• <
BOTA_2023

Dolny odcinek Wisły ma być żeglowny, to pomoże portom i transportowi intermodalnemu

gm

05.01.2023 15:32 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Dolny odcinek Wisły ma być żeglowny, to pomoże portom i transportowi intermodalnemu

Partnerzy portalu

Dolny odcinek Wisły ma być żeglowny, to pomoże portom i transportowi intermodalnemu - GospodarkaMorska.pl
Wisła w Tczewie

Budowę elektrowni wodnej w Siarzewie, czy przystosowanie dolnego odcinka Wisły do IV klasy żeglowności przewiduje program kompleksowego zagospodarowania Dolnej Wisły, który ma być przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2023 roku.
W czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad ustanowieniem przez rząd programu wieloletniego pod nazwą "Kompleksowe zagospodarowanie Dolnej Wisły". Dokument ma być przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2023 roku.

Jak wyjaśniono, dokument będzie odpowiedzią na ratyfikowane przez Polskę w 2017 roku europejskie porozumienie ws. głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (porozumienie AGN). Wśród nich jest międzynarodowa droga wodna E40, łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym.

W wykazie podkreślono, że podpisując porozumienie AGN Polska wyraziła intencję do rozwoju i modernizacji wskazanych w tym porozumieniu dróg wodnych. Mają one odpowiadać co najmniej IV klasie żeglowności. Zgodnie z tą klasą m.in. minimalna szerokość szlaku żeglownego wynosi 40 metrów, a minimalna głębokość tranzytowa 2,8 metrów

W wykazie podkreślono, że objęty zakresem interwencji szlak dolnej Wisły na odcinku od Włocławka do Gdańska stanowi polski fragment międzynarodowej drogi wodnej E40. Rzeka na przedmiotowym odcinku jest zaniedbana i zanieczyszczona. Jej potencjał jest wykorzystany tylko w niewielkiej części, w sposób nieusystematyzowany, co przez dziesięciolecia doprowadziło do obecnego jej stanu charakteryzującego się fragmentaryczną i chaotyczną zabudową.

Według autorów dokumentu, czyli resortu infrastruktury, brak transportu Drogą Wodną Dolnej Wisły (DWW) powoduje, że wzdłuż jej korytarza oraz na zapleczu portów morskich w Gdańsku, Gdyni i Elblągu nie ma zapewnionego w pełni multimodalnego łańcucha transportowego. Osiągnięcie w pełni multimodalnego korytarza transportowego łączącego Port Morski Gdańsk z zapleczem lądowym możliwe będzie po zapewnieniu możliwości efektywnego ekonomicznie transportu na DWW. Przystosowanie odcinka drogi wodnej do warunków dających śródlądowemu transportowi wodnemu odpowiednią pozycję w zrównoważonym systemie transportowym kraju wymaga kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych, zgodnego z celami polityki transportowej kraju, a co za tym idzie wypełnienia zobowiązań wynikających z Porozumienia AGN.

Autorzy projektu programu wyjaśniają, że program dla Dolnej Wisły ma trzy cele szczegółowe: wzmocnienie integracji portu w Gdańsku z zapleczem lądowym; produkcja energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego; poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w ujęciu regionalnym. Z wykazu dowiadujemy się, że program przewiduje m.in. budowę stopnia wodnego poniżej Włocławka w Siarzewie. Stopień wodny, wraz ze zbiornikiem, położony będzie w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie gmin: Raciążek, Czernikowo, Nieszawa, Waganiec, Bobrowniki, Lubanie, Fabianki i Włocławek. Wyjaśniono, że budowla będzie progiem piętrzącym i nie będzie tamować przepływu wody w rzece.

Program przewiduje ponadto budowę elektrowni wodnej na stopniu w Siarzewie. Podkreślono, że inwestycja, poza produkcją odnawialnej zeroemisyjnej energii elektrycznej, będzie spełniała szereg innych funkcji, związanych przede wszystkim z racjonalnym gospodarowaniem wodami, ale także z zabezpieczeniem mocy startowych dla krajowego systemu energetycznego na wypadek awarii zasilania (blackout). Przyczyni się to do skuteczniejszej realizacji celów współczesnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilizacji krajowego systemu energetycznego.

Stopień w Siarzewie ma też zwiększyć bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku. W kontekście wielowymiarowym program przyczyni się do m.in.: rozwoju transportu wodnego śródlądowego; zwiększenia konkurencyjności portów morskich; udrożnienia śluzy żeglugowej na stopniu Włocławek; likwidacji stanu zagrożenia katastrofą stopnia wodnego we Włocławku czy zwiększenia poziomu bezpieczeństwa powodziowego.

Fot. DepositphotosDziękujemy za wysłane grafiki.