• <

Konkurencja na morskich szlakach do rewizji. Komisja Europejska daję wolną rękę w sprawie wsparcia firm transportowych

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Konkurencja na morskich szlakach do rewizji. Komisja Europejska daję wolną rękę w sprawie wsparcia firm transportowych

Partnerzy portalu

Konkurencja na morskich szlakach do rewizji. Komisja Europejska daję wolną rękę w sprawie wsparcia firm transportowych - GospodarkaMorska.pl

10 organizacji europejskich związanych z transportem wzywa Komisję Europejską do rewizji zasad konkurencji w transporcie morskim. Europejskie i międzynarodowe organizacje biznesowe, w tym stowarzyszenia spedytorów i operatorów portów i terminali, chcą, by KE w szczególności skupiła się na transporcie kontenerowym.

– Należy ustalić prosty i łatwy sposób na zastosowanie środków wsparcia państwa dla rozwoju usług zrównoważonego transportu towarowego. Należy zagwarantować jasne zasady oraz przejrzysty i równy dostęp do rynku dla każdego beneficjenta – stwierdził Charley Schultze, prezes UIRR Ralf w komunikacie Union for Road-Rail Combined Transport.

Przejrzysty i równy dostęp do rynku


– Narzędzia służące zapewnieniu rozwoju transportu intermodalnego niezbędnego do osiągnięcia naszych europejskich celów powinny zostać określone w zmienionej dyrektywie w sprawie transportu kombinowanego – podkreśla Schultze.

6 lipca br. Komisja Europejska zauważyła problem dotacji i niejasnych regulacji związanych z wsparciem przez państwa firm transportowych. Dlatego sugerowano, że należy uprościć zasady pomocy państwa dla transportu przyjaznego dla środowiska.

– Jeśli chodzi o przyznawanie dotacji i środków finansowych, Komisja i państwa członkowskie powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ pieniądze przeznaczone na wsparcie mogą doprowadzić do zakłócenia wewnętrznej konkurencji na rynku kolejowych przewozów towarowych – ostrzega Komisja Europejska.

Jednak 10 stowarzyszeń zwróciło uwagę na zakłócenie konkurencji przez konsorcja operatorów kontenerowych. Pięciu czołowych operatorów kontroluje już ponad 70% rynku i dyktuje ceny i warunki obsługi klientów – zwracają uwagę transportowcy z obu stron Atlantyku.

Sytuację tę pogłębiają działania protekcjonistyczne niektórych członków UE. Są to pozataryfowe i finansowe działania na rzecz przewoźników lokalnych.

– Uzasadniona pomoc państwa na jedną działalność nie może powodować zakłóceń konkurencji w innych segmentach rynku kolejowych przewozów towarowych – stwierdziło European Rail Freight Association (ERFA).

– Ważne jest, aby kwestionowani kolejowi przewoźnicy towarowi konkurujący z krajowymi przewoźnikami kolejowymi mieli pewność, że zwiększona pomoc państwa nie zakłóci konkurencji – podkreśla Dirk Stahl, prezes ERFA.

Żegluga kontenerowa poza kontrolą


– Rozporządzenie zwalnia linie żeglugi kontenerowej z wielu kontroli wynikających z unijnego prawa konkurencji i zezwala im na wymianę poufnych informacji handlowych w celu zarządzania liczbą i wielkością eksploatowanych statków oraz częstotliwością i terminami rejsów na szlakach handlowych na całym świecie – alarmują przedstawiciele organizacji transportowych i spedycyjnych.

Podkreślają one, że europejskie przedsiębiorstwa i inne strony w łańcuchu dostaw doświadczyły ogromnych zakłóceń w przepływie towarów realizowanych przez morski transport kontenerowy od czasu ostatniego odnowienia rozporządzenia w kwietniu 2020 r. Zauważa się, że wiele rejsów zostało odwołanych lub przekierowanych do innych portów, a zmiany następowały w bardzo krótkim czasie.

– Jednocześnie stawki frachtów wzrosły ponad czterokrotnie na wielu trasach i nadal są 3-4 razy wyższe niż w 2019 r. przed pandemią – stwierdza się w liście.

– Skutki blokad na produkcję towarów i zmiany popytu spowodowane skutkami pandemii Covid były z pewnością znaczące. Jednak zdolność branży żeglugowej do wspólnego zarządzania tymi skutkami, a jednocześnie generowania zysków w wysokości ponad 186 mld dolarów w 2021 r. kosztem reszty łańcucha dostaw, a ostatecznie i konsumentów w Europie, pokazuje, że coś jest nie tak – stwierdzają   organizacje spedytorów i operatorów portowych.

Wyłączenia nie są sprawiedliwe


– Korzyści z wyłączeń z ogólnego prawa konkurencji, z których korzystają linie żeglugowe, nie są sprawiedliwie dzielone między operatorów a resztę podmiotów gospodarczych. To samo w sobie stanowi ważny powód, dla którego dotychczasowe regulacje powinny zostać pilnie zweryfikowane – naciskają organizacje działające w morsko-lądowych łańcuchach transportowych.

W liście do Komisji Europejskiej sygnatariusze wskazują na „ustalenia i zalecenia dotyczące dochodzeń prowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez Federalną Komisję Morską, w wyniku których w maju uchwalono ustawę o reformie żeglugi oceanicznej, uwzględniającą wiele skarg użytkowników i dostawców usług dla linii żeglugowych kontenerów”.

Organizacje stwierdziły, że przegląd unijnych regulacji w sprawie ułatwień i wyłączeń przysługujących konsorcjom działających w branży kontenerowej „umożliwi wszystkim zainteresowanym przedstawienie dowodów i argumentów na temat tego, w jaki sposób Komisja powinna działać, aby zapewnić, by rynek oceanicznej żeglugi kontenerowej działał w sposób uczciwy”.

Układ ma być przejrzysty


– Chodzi o to, by układ był przejrzysty dla wszystkich stron uczestniczących w morskim łańcuchu transportowym. Powinno to obejmować rozważenie nowych środków i mechanizmów oraz powinno zapewnić wystarczającą ilość czasu na ich rozważenie i wdrożenie przed wygaśnięciem obecnego rozporządzenia w kwietniu 2024 r. – proponują organizacje transportowe.

Komisja Europejska już przedstawiła propozycje zmian w planie pomocy na rzecz zrównoważonych rodzajów transportu, wymieniając jako beneficjenta transport multimodalny/intermodalny – zauważa w swoim komunikacie UIRR.

Stowarzyszenie proponuje, by Rada Europejska rozważyła różne rodzaje działań, by zniwelować rozchwianie konkurencji w transporcie europejskim. A mówiąc konkretnie – praktyki monopolistyczne.

– Wzrosty cen są wyższe niż pomoc państwa – zauważa UIRR i podkreśla, że „poprzez oferowanie pomocy państwa nie można zrezygnować z korygowania historycznej nierównowagi ram regulacyjnych różnych rodzajów transportu”.

Pomoc finansowa i regulacyjna


Pomoc państwa powinna być rozszerzona z dwóch powodów: jako tymczasowy środek wyrównawczy za czas potrzebny na skorygowanie wzrostów cen oraz jako katalizator zmian i rozwoju transportu multimodalnego, który minimalizue ślad węglowy w całym procesie transportowym – uzasadnia UIRR.

– Pomoc państwa nie powinna ograniczać się do transferów finansowych. Istnieją istotne środki pomocy niefinansowej, takie jak gwarantowanie równych praw uczestników transportu kombinowanego i innych wykonawców usług transportowych, w tym transportu drogowego – zaznacza UIRR.

Dlatego zdaniem 10 organizacji spedytorów, transportowców i operatorów portów „należy ustalić wyraźny związek między pomocą państwa a celami regulacyjnymi, a pomoc państwa powinna być ograniczana tylko proporcjonalnie do poprawionych ram regulacyjnych”.

Mulitimodal i intermodal potrzebuje zmiany dyrektywy


– Transport multimodalny i transport intermodalny nie są synonimami – podkreśla Union for Road-Rail Combined Transport i wyjaśnia: transport intermodalny opiera się na wykorzystaniu intermodalnej jednostki ładunkowej (ILU), która jest przeładowywana między różnymi rodzajami transportu przy użyciu standardowych technik na skalę masową.

Natomiast transport multimodalny oznacza po prostu, że dwa lub więcej rodzajów transportu współpracuje przy jednej operacji transportu towarowego – gdzie rozumienie pojedynczej operacji transportowej i przeładunku jest dość niejasne – stwierdza UIRR.

Dlatego unia kombinowanego transportu kolejowo-drogowego oczekuje na zmianę dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego, która powinna określać formy i zakresy finansowej i niefinansowej pomocy państwa. Chodzi o środki wyrównawcze,  które mogą być stosowane w celu przyspieszenia przesunięcia ładunków w kierunku transportu multimodalnego i przejścia na solidną, zasobooszczędną i zrównoważoną kooperację w ramach europejskiego systemu transportu towarowego.

Pomoc w rękach państw UE


6 lipca br. Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie wprowadzające zasady uproszczenia procedur pomocy publicznej dla ekologicznego transportu. Upraszczając zasady udzielania pomocy publicznej, Komisja umożliwia państwom członkowskim zdefiniowanie i wybór projektów lub sektorów wymagających finansowania i dofinansowania bez „obowiązku uprzedniego zgłaszania Komisji środków pomocowych”.

– Zapewni to stabilność prawa, uprości procedury i ograniczy biurokrację dla państw członkowskich, jednocześnie umożliwiając Komisji ograniczenie się do nadzoru pomocy państwa na przypadkach potencjalnie najbardziej zakłócających konkurencję. Ponadto umożliwi to sektorowi transportowemu przejście na zieloną i cyfrową transformację zgodnie ze strategicznymi celami UE – informuje Komisja Europejska w komunikacie.

List do Komisji Europejskiej podpisali: International Union for Road-Rail Combined Transport (UIRR), Federation of European Private Port Operators (Feport), International Association of Movers (IAM), European Tugowners Association (ETA), European Barge Union (EBU), FIDI Global Alliance of Quality-Certified International Moving And Relocation Companies.

Fot. Depositphotosokmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.