• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Vistal Gdynia w restrukturyzacji: 49,75 mln zł straty netto w 2018 r.

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Vistal Gdynia w restrukturyzacji: 49,75 mln zł straty netto w 2018 r.
Vistal Gdynia w restrukturyzacji: 49,75 mln zł straty netto w 2018 r. - GospodarkaMorska.pl

pc

30.04.2019 Źródło: własne

Vistal Gdynia w restrukturyzacji opublikował wyniki za 2018 r. Spółka odnotowała 49,75 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 409,14 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna natomiast wyniosła 17,4 mln zł do 393,52 mln zł w 2017 r. – podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, jakie osiągnęła spółka w ubiegłym roku, wyniosły 65,36 mln zł. W 2017 r. było to 93,8 mln zł. W ujęciu jednostkowym natomiast strata netto w 2018 r. wyniosła 22,28 mln zł wobec 397,32 mln zł straty rok wcześniej – czytamy w raporcie.

„W 2018 r. Spółka Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji skupiła swoje działania na wdrażaniu opublikowanego 6 lutego 2018 r. planu restrukturyzacyjnego ,,Budujemy mosty”, który został sporządzony w ramach postępowania sanacyjnego otwartego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VI Wydział Gospodarczy z dnia 17 listopada 2017 r. Podjęte działania przyniosły efekt w postaci osiągnięcia przez Spółkę jednostkowego dodatniego wyniku EBITDA na poziomie 1.393 tys. PLN oraz salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na poziomie 33.415 tys. PLN” – napisał Sławomir Bohdziewicz, zarządca Vistalu Gdynia w restrukturyzacji w liście skierowanym do akcjonariuszy.

Dodał, że w pierwszym kwartale 2018 r. zrealizowany został kluczowy element planu restrukturyzacyjnego w ramach prowadzonego programu dezinwestycji, poprzez zbycie nieruchomości zlokalizowanych na Nabrzeżu Węgierskim. „Wolne środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zasiliły Spółkę i stanowią jedno z kluczowych źródeł finansowania prowadzonego postępowania sanacyjnego” – napisał zarządca.

Podkreślił, że cały rok był okresem intensywnej pracy, w którym spółka podejmowała działania zmierzające z jednej strony do reorganizacji modelu biznesowego i skupieniu się na kluczowych segmentach działalności – prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych dla budownictwa infrastrukturalnego, a z drugiej na budowaniu silnej pozycji gotówkowej umożliwiającej pozyskiwanie znaczących kontraktów. Dzięki zawarciu szeregu porozumień oraz przeprowadzonym dezinwestycjom Vistalowi Gdynia w restrukturyzacji udało się zapewnić kapitał obrotowy, umożliwiający budowę portfela zleceń – podał zarządca.

Bohdziewicz poinformował, że „w związku z nadal trwającym postępowaniem sanacyjnym zarówno jednostkowy, jak i skonsolidowany wynik finansowy, obciążany jest znaczącymi kwotami odsetek od zadłużenia finansowego. Aktualne propozycje układowe zakładają umorzenie odsetek, powstałych zarówno przed, jak i po otwarciu postępowania sanacyjnego, od zadłużenia istniejącego na dzień jego otwarcia”.

Obecnie celem Vistalu Gdynia w restrukturyzacji oraz GK Vistal jest odbudowa zaufania wśród akcjonariuszy, wierzycieli, współpracowników, klientów oraz partnerów. Ma ono zapewnić możliwość kontynuowania działalności operacyjnej.

Zarządca spółki zapewnił, że dokłada ona wszelkich starań, by zrealizować założenia przedstawione w Planie restrukturyzacji oraz doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami, w celu kontynuowania działalności oraz wzrostu wartości.

29 kwietnia spółka poinformowała, że weszła w życie umowa na wykonanie i montaż obiektów mostowych w Norwegii.

„Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 dotyczącego zawarcia umowy pomiędzy PNC Norge Infrastructure („Zamawiający”) a Spółką na wykonanie konstrukcji i montaż dwóch obiektów mostowych w Norwegii, informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. otrzymała informację o zaakceptowaniu Spółki przez Inwestora, tj. Statens Vegvesen. Powyższe oznacza, że warunek został spełniony i umowa weszła w życie” – napisano w raporcie.

„Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje karę umowną za każdy dzień roboczy opóźnienia w wykonaniu danego obiektu mostowego w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia za dany obiekt mostowy, lecz nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia za dany obiekt mostowy. Całkowita odpowiedzialność umowna Spółki ograniczona jest do wartości umowy” – podała spółka.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji jest jednostką dominującą GK Vistal. Zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych dla klientów w kraju i zagranicą. W styczniu 2014 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Zajmuje się: prefabrykacją, montażem, pracami antykorozyjnymi, badaniami NDT obiektów branży mostowej, okrętowej, energetyki wiatrowej oraz offshore.

Vistal Gdynia Plan Restrukturyzacji ogłosił na początku ubiegłego roku. Według prognoz, zakładane przychody w 2018 r. to 52,63 mln zł w wariancie realistycznym do 71,29 mln zł w wariancie optymistycznym. Rentowność EBITDA natomiast ma osiągnąć poziom odpowiednio od - 6% do 0% w zależności od wariantu. Dokument zakłada także przyjecie strategii „Budujemy mosty”, w której Vistal Gdynia chce skupić swoją działalność na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce.

Istotny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej GK Vistal miały niekorzystne warunki rynkowe tj.: dekoniunktura na rynku budownictwa konstrukcji offshore, trudna sytuacja na krajowym rynku budownictwa infrastrukturalnego, wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Zarząd spółki Vistal Gdynia 11 września 2017 r. rozpoczął rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi. Jednocześnie 28 września 2017 r. Vistal złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31902,00 $ tona 2,04% 22 cze
 Cynk 2841,00 $ tona 0,32% 22 cze
 Aluminium 2375,00 $ tona 0,93% 22 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.