• <
smartre_2023

W Kołobrzegu modernizują infrastrukturę portową

rk

20.12.2022 22:00 Źródło: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski W Kołobrzegu modernizują infrastrukturę portową

Partnerzy portalu

W Kołobrzegu modernizują infrastrukturę portową - GospodarkaMorska.pl
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. realizuje zadanie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury portowej pod potrzeby rozwoju rybołówstwa w Porcie Kołobrzeg”.

Krytyczna ocena


W ramach operacji zostaną przeprowadzone prace na infrastrukturze portowej w postaci nabrzeża Barkowskiego wraz z przyległym do niego placem składowym. Po przeprowadzeniu badań oceniono, że stan infrastruktury na dzień dzisiejszy zagraża bezpieczeństwu i higienie pracy w porcie. Wykazano, że w miejscu wyładunku ryb występuje groźba zanieczyszczeń środowiska morskiego. Zarząd portu wskazał też inne usterki, jak widoczne ubytki betonu w górnej i dolnej części oczepu, z odsłoniętymi elementami zbrojenia na ścianie odwodnej nabrzeża, wykruszenia w nawieszchni z płyt betonowych, zapadliska oraz ubytki na ścieżce cumowniczej. Ponadto zaobserwowano ślady korozji i deformacji na drabinkach wyjściowych, oraz krytycznie oceniono stan linii odbojowej, pachołów cumowniczych, stojaka ze sprzętem ratunkowym i stalowe elementy rozdzielni. Nabrzeże nie jest wyposażone w specjalną instalację wyrównującą poziom wody za konstrukcją. Odpływ wód opadowych odbywa się z nawierzchni umocnionych bezpośrednio do basenu, a w części środkowej placu znajduje się duże zastoisko wody spowodowane brakiem właściwego działania systemu odprowadzania wody deszczowej. Brak zewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej.

Zdaniem Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. realizacja operacji poprawi bezpieczeństwo, warunki postoju i obsługi jednostek rybackich oraz higienę pracy w miejscach wyładunku, a tym samym infrastruktura należąca do ZPM Kołobrzeg po tej stronie portu będzie w całości zrewitalizowana. Wnioskowana kwota dofinansowanie wynosi  8 687 909,00 zł  netto co stanowi 100% kosztów realizacji operacji.

Modernizacja w planach

Zaplanowany zakres inwestycyjny przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu portu rybackiego. Mają one za zadanie poprawę infrastruktury portu i będą polegać na wymianie nawierzchni, wymianie oświetlenia terenu na energooszczędne, wymianie postumentów zasilających dla statków (zlokalizowanych wzdłuż nabrzeża). Dodatkowo na terenie objętym przedsięwzięciem są planowane dodatkowe elementy zagospodarowania terenu w postaci ogrodzenia wraz z bramami, hydrantów. Dodatkowo planuje się również wykonanie elementów zabezpieczających latarnie, hydranty i postumenty poboru energii elektrycznej przed kolizją z pojazdami.

Szczegółowe prace modernizacyjne polegać będą na remoncie oczepu nabrzeża Barkowskiego wraz z odtworzeniem drabinek wyłazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, montażem urządzeń odbojowych oraz wykonaniem krawężnika ochronnego wzdłuż górnej krawędzi nabrzeża; rozbiórce istniejącej, zdewastowanej nawierzchni placu składowego; przywrócenia odpowiednich rzędnych nawierzchni placu składowego. Zostaną wykonane nowe nawierzchnie placu składowego zapewniającej nośność 2 tony/m2, a także ogrodzenia placu wraz z główną bramą wjazdową oraz dwiema bramami pożarowym,
oświetlenia placu i nabrzeża w miejscu istniejących latarni (z wymianą słupów oraz wymianą opraw na energooszczędne), a także odpowiednia kanalizacja deszczowa dla obszaru placu oraz nabrzeża wraz z utworzeniem nowego zrzutu deszczówki i odpowiednimi urządzeniami do jej podczyszczania. Zarząd planuje również remont i odtworzenie zniszczonych elementów instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie placu składowego, przebudowę instalacji elektrycznej zasilającej jednostki cumujące przy nabrzeżu oraz odbiory zlokalizowane na placu składowym, a także stworzenie instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej instalacji hydrantowej.

Zmiany postępują


Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. systematycznie realizuje prace inwestycyjne związane z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa w Porcie Kołobrzeg. Korzystając ze wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006" oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", port w Kołobrzegu ma stać się bardziej dogodny i przyjazny dla armatorów jednostek rybackich. Odnotowuje również wzrost zainteresowania postojem w Porcie Kołobrzeg przez Armatorów rybackich z pobliskich przystani. Do operacji związanych z modernizacją infrastruktury portowej należy:

- modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu – Etap I (modernizacja nabrzeża postojowego, stworzenie infrastruktury rybackiej tj. boksów rybackich, sklepów do sprzedaży ryb, pomieszczeń magazynowo – socjalnych, wytwórnia lodu, myjnia skrzyń);
- modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu – Etap IV (modernizacja nabrzeża skarpowego, wybudowanie boksów rybackich);
- wyposażenie Portu Rybackiego w Kołobrzegu Etap I;
- przebudowa Pomostu Rybackiego w Porcie Rybackim w Kołobrzegu wraz z reorganizacją ruchu na terenie Portu Rybackiego Kołobrzeg;
- system monitoringu w Porcie Rybackim Kołobrzeg;
 -modernizacja instalacji elektrycznej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Rybackim Kołobrzeg;
- modernizacja systemu odbojnic przy Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Rybackim Kołobrzeg;
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom w Porcie Rybackim Kołobrzeg;
- wyposażenie Nabrzeża Remontowego w Porcie Rybackim Kołobrzeg;
- wymiana opraw elektrycznych w Porcie Rybackim Kołobrzeg;
- modernizacja instalacji sanitarnej w boksach rybackich;
- remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg;
- montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża;
- budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.