• <
bulk_cargo_port_szczecin

Port Władysławowo. Port otwarty na nowe wyzwania

01.11.2021 18:15 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Port Władysławowo. Port otwarty na nowe wyzwania  - GospodarkaMorska.pl
Fot. Marek Grzybowski

W swojej historii Szkuner i Port Władysławowo przechodzili okresy dużej aktywności inwestycyjnej i okresy stabilizacji. Tą historię zatrzymaną w obrazach możemy dziś zobaczyć na falochronie portu we Władysławowie. Jest ona wkomponowana w szereg obrazów z historii Polski Morskiej i historii współczesnej. Autorami muralu są Milana Chyżawska i Denis Chyżawski, artyści plastycy których prace zdobią budynki, mieszkania oraz lokale.

Dziś stawiamy na porty inteligentne, przyjazne środowisku i ich użytkownikom. Szkuner przyjął strategię rozwoju, która ma wzmocnić jego pozycję na rynku. Podejmuje również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i korzystania z energii odnawialnej. O ekologii, współpracy międzynarodowej i  strategii Portu Władysławowo mówi   Witold Wawrzonkoski, Prezes Zarządu „Szkuner” Sp. z.o.o w rozmowie z Markiem Grzybowskim z Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Morskie farmy wiatrowe mają sprzyjać pozyskiwaniu energii odnawialnej i ochronie środowiska. Jakie działania podejmuje Szkuner, by Port Władysławowo był bardziej przyjazny środowisku, zanim otrzyma energię z farm wiatrowych?  Jaka jest polityka portu w tym zakresie?

Zarząd Portu dostrzega potrzebę  rozwoju  technologii przyjaznych środowisku.  Poszukujemy funduszy na inwestycje wspierające działania z zakresu „green port”. Planujemy montaż fotowoltaiki na dachach budynków usytuowanych w porcie i należących do Zarządu Portu „Szkuner”  oraz wymianę oświetlenia w porcie na lampy solarne.  W trosce o ochronę naszych akwenów zamierzamy dokonać zakupu  ekologicznego kosza zbierające śmieci w basenie portowym.

To działania na rzecz ochrony środowiska. Czy planowane są większe inwestycje infrastrukturalne?

W ostatnim czasie wykonaliśmy projekty i ekspertyzy dotyczące modernizacji nabrzeży: Postojowego, Remontowego i Wyładunkowego. W najbliższym czasie przygotujemy podobne ekspertyzy dotyczące pozostałych nabrzeży. Ponadto, wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom i szansom rozwojowym, Zarząd Szkuner przygotował „Koncepcję Rozwoju Portu Władysławowo”, która została opublikowana na stronie internetowej: www.szkuner.pl i przedstawia kierunki działania stanowiące podstawę strategii do aktywizacji portu.

Jakie główne kierunki strategiczne wyznaczył sobie Zarząd Szkunera? Czy wciąż będzie to port przyjazny dla rybaków i żeglarzy zaskoczonych bałtyckimi szkwałami?

Planujemy modernizację Portu obejmującą niezbędne remonty i unowocześnienie istniejącej infrastruktury portowej. Nowe inwestycje mają sprzyjać rozwojowi funkcji turystycznej, która spełni wymagania rosnącego ruchu turystycznego we Władysławowie.  Stawiamy na żeglarzy, więc planujemy rozbudowę Mariny w Porcie Władysławowo w celu uzyskania dodatkowych 45 miejsc postojowych dla jachtów. Niezbędne jest również przedłużenie falochronu Północnego. Strategicznym zadaniem jest osłona wejścia do Portu przed zapiaszczaniem toru podejściowego. Dalej będziemy wspierać rozwój funkcji przeładunkowo-składowej. W tym celu niezbędna jest rozbudowa portu w części wschodniej.

Rozbudowa portu ma służyć nie tylko obsłudze serwisowej farm wiatrowych. Jakie jeszcze usługi będzie można wykonywać we Władysławowie? Na jakie ładunki liczycie?

Rozbudowa portu ożywi także przeładunki innych towarów. Liczymy w szczególności na kruszywa, przeładunki ryb świeżych i mrożonych, materiałów budowlanych, artykułów spożywczych, paliw. Planujemy również, że w strategicznej perspektywie tu będą dostarczane elementy konstrukcji do budowy i wyposażenia Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu. Jest to uzależnione oczywiście od decyzji o jej budowie.

Przyjęta strategia jest rozłożona na lata. Jakie są etapy i terminy ujętych w strategii działań?

Zakładane terminy realizacji poszczególnych inwestycji, zwłaszcza zlokalizowanych w obrębie nowego Portu Wschodniego, uwzględniają możliwości techniczne, potrzeby rynkowe, dostępność środków finansowych, itp. W szczególności istotne są planowane terminy uruchomienia pierwszych farm wiatrowych na polskim obszarze M. Bałtyckiego. Według deklaracji deweloperów, faza eksploatacji farm wiatrowych rozpocznie się ok. 2025 r. i potrwa co najmniej do 2050 r. W celu wykorzystania szans rozwojowych Portu Władysławowo z tym związanych, bardzo istotne jest, by jego rozbudowa była spójna właśnie z harmonogramami dotyczącymi eksploatacji farm wiatrowych na południowym Bałtyku.

Gdy zbudowano Port w Gdyni, jak grzyby po deszczu wyrastały nowe dzielnice i wkrótce powstało duże miasto. Inwestycje w Porcie Władysławowo nie są na taką skalę jak w Gdyni w latach 30. Wnoszą jednak nową jakość także w regionie. Jaki przewiduje Pan wpływ inwestycji w porcie na aktywność Władysławowa i okolicznych miejscowości?

Przewidujemy, że rozwój Portu będzie miał również bardzo duże znaczenie społeczno-gospodarcze dla najbliższego otoczenia. Wszystkie porty morskie niemające podstawowego znaczenia dla polskiej gospodarki narodowej, stanowią ważne elementy zrównoważonego rozwoju obszarów nadmorskich.  Wynika to z możliwości, które porty lokalne stwarzają potencjalnym użytkownikom i inwestorom. Rozwijają biznes korzystając z wielu pełnionych przez port funkcji. We Władysławowie  mogą rozwijać się aktywności  wynikające z funkcji przeładunkowo-składowej, przemysłowej, rybackiej i turystycznej. Port Władysławowo może stać się znaczącym ośrodkiem w procesach wymiany handlowej, produkcji przemysłowej i usług, a także stworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców Władysławowa i okolic. W związku z tym modernizacja infrastruktury w Porcie Władysławowo, obsługa serwisowa farm wiatrowych, platform wiertniczych i wydobywczych oraz wykorzystanie możliwości transportu ładunków przybrzeżnym szlakiem morskim E60, wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny regionu.  

Szkuner działa nie tylko w regionie. Podejmuje działania sprzyjające współpracy międzynarodowej i umocnienia pozycji na szlakach morskich. Port Władysławowo to port morski. Jakie są cele międzynarodowego projektu w którym uczestniczy Szkuner?

Szkuner  wspólnie z partnerami z Litwy, Kaliningradu, Polski, Niemiec, Dani i Belgii realizuje międzynarodowy projekt INCONE60 – Inland Blue Transport Connector E60. To projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020.  Celem projektu jest opracowanie koncepcji uruchomienia regularnej żeglugi wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E60 i połączenie jej z siecią innych śródlądowych dróg wodnych - E30, E40 i E70. Koncepcja obejmie aspekty techniczne, ekonomiczne i społeczne w celu osiągnięcia najlepszych możliwych skutków ekonomicznych. Projekt przedstawia rozwiązania transportowe wspierające aktywny rozwój peryferyjnych regionów przybrzeżnych obszaru Południowego Bałtyku, koncentrując się na portach lokalnych, jako centrach rozwoju w celu zwiększenia konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności. Głównym z nich będzie otwarty model przepływu ładunków w Regionie Południowego Bałtyku, który będzie adresowany do sektora publicznego i biznesowego.

Zarządu Portu „Szkuner” ma bardzo ambitne plany rozwojowe. Jakie wsparcie  uzyskuje w lokalnej administracji?  

W 2020 r. Starostwo Powiatu Puckiego – właściciel Portu Władysławowo oraz Miasto Władysławowo podpisały Porozumienie ze spółką „Szkuner” w zakresie przygotowania projektu rozbudowy Portu Władysławowo i zagospodarowana terenów przyportowych wraz z projektem węzłów komunikacji drogowej i kolejowej. Koncepcja rozwoju Portu zyskała więc pełną akceptację władz lokalnych, które aktywnie włączyły się w propagowanie i realizację tego projektu. Zarząd Portu „Szkuner” również uczestniczy we wszystkich spotkaniach lokalnych, które dotyczą aktywizacji gospodarczej portu i tym samym lokalnego środowiska rynku pracy.. Przykładem mogą być spotkania organizowane przez developerów farm wiatrowych w celu przygotowania lokalnych społeczności rybackich i portowych do akceptacji inwestycji budowy farm wiatrowych na morzu. Jednym z takich spotkań było to zorganizowane przez PKN ORLEN, który przedstawił także korzyści jakie mogą wynikać z niniejszej inwestycji dla mieszkańców miasta i gminy Władysławowa oraz portu w zakresie aktywizacji gospodarczej regionu nadmorskiego.

Rząd podjął decyzję o wyborze portu instalacyjnego i serwisowego. Widzimy, że Władysławowo ma przestrzenie, które również można zagospodarować np. w celu cumowania lub remontu  małych jednostek. Jakie wielkości  jednostki obsługujące offshore mogłyby cumować i być obsługiwane we Władysławowie? Jakiej wielkości jednostki remontuje działająca stocznia? Jaki zakres remontów oferuje?

•    Obecnie do portu mogą wpływać jednostki o zanurzeniu do 4 m i długości do 70 m, a po uzyskaniu zgody Kapitana Portu o zanurzeniu do 4,5 m i długości nawet do 100 m. To są parametry w zupełności wystarczające, jeżeli chodzi o jednostki typu CTV, na bazie których planowana jest obsługa serwisowa farm wiatrowych. Również większe jednostki pracujące na rzecz offshore’u, takie jak holowniki, dozorowce, a nawet mniejsze platformy mogą wpływać do władysławowskiego portu.
•    Stocznia jest w stanie wyslipować jednostki o wadze do 220 ton i długości do 35 m. Przy nabrzeżu stoczniowym mogą być natomiast obsłużone w zasadzie wszystkie jednostki, które są w stanie wpłynąć do portu. Zakres oferowanych prac remontowych jest bardzo szeroki i obejmuje przede wszystkim prace:mechaniczne z realizacją remontów linii wału i steru, silników, przeglądów pomp, kompresorów, chłodnic, zaworów denno-burtowych, wind czy żurawików, spawalnicze z realizacją budowy bloków, sekcji, konstrukcji specjalnych, w tym dla branży offshore,konserwacyjno-malarskie z czyszczeniem strumieniowo-ściernym konstrukcji stalowych oraz kadłubów jednostek, obróbki mechaniczną z realizacją toczenia, frezowania, cięcia, dłutowania, napawania czy szlifowania.

Obecnie prowadzimy prace przygotowawczo-projektowe w celu zwiększenie możliwości technicznych stoczni. Chodzi przede wszystkim o możliwości przyjmowania większych jednostek o wadze do 300 ton (w dalszej przyszłości nawet do 500 ton), a także obsługi mechanicznej najnowocześniejszych silników i innych urządzeń, występujących na jednostkach takich, jakie będą obsługiwały polski offshore.

Dziękuję za rozmowę


Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.