• <

Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS

ew

04.06.2020 11:27 Źródło: własne
Strona główna Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS
Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS - GospodarkaMorska.pl

Zbliża się finał prac nad przygotowywanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pierwszym ogólnopolskim planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Po półrocznych konsultacjach społecznych do tego dokumentu zgłoszono ponad 800 wniosków i uwag. Ponad 300 z nich to propozycje budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych zgłoszone do załącznika 1 PPSS. Projekt PPSS wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wszedł w kolejny etap. Do 24 czerwca br. poddany jest konsultacjom społecznym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pod koniec roku Plan zostanie przyjęty jako rozporządzenie ministra ds. gospodarki wodnej.

Od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r., wnioski i uwagi do projektu PPSS mógł zgłosić każdy. Uczestnicy konsultacji reprezentowali stanowiska samorządów, różnych sektorów gospodarki, jak również składali uwagi we własnym imieniu jako osoby fizyczne. Łącznie uwagi złożyło 328 podmiotów. Najliczniej składały je osoby fizyczne oraz przedstawiciele samorządów.

Uczestników konsultacji interesowały zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją (w tym szczególnie edukacją skierowaną do rolników), zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, nawodnieniami na cele rolnicze, melioracją, retencją naturalną i sztuczną oraz monitoringiem suszy. W uwagach i wnioskach do projektu PPSS podjęto także problematykę zmian legislacyjnych oraz zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz finansowe kwestie związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy. Wnioski i uwagi można było złożyć poprzez formularz online, drogę mailową, listowną albo osobiście w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub podczas spotkań konsultacyjnych Stop suszy! Najwięcej wypełnionych ankiet – 683 – wpłynęło online oraz drogą mailową.

– Konsultacje społeczne potwierdziły, że problematyka zagrożeń związanych z suszą jest coraz bardziej obecna w życiu społecznym. Przeciwdziałanie skutkom suszy obejmuje zarówno działania lokalne jak i krajowe, które zaplanowano do realizacji w trybie bieżącym, krótkookresowym oraz w skali kilku lat. Planowanie takich działań to wielowymiarowe i szerokie zagadnienie. Opisujemy to w katalogu działań, który jest najważniejszą częścią PPSS. Przeciwdziałanie skutkom suszy to konglomerat działań podejmowanych w wielu sferach zarówno na szczeblu ogólnokrajowym jak i lokalnym. Konsekwentnie zwracamy uwagę na znaczenie tej aktywności w skali mikro. Ponad wszelką wątpliwość wiemy, że zapobieganie skutkom suszy powinno zaczynać się znacznie bliżej naszych domów niż przez dziesiątki lat uważano – powiedział Rafał Jakimiak kierownik zespołu opracowującego PPSS, Wody Polskie.  
Projekt PPSS obejmuje planowanie przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu skutkom suszy w latach 2021-2027. Ustala on m.in. kompetencje we wdrażaniu jego zapisów, w tym wskazuje działania w skali krajowej, regionalnej i lokalnej dla skutecznego zapobiegania skutkom suszy. W działaniach zawartych w katalogu, projekt skupia się na zwiększaniu ilości i dostępności wody, w tym tworzeniu retencji naturalnej i sztucznej oraz edukacji o problemie suszy i sposobach jej przeciwdziałania. Katalog opisuje także zakres zmian administracyjnych dla optymalizacji monitorowania suszy, zarządzania kryzysowego na jej wypadek i podnoszenia odporności na odziaływanie suszy na zasoby wody w glebie (w tym zasoby wód podziemnych), płynące w rzekach i zgromadzone w jeziorach oraz innych zbiornikach.
PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Jest on najważniejszym efektem projektu Stop suszy! Wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym PPSS przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po przyjęciu tego dokumentu Polska znajdzie się w czołówce państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Do przygotowania projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310). W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS oraz przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. ogólnopolskie konferencje eksperckie, kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!” i przede wszystkim 15 ogólnopolskich spotkań konsultacyjnych. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

Więcej informacji na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.wody.gov.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.