansowa LOTOSU po pierwszym półroczu 2020

12.08.2020 11:28 Źródło: LOTOS
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Sytuacja finansowa LOTOSU po pierwszym półroczu 2020

Partnerzy portalu

Sytuacja finansowa LOTOSU po pierwszym półroczu 2020 - GospodarkaMorska.pl
fot. LOTOS

W I półroczu 2020 r. rafineria Grupy LOTOS pracowała optymalnie i niemal w pełni wykorzystała swoje moce produkcyjne, przerabiając 5,1 mln ton ropy. Dzięki pełnemu zintegrowaniu instalacji projektu inwestycyjnego EFRA, spółka elastycznie  zaadaptowała się do trudnych warunków w czasie pandemii COVID-19, m.in. ograniczając produkcję paliwa lotniczego na rzecz zwiększenia puli innych wysokomarżowych produktów, głównie oleju napędowego, poprzez alokowanie części produktów w eksporcie morskim.

Wykorzystując nadmorską lokalizację i bliskość płynnych rynków surowca i produktu, spółka elastycznie zarządzała sprzedażą produktów, bilansując krajowy spadek popytu eksportem morskim. W omawianym okresie Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk EBITDA LIFO na poziomie 722,6 mln zł i blisko 1,8 mld zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Zadłużenie na koniec czerwca 2020 r. było niższe w porównaniu do poprzedniego roku i konsekwentnie utrzymało się na niskim poziomie. Wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonej EBITDA LIFO na 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,9x wobec 1,0x na koniec 2019 r., dając bezpieczny bufor w odniesieniu do celu strategicznego spółki.

Wyniki za I półrocze 2020 r.


Oczyszczony zysk EBITDA LIFO: 722,6 mln zł
Przepływy na działalności operacyjnej: 1,8 mld zł
Dług netto do oczyszczonej EBITDA LIFO: 0,9x
Dzienne wydobycie węglowodorów: 22,2 tys. boe
Przerób ropy naftowej: 5,1 mln ton
Sprzedaż paliw w Polsce: 3,7 mln ton

W odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się pandemię Covid-19, spółka, wykorzystując elastyczność technologiczną posiadanych instalacji rafineryjnych, dostosowała realizowane uzyski produktów do zmieniającej się struktury popytu rynkowego. Skutkowało to np. czasowym zaprzestaniem produkcji paliwa lotniczego, na które popyt uległ największemu ograniczeniu. Nadmorska lokalizacja rafinerii Grupy LOTOS pozwoliła na szybkie zbilansowanie niekorzystnych zmian w popycie na rynku krajowym zwiększonymi wolumenami sprzedaży w eksporcie morskim. Umożliwiło to utrzymanie wysokiego poziomu przerobu ropy w rafinerii LOTOSU oraz zrealizowanie wyższej marży rafineryjnej niż konkurencyjne rafinerie europejskie w szczytowym okresie pandemii.

W I półroczu 2020 r. Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała wynik operacyjny powiększony o amortyzację i oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (tzw. oczyszczona EBITDA wg LIFO) na poziomie 722,6 mln zł. W omawianym okresie przepływy pieniężne netto zwiększyły stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 803,9 mln zł, przy czym z działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała blisko 1,8 mld zł dodatnich przepływów pieniężnych, głównie w związku ze spadkiem stanu zapasów oraz spadkiem stanu należności z tytułu dostaw i usług. Na koniec I półrocza 2020 r. zadłużenie netto koncernu kształtowało się na poziomie 2 mld zł, a wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 18,0%. Wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonej EBITDA LIFO na 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,9x wobec 1,0x na koniec 2019 r.

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 r. wyniosły 10,3 mld zł, czyli były o 4 mld zł (28,2%) niższe niż w I półroczu 2019 r., przede wszystkim na skutek znacznego spadku cen z powodu niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na światowych rynkach.

Pod koniec czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę prawie 185 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jej wysokość przypadającą na jedną akcję ustalono na 1 zł brutto, a dzień wypłaty na 28 września 2020 r.

Segment wydobywczy

Dzienne wydobycie LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w II kw. 2020 r. 20,8 tys. boe/d i było wyższe ok. 10% r/r.

II kw. 2020 r. był pomyślny dla działalności poszukiwawczo-wydobywczej LOTOSU w Polsce. Zanotowany wzrost wydobycia (+19,4% r/r i +6,3% kw./kw.) jest efektem realizowanego programu prac rekonstrukcyjnych na złożu B3. W przypadku złoża B8, w II kw. 2020 r. kontynuowano prace mające na celu uruchomienie kolejnych bloków technologicznych Centrum Produkcyjnego. W II kw. 2020 r. uruchomiono działania w ramach strategii rozwoju kompleksowych usług i serwisów specjalistycznych związanych z logistyką morską oraz potencjalnym rozwojem segmentu Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Sytuacja rynkowa związana z pandemią Covid-19 oraz gwałtowny spadek cen surowców nie sprzyja podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej co do projektu B4/B6.

W przypadku norweskiego projektu Yme spółka obserwuje stopniowe rozluźnianie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19, a także większą dostępność podwykonawców zagranicznych z uwagi na znoszenie ograniczeń w podróżowaniu (m.in. planowane zniesienie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny od 15 lipca br. dla przyjeżdzających do Norwegii z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Rozluźnienie restrykcji daje szanse na przyspieszenie realizacji części prac w stoczni w Egersund. Operator zakłada obecnie zakończenie praz związanych z przebudową platformy w stoczni i uzyskanie stanu onshore completion w IV kw. 2020 r. oraz uruchomienie wydobycia ze złoża w III kw. 2021 r. LOTOS przyjmuje bardziej konserwatywne stanowisko i szacuje, że najbardziej prawdopodobny termin rozpoczęcia wydobycia z Yme to IV kw. 2021 r. Na harmonogram projektu może mieć wpływ kolejny wzrost zachorowań i powrót do zniesionych restrykcji, a także wydłużony okres prac na morzu związanych z instalacją platformy i uruchamianiem systemów produkcyjnych zależnych od warunków pogodowych.

W czerwcu br. Equinor wraz z partnerami podjęli decyzję inwestycyjną o częściowej elektryfikacji złoża Sleipner. Przyczyni się to do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na norweskim szelfie kontynentalnym. Działania te, oprócz korzyści środowiskowych, poprawią również efektywność ekonomiczną eksploatacji złoża m.in. poprzez zmniejszenie kosztów opłat za emisje. Również w czerwcu Aker BP i Equinor zawarli długo oczekiwane porozumienie komercyjne co do strategii rozwoju projektu NOAKA. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Planu Zagospodarowania Złóż (ang. PDO), który, zgodnie z założeniami, ma zostać przedłożony do zatwierdzenia władzom norweskim do końca 2022 r. Pakiet ten daje potencjał do efektywnego ekonomicznie zagospodarowania złóż NOAKA, nawet w przypadku kontynuacji niskich cen ropy na rynku.

Segment produkcji i handlu

W II kw. br. rafineria Grupy LOTOS przerobiła 2,54 mln ton ropy naftowej i był to poziom niższy o 2,2% kw./kw. w związku z planowanym postojem remontowym instalacji opóźnionego koksowania w czerwcu.

W I połowie 2020 roku udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku paliw wyniósł 33,6%. Część produkcji rafineryjnej spółki (około 23%) trafiła także za granicę.

W II kw. 2020 roku Grupa LOTOS kontynuowała realizację kilku projektów rozwojowych na mniejszą skalę. Najbardziej zaawansowany z nich był Węzeł Odzysku Wodoru (tj. WOW), którego celem jest zwiększenie produkcji wodoru, LPG oraz benzyny surowej w puli uzysków rafinerii ze statusem realizacji na poziomie ok. 99%. Planowany termin przekazania do użytkowania został przesunięty na II półrocze 2020 r. z uwagi na utrudnienia związane z pandemią oraz problemy techniczne. W celu zwiększenia możliwości ekspedycyjnych paliw z rafinerii, spółka kontynuowała inwestycję budowy nalewaka kolejowego, którego oddanie do użytku przewiduje się na przełom 2020/2021 r.

Ważne wydarzenia w II kwartale 2020 r.

W II kw. 2020 r. zawarto umowy dotyczące warunków uczestnictwa Grupy LOTOS w finansowaniu projektu Polimery Police.

Pomimo pandemii koronawirusa, praca rafinerii i wydobycie węglowodorów pozostały niezakłócone, podobnie jak logistyka i dystrybucja produktów. Wprowadzono szereg procedur mających na celu skuteczną koordynację i zabezpieczenie pracowników i kontrahentów Grupy Kapitałowej w obliczu pandemii. Grupa LOTOS włączyła się w akcje pomocowe mające na celu wsparcie szpitali i służb mundurowych. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Grupa LOTOS umacnia pozycję lidera w obszarze paliw nowej generacji – koncern rozpoczął współpracę z Gminą Miejską Tczew w zakresie wodoru. 12 maja podpisano list intencyjny zakładający realizację dostaw tego ekologicznego paliwa do napędu autobusów. Koncern, będąc partnerem pomorskich miast, brał aktywny udział w opracowywaniu pozytywnie ocenionego wniosku konkursowego tzw. Pomorskiej Doliny Wodorowej, złożonego w ramach projektu FCH JU Regions. Grupa LOTOS uruchamia też projekt badawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich integracji w rynku energii. Przy jego realizacji współpracować będzie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. W II kw. 2020 r. zakończono również studium wykonalności projektu budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku. Inwestycja umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.