• <

Implementacja nowych rozwiązań Konwencji SOLAS do ustawy o bezpieczeństwie morskim

Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Implementacja nowych rozwiązań Konwencji SOLAS do ustawy o bezpieczeństwie morskim
Implementacja nowych rozwiązań Konwencji SOLAS do ustawy o bezpieczeństwie morskim - GospodarkaMorska.pl
24.07.2016 Źródło: własne

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu i zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. Aktem tym zmieniona zostanie również ustawa o bezpieczeństwie morskim, dzięki czemu do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostaną rozwiązania zastosowane w Rezolucji MSC.380(94) z dnia 21 listopada 2014r. do Prawidła 2 Rozdziału VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu sporządzonej w Londynie dnia 01 listopada 1974r. potocznie zwaną „Konwencją SOLAS”.

Regulacja wprowadzana opisywaną nowelizacją do ustawy o bezpieczeństwie morskim dotyczyła będzie obowiązku ważenia masy brutto kontenera eksportowanego lub zamykanego na terenie polski oraz przekazywania zweryfikowanej informacji o tej masie, określanej „VGM”, do przedsiębiorcy żeglugowego lub przedstawiciela terminala kontenerowego z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na uwzględnienie masy kontenera w planie załadunku statku. Kontener, który nie posiada zweryfikowanej masy brutto nie będzie mógł zostać załadowany na statek

. Projekt ustawy przewiduje dwa sposoby uzyskania zweryfikowanej informacji o VGM. Pierwsza metoda mogła będzie być stosowana przez wszystkie podmioty, (korzystanie z niej nie będzie wymagało bowiem uzyskania żadnych zezwoleń lub innych tego rodzaju decyzji. Będzie ona polegała na dokonaniu pomiaru wagi całego zamkniętego kontenera po jego załadowaniu.

Druga metoda polegała będzie natomiast na zważeniu poszczególnych towarów, które transportowane będą w kontenerze, materiału sztauerskiego oraz innych materiałów lub opakowań zabezpieczających ładunek oraz dodanie do tego masy tary kontenera. Stosując tą metodę, nadawca przy kalkulacji VGM będzie mógł wykorzystywać dane dotyczące masy ładunku podane przez producenta, jeżeli wcześniej ładunek został zważony na certyfikowanych i zalegalizowanych urządzeniach pomiarowych oraz jest oryginalnie, szczelnie i trwale zapakowany, a jego masa jest w sposób trwały i widoczny umieszczona na ładunku. Istotnym jest, że w celu stosowania opisywanej tu drugiej metody niezbędne jest uzyskanie zatwierdzenia tego faktu przez dyrektora urzędu morskiego oraz wpisanie na listę nadawców upoważnionych do stosowania tej metody, co poprzedzone musi zostać przeprowadzeniem odpowiedniej, uregulowanej w projekcie ustawy procedury.

Omawiana nowelizacja wprowadza również mechanizm kontroli deklarowanych przez nadawców mas brutto kontenerów. Do przeprowadzenia tych kontroli upoważnieni będą przewoźnik, terminal kontenerowy oraz dyrektor urzędu morskiego. Jeśli w wyniku ich czynności zostanie stwierdzone, że VGM uzyskany w trakcie kontroli różni się od tego podanego przez nadawcę, nadawca obowiązany będzie ponieść koszty kontroli. Jeżeli natomiast wykryty zostanie kontener, którego masa brutto różni się od tej zadeklarowanej o więcej niż 5% lub kontener o masie przekraczającej maksymalną masę brutto określoną na tabliczce uznania kontenera, przewoźnik lub przedstawiciel terminala powiadomi o tym fakcie właściwego dyrektora urzędu morskiego i dyrektora izby celnej. W takim przypadku na nadawcę może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedzający. Kary w odpowiedniej wysokości będą mogły również, zgodnie z projektowaną zmianą przepisów, zostać nałożone na przewoźnika, np. w przypadku załadowania na statek kontenera bez zadeklarowanej wartości VGM oraz na terminal kontenerowy, za nieprzekazanie stosownym organom informacji o rzeczywistej masie brutto kontenera przekraczającej o 5% tą zadeklarowaną przez nadawcę.

Sebastian Kita, radca prawny
Maciej Jaśkiewicz, aplikant radcowski
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
w Szczecinie

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.