• <
bulk_cargo_port_szczecin

Ceny transferowe – analiza porównawcza już od 2017 roku

23.05.2016 18:40 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Ceny transferowe – analiza porównawcza już od 2017 roku
Ceny transferowe – analiza porównawcza już od 2017 roku - GospodarkaMorska.pl

Od 1 stycznia 2017 r. w życie wejdą niektóre przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”), dotyczących m. in. modyfikacji dotychczas obowiązujących regulacji w zakresie cen transferowych.

Po pierwsze wskazać należy, iż rzeczone przepisy nakładają na cześć podatników nowe obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. W świetle bowiem art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („CitU”) w brzmieniu nadanym Nowelizacją i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., obligatoryjnym elementem dokumentacji podatkowej cen transferowych będzie – w przypadku podatników których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości w roku poprzedzającym dany rok podatkowy przekroczyły 10 mln euro – tzw. analiza porównawcza.

Celem analizy porównawczej jest weryfikacja, czy warunki transakcji pomiędzy podatnikiem, a podmiotami powiązanymi („Transakcje kontrolowane”) są zgodne z zasadą arm’s lenght, tzn. takie, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą niezależne podmioty. Sama analiza przeprowadzana jest poprzez zestawienie warunków Transakcji kontrolowanej z warunkami porównywalnych transakcji dokonywanych pomiędzy pomiotami, pomiędzy którymi nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe. Co istotne, w świetle obowiązujących dotychczas przepisów CitU oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych („Rozporządzenie”), analiza porównawcza nie stanowi dla podatnika obligatoryjnego elementu dokumentacji podatkowej cen transferowych, choć w praktyce jest przez nich często sporządzana, celem wykazania lub weryfikacji czy ustalone warunki transakcji są zgodne z zasadą arm’s lenght.

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z przepisami Nowelizacji obowiązek sporządzania analizy porównawczej dotyczyć będzie jedynie transakcji istotnych z punktu widzenia dochodu podatnika. Jak wskazane zostało przez autorów w ramach jednego z artykułów publikowanych na łamach niniejszego portalu, progi istotności transakcji ustalane będą indywidualnie dla każdego podatnika w oparciu o osiągane przez niego przychody oraz znaczenie Transakcji kontrolowanych dla podatnika.

Mocą Nowelizacji doprecyzowaniu uległ zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, który obejmuje m. in. umowy o podziale kosztów, umowy o zarządzanie płynnością finansową (cash pooling), a także wszelkie inne umowy o charakterze do nich zbliżonym. Wskazać jednak należy, iż w stosunku do niektórych z ww. czynności dostępność danych porównawczych jest ograniczona, co może stanowić istotny problem dla podatników. Sama Nowelizacja nie wyznacza katalogu takich źródeł, choć z nadanego jej mocą brzmienia art. 9a ust. 2c CitU wynika, iż podatnicy w pierwszej kolejności powinni bazować na danych porównawczych podmiotów ulokowanych na terytorium Polski, a w razie braku dostępności takich danych podatnikowi przysługiwać będzie prawo przedłożenia wraz ze sporządzoną dokumentacją cen transferowych opisu transakcji, z którego wynika zgodność jej warunków z zasadą arm’s lenght.

Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43142,00 $ tona 0,81% 27 sty
 Cynk 3648,00 $ tona 0,11% 27 sty
 Aluminium 3106,00 $ tona 0,45% 27 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.