• <
gryfia_70lat

Postęp prac w Portach Szczecin i Świnoujście

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Postęp prac w Portach Szczecin i Świnoujście

Partnerzy portalu

Postęp prac w Portach Szczecin i Świnoujście - GospodarkaMorska.pl
Fot. ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście kontynuuje prace nad prowadzonymi inwestycjami, których łączna wartość przekracza dwa miliardy złotych.

Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą zawijać do portu w Szczecinie, po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.

Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych.

Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

Rozbudowa terminalu LNG


Główne elementy infrastruktury, która powstanie w ramach realizacji projektu „Nabrzeże” w zakresie umownym określonym przez ZMPSiŚ to między innymi: pomost załadunkowy o wymiarach około 64 x 44 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem, dalby cumownicze i odbojowe wyposażone w zestawy haków cumowniczych typu QRH – szybko zwalniających (Quick Release Hooks), pomosty komunikacyjne pomiędzy dalbami, system odbojowy – odbojnice typu SCN – stożkowe (Super Cone Fenders), pachoły cumownicze umieszczone na pomoście załadunkowym oraz na niektórych dalbach odbojowych, Zintegrowany Morski System Bezpieczeństwa Nawigacji (Pilotage, Navigation and Docking System) oraz estakada rurociągów o długości około 250 m posadowiona na palach zwieńczonych belkami żelbetowymi, na których posadowiona będzie stalowa konstrukcja wsporcza pod żelbetowe koryto rurociągów technologicznych. Estakada rurociągów będzie łączyć pomost załadunkowy z estakadą rurociągów na lądzie. W ramach projektu „Nabrzeże” zostaną również wykonane prace czerpalne obejmujące pogłębienie akwenu do głębokości technicznej 14,5 m.

Zakończono prace czerpalne związane z rozbudową oraz pogłębieniem istniejącej obrotnicy w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu, prace palowe - łącznie wbito 288 sztuk pali stalowych, prace związane z betonowaniem głowic pali, prace związane z wytwarzaniem elementów prefabrykowanych estakady dojazdowej, technologicznej oraz przeładunkowej. Ukończono także montaż prefabrykatów na powyższych obiektach, prace zbrojarskie na estakadzie dojazdowej oraz przeładunkowej oraz prace zbrojarskie i betoniarskie na estakadzie technologicznej, która z końcem maja została przekazana do spółki Gaz-System celem możliwości rozpoczęcia montażu technologii. 

W toku są prace zbrojarskie oraz betoniarskie na dalbach cumowniczych i cumowniczo-odbojowych, związane z betonowaniem płyty estakady przeładunkowej oraz płyty estakady dojazdowej oraz prace związane z konstrukcją zbiornika na ocieki.

Do końca roku zakończone mają być prace żelbetowe, montaż urządzeń sanitarnych, sieci energetycznych oraz teletechnicznych, a także systemu odbojowego i cumownicznego wraz z montażem systemu Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego (system PNDS). Planowany termin zakończenia inwestycji drugie półrocze 2023. Obecny stan zaawansowania to 78 proc.

Przystosowanie Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego


Trwają roboty żelbetowe na nabrzeżu i wyposażeniowe na estakadzie Terminalu Promowego w Świnoujściu. Konstrukcja posadowienia, połączenie nabrzeża nr 5 z nabrzeżem nr 6 są już zrealizowane. Plac manipulacyjny pomiędzy ulicą Duńską a Dworcową oraz plac między ulicą Dworcową a wiązką torów kolejowych są także ukończone. Z kolei plac między torami a nabrzeżem został ukończony w 25 procentach. Zrealizowany został już także zaplanowany układ torów kolejowych, zaś ku końcowi mają się prace nad estakadą nad torami – stopień zaawansowania wynosi 75 procent. Trwają roboty związane z budową najazdów. Konstrukcja stalowa rampy przeładunkowej została wykonana i zamontowana w łożu – stan zaawansowania to 75 proc. System intermodalny jest gotowy w połowie.

Zwieńczeniem robót będzie montaż nowego rękawa pasażerskiego, który obecnie powstaje w Hiszpanii i jest już na ukończeniu. Ogółem rzeczowy stan zaawansowania inwestycji wynosi około 76 proc. Zakończenie robót to koniec marca 2023 r.


Gospodarka Morska
Fot. ZMPSiŚ


Infrastruktura techniczna


Na terenie obu portów układane są linie kablowe średniego i niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjne, wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na terenie przy ul. Hryniewieckiego zakończono układanie sieci ciepłowniczych preizolowanych. Obecnie trwają podobne prace na terenie Łasztowni. Na Terminalu Promowym w Świnoujściu zakończono rozbiórkę starej oczyszczalni ścieków biologiczno-chemicznej. Dużym wyzwaniem wykonawczym są będące w toku prace przy budowie zbiorników retencyjno-uśredniających, które umożliwią odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu terminala promowego oraz z promów do sieci komunalnej. Termin zakończenia inwestycji drugie półrocze 2023 r.

Port Szczecin – Basen Kaszubski


Prace w Basenie Kaszubskim są na półmetku. Najbardziej zaawansowane prace są na nab. Dąbrowieckim – 75 proc., dalej na nabrzeżu Chorzowskim obejmujące także Uskok Gliwicki – 40 proc. W lipcu rozpoczęły się roboty czerpalne oraz refulacja, najpierw do Basenu Noteckiego celem jego zalądowienia. Zakończono prace związane z rozpoznaniem i wydobyciem ferromagnetyków. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2024.

Port Szczecin – Kanał Dębicki


Zaawansowanie prac na Kanale Dębickim oceniane jest na 44 procent. Na Ostrowie Grabowskim trwają działania związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej nab. Norweskiego. Zakończyły się roboty kafarowe – wykonano kotwy gruntowe oraz ściankę szczelną. Również na nabrzeżu Duńskim roboty kafarowe są na ukończeniu i rozpoczęto roboty żelbetowe. Na nab. Czeskim na I etapie zakończono roboty kafarowe i rozpoczęto roboty żelbetowe. Na Ostrowie Mieleńskim budowane jest pole odkładu refulatu, powstał specjalny most umożliwiający przemieszczanie się samochodów w ten rejon. Rozpoczęto roboty czerpalne w Kanale Dębickim. Zakończenie prac jest planowane na II kwartał 2024.

Projekty mają wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) oraz z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.