• <

Port Gdynia: nowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla wód wewnętrznych

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia: nowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla wód wewnętrznych

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w porcie morskim w Gdyni.

Jak napisano w ocenie skutków regulacji, „obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich (…) stanowi istotną przesłankę przemawiającą za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.”

Temu właśnie służyć ma plan zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych w Porcie Gdynia. Jak wskazuje Ministerstwo Infrastruktury, część akwenów objętych planem jest także objęta rozporządzeniem o podobnym charakterze z 2021 roku, jednak poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego „został sporządzony w bardzo małej skali, przez co nie przystaje dokładnością do potrzeb rozwojowych portu morskiego w Gdyni”. Resort wskazuje także, że w poprzednim planie „wyznaczono jeden akwen o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Tymczasem stosunki przestrzenne w tym akwenie są zdecydowanie bardziej złożone i wymagają bardziej szczegółowej regulacji”. Innymi słowy, nowy projekt ma m.in. regulować zasady funkcjonowania na tych wodach wewnętrznych, które nie były uwzględnione w poprzednim projekcie, a także aktualizuje zasady dla części innych terenów.

Nowy plan ma uregulować zagospodarowanie i użytkowanie obszarów morskich na terenie portu i umożliwić dalszą realizację inwestycji na obszarach morskich w sposób zrównoważony. Ponadto ma on służyć jako dokument ograniczający konflikty między użytkownikami obszaru. Pośród celów priorytetowych, do których realizacji nowy plan zagospodarowania przestrzennego ma się przyczynić, wymieniono:

- wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawę stanu środowiska i odporności na zmiany klimatu,
- zapewnienie obronności i bezpieczeństwa państwa,
- zapewnienie koordynacji działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza, spójne zarządzanie obszarami morskimi i nadmorskimi, w tym zasobami Morza Bałtyckiego,
- wzmocnienie pozycji portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskiego,
- oszczędne korzystanie z przestrzeni, pozostawiające możliwie wiele miejsca pod przyszłe, w tym również nieznane, sposoby korzystania z morza.

Nowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar od strony morza i redy, jak również fragment Zatoki Gdańskiej przeznaczony pod przyszły rozwój portu. Łączna powierzchnia obszaru objętego planem to ok. 5 800,87 ha.

Jak zaznaczają wnioskodawcy, jeśli projekt zostanie przyjęty, nie zmienią się istotnie procedury funkcjonowania na objętym nim obszarze. Zmienią się jednak niektóre kompetencje organów wydających pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla tych wód wewnętrznych portu, które nie były objęte poprzednim projektem.

Resort uzasadnia ponadto, że projektowane zmiany są korzystne dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w Porcie Gdynia i przyczynią się do rozwoju gospodarki morskiej i transportu w porcie. Nie nakładają także dodatkowych obowiązków na żadne podmioty, ani nie generują skutków finansowych dla finansów publicznych.

Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.


Dziękujemy za wysłane grafiki.