• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Oświadczenie PRCiP w sprawie programu wyemitowanego na antenie TVP

ew

20.11.2020 12:05 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Oświadczenie PRCiP w sprawie programu wyemitowanego na antenie TVP
Oświadczenie PRCiP w sprawie programu wyemitowanego na antenie TVP - GospodarkaMorska.pl

29 października 2020 r., na antenie TVP1 wyemitowany został program „Magazyn śledczy Anity Gargas (odc. 171)”. Odcinek odnosił się m.in. do okoliczności związanych z wykonywaniem przez Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółkę z o.o. prac w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” oraz prac polegających na oczyszczeniu obszarów wokół Mierzei Wiślanej. PRCiP wydało oświadczenie w sprawie nierzetelnych materiałów przedstawionych w programie.

Publikujemy jego pełną treść:

"W nawiązaniu do wyemitowanego w dniu 29.10.2020 r. w stacji telewizji TVP1 programu pn. „Magazyn śledczy Anity Gargas (odc. 171)”, a odnoszącego się m.in. do okoliczności związanych z wykonywaniem przez Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółkę z o.o. prac w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” oraz prac polegających na oczyszczeniu obszarów wokół Mierzei Wiślanej – wobec nierzetelnej prezentacji materiału w zakresie jak wyżej, w tym prezentowania wypowiedzi zawierających treści nieprawdziwe oraz różnego rodzaju insynuacji godzących w wizerunek Spółki i zmierzających do jej zdyskredytowania, poprzez stworzenie narracji wzbudzającej u widzów programu przekonanie o otrzymaniu przez Spółkę wynagrodzenia za niewykonane prace, Zarząd Spółki w zakresie opisanym na wstępie oświadcza co następuje:

1) Przedstawione w programie treści, będące w istocie pochodną wypowiedzi Pana Łukasza Porzuczka, są tendencyjne i nierzetelne, a wnioski wynikające z przekazu programu są nieprawdziwe, mają na celu zdyskredytowanie Spółki oraz godzą w jej dobre imię i wizerunek jako profesjonalnego wykonawcy robót hydrotechnicznych w Polsce i za granicą.

2) Zakres prac polegających na oczyszczeniu z obiektów ferromagnetycznych jako potencjalnie niebezpiecznych, tak z toru wodnego do Portu Północnego jak i z akwenów związanych z realizacją tzw. przekopu Mierzei Wiślanej był zrealizowany zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki, warunkami kontraktowymi i w zakresie w nich określonym, tj. dotyczącym wyznaczonych powierzchni akwenów, określonej głębokości zalegania obiektów oraz wielkości sygnału zakłócenia pola magnetycznego, determinującego wielkość określonego obiektu ferromagnetycznego. Podkreślenia przy tym wymaga, iż celem tych prac nie było całkowite oczyszczenie akwenów morskich z obiektów niebezpiecznych, a jedynie ich oczyszczenie w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa wykonywania prac pogłębiarskich, tj. do określonej rzędnej (poziomu) dna akwenu.

3) Za niedopuszczalne należy uznać sugerowanie, iż potwierdzenie przez kierownika prac podwodnych oczyszczenia akwenu z obiektów ferromagnetycznych w formie wystawienia tzw. „atestu czystości”, w istocie nie świadczy o wykonaniu pracy i prowadzi do nadużyć, skutkiem których Wykonawca jakoby tylko z tytułu wystawienia takiego atestu otrzymywał wynagrodzenie w sytuacji niewykonania prac („wykonanie prac podpisem”). Zwracamy uwagę, iż „atest nurkowy”, jako certyfikat czystości, jest jedynym prawnym dokumentem potwierdzającym wykonanie określonych w nim prac, składanym pod rygorem określonych skutków prawnych. Niezależnie od samego atestu, Spółka oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotowych prac sporządzone zostały inne dokumenty, potwierdzające niezaprzeczalnie ich wykonanie, w tym między innymi dokumentacja fotograficzna i filmowa, a także protokoły fizycznego przekazania wydobytych obiektów niebezpiecznych właściwym jednostkom wojskowym i innych odpadów nie niebezpiecznych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Przy realizacji prac będących przedmiotem Państwa programu, Spółka wydobyła:

• przy oczyszczeniu toru wodnego - 348 obiektów niebezpiecznych (niewybuchy, niewypały) oraz 851 obiektów nie niebezpiecznych, w tym 9349 kg złomu, 19 sztuk opon, 12 sztuk „martwych kotwic” i 81 obiektów wielkogabarytowych.

• przy oczyszczeniu obszarów związanych z przekopem na Mierzei Wiślanej (zarówno dla Urzędu Morskiego w Gdyni i NDI) - 177 obiektów niebezpiecznych oraz 2604 obiektów nie niebezpiecznych, w tym 41 obiektów wielkogabarytowych i 5 wraków.

Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga, że zarówno w odniesieniu do w/w prac jak i innych robót oczyszczeniowych wykonanych przez Spółkę, nie odnotowaliśmy żadnych uzasadnionych reklamacji w odniesieniu do jakości naszych prac, w tym ze strony późniejszych wykonawców robót pogłębiarskich, pracujących na akwenach, które zostały przez nas oczyszczone.

4) Odnosząc się do kwestii braku wykonania badania ferromagnetycznego powykonawczego na zadaniu związanym z oczyszczeniem Toru wodnego do Portu Północnego, Spółka podnosi, iż w warunkach tego zamówienia, badanie to nie było przewidziane. Ocena potrzeby i zasadności przeprowadzenia tego rodzaju badania należy wyłącznie do Zamawiającego, który przy jej podejmowaniu uwzględnia znaczny koszt takich badań jak i ocenę ich przydatności. W praktyce, w szczególności na akwenach portowych, gdzie występują lokalnie anomalie pola magnetycznego pochodzące od infrastruktury portowej (budowle, konstrukcje itp.), a także ukształtowanie dna uniemożliwiające właściwe przemieszczanie platformy pomiarowej (np. przy nabrzeżach skarpowych) – celowość takich badań może być co najmniej dyskusyjna. Zwracamy przy tym uwagę, że w przypadku toru wodnego wykonane rzetelnie badanie ferromagnetyczne przez firmę Boskalis Hirdes wykazało 1745 punktów, z których w 546 przypadkach do głębokości 18,5m nie znaleziono żadnego obiektu ferromagnetycznego, co potwierdza tezę o pewnej niedoskonałości tej metody, jako metody weryfikującej wykonanie tego typu prac.

5) Jak podnosiliśmy na wstępie, zarzut nierzetelności prezentowanego materiału telewizyjnego jest wynikiem nieprawdziwych, bezkrytycznie zaprezentowanych wypowiedzi jednego z uczestników tego programu Pana Łukasza Porzuczka – Prezesa firmy konkurencyjnej, Grupa Geofusion Sp. z o.o. W wypowiedziach swoich stwierdza on m.in., iż po wykonaniu przez Spółkę prac oczyszczających, wykonał jakoby pomiary sonarowe i magnetometryczne na oczyszczonym akwenie toru wodnego do Portu Północnego i w oparciu o te pomiary, w jego ocenie, Spółka nie wydobyła około 80% obiektów ze wszystkich miejsc, a miejsca te (punkty) były nienaruszone. Nadto sugeruje, że wystawione „atesty nurkowe” poświadczają nieprawdę, a w konsekwencji Spółka otrzymuje wynagrodzenie za prace niewykonane. Natomiast w odniesieniu do prac wykonywanych na przekopie Mierzei Wiślanej, stwierdza on wskutek obserwacji zaangażowanego sprzętu do wykonywania tych prac, nie mogły być one rzetelnie wykonane. Wszystkie te wypowiedzi są pozbawione podstaw faktycznych, a ich jedynym celem jest zdyskredytowanie i podważenie wiarygodności Spółki wobec potencjalnych kontrahentów i opinii publicznej.  W związku z powyższym Spółka kategorycznie oświadcza, iż wobec osoby prezentującej tego rodzaju zniesławiające treści, podjęte zostaną wszelkie działania prawne zmierzające do ochrony dóbr osobistych Spółki i naprawienia szkody wyrządzonej Spółce na skutek rozpowszechniania wyżej wskazanych nieprawdziwych treści. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż dysponuje licznymi materiałami podważającymi wiarygodność osoby pana Łukasza Porzuczka i rzetelność jego wypowiedzi odnoszących się do powyższej materii.
 
Mając na uwadze powyższe fakty, a także brak możliwości wcześniejszego, przed publikacją materiału, odniesienia się do nieprawdziwych treści w nim prezentowanych, złożenie niniejszego oświadczenia uważamy za konieczne i niezbędne. Jednocześnie z uwagi na ograniczenia wynikające z ram niniejszego oświadczenia, w zakresie w nim wskazanym deklarujemy gotowość do udzielenia dalszych, bardziej szczegółowych wyjaśnień i ich poparcia stosowną dokumentacją i dowodami".

Gospodarka Morska
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.