• <
PZT_980x120_gif_2020

Rząd zajmie się dziś pierwszym etapem programu inwestycyjnego CPK

Strona główna Porty, logistyka Rząd zajmie się dziś pierwszym etapem programu inwestycyjnego CPK
Rząd zajmie się dziś pierwszym etapem programu inwestycyjnego CPK - GospodarkaMorska.pl
fot. CPK

sons

28.10.2020 Źródło: PAP

Uchwała dotycząca pierwszego etapu programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego to jeden z projektów, którymi dzisiaj ma zająć się rząd.

W porządku obrad środowego posiedzenia rządu znalazł się m.in. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020–2023”.

Według KPRM, projekt dotyczy zaplanowania, zaprojektowania oraz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania, realizację inwestycji celu publicznego. W dokumencie opisany jest zakres finansowania wymienionych zadań, charakterystyka poszczególnych inwestycji, ich rozmieszczenie, terminy realizacji oraz określenie nakładów finansowych Skarbu Państwa (w tym środków pochodzących z budżetu państwa) niezbędnych na ich realizację.

Zasadniczym celem pierwszego etapu Programu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań co do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz określenie efektywnego planu jego realizacji, a także przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych.

Jak podano, Założenia Koncepcji CPK przewidują budowę przeszło 120 budynków i budowli. Sam terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. mkw., będzie jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce.

KPRM podkreśliła również w opisie projektu, że CPK będzie realizowany na obszarze, który obecnie stanowi tereny rolnicze, co wiąże się z koniecznością zapewnienia pełnego uzbrojenia tego terenu, i rodzi wyzwania związane z ochroną środowiska, stosunkami wodnymi, ochroną społeczności lokalnych oraz zapewnieniem planowania przestrzennego otoczenia Inwestycji.

Na środowym posiedzeniu rząd zajmie się również projektem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej przedłożonym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podała kancelaria premiera, projekt ma na celu zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, poprzez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie większości dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt zakłada przyznanie Prezesowi Urzędu szeregu nowych kompetencji dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, obejmujących przede wszystkim możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot. Ponadto, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzić będzie Koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy Prezesie Urzędu.

Rada Ministrów zajmie się również projektami ustaw podatkowych, przedłożonymi przez ministra finansów.

Pierwszy z nich - projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe - przewiduje wprowadzenie rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT); rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług; zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). Projekt zawiera również zmiany w Prawie bankowym. Są to zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym, mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny” oraz zmiana polegająca na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Druga z ustaw podatkowych dotyczy projektu noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on uproszczenie zasad dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz ułatwienie przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem tego Systemu. Ponadto, projekt przewiduje objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, a także importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Rząd rozpatrzy też w środę Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Według KPRM celem projektu jest wprowadzenie odrębnego systemu wsparcia dedykowanego technologii, dopasowanego do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów. (PAP)

Źródło:
PAP
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_szczecin_390x100_2020
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 47,38 $ baryłka  -0,63% 21:55
 Cyna 19120,00 $ tona 1,57% 27 lis
 Cynk 2760,00 $ tona 0,22% 27 lis
 Aluminium 1975,00 $ tona 0,71% 27 lis
 Pallad 2414,10 $ uncja  1,52% 21:55
 Platyna 1006,95 $ uncja  3,96% 21:56
 Srebro 24,11 $ uncja  6,12% 21:56
 Złoto 1818,25 $ uncja  2,15% 21:56
invest_gda_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.