• <

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa rozwija się. Formacja kupuje drony i planuje dalsze wydatki

05.07.2024 21:12 Źródło: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa rozwija się. Formacja kupuje drony i planuje dalsze wydatki

Partnerzy portalu

Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Na przełomie czerwca i lipca MSPiR zgłosiła cztery wnioski w związku z zakupami sprzętowymi. Aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo na Bałtyku, szczególnie w związku z budową infrastruktury energetycznej, morscy ratownicy potrzebują wiele stale modernizować i pozyskiwać wyposażenie do prowadzenia działań w ramach SAR (Search and Rescue). Obok tego stale wprowadzają do służby nowy sprzęt.

Wśród najnowszych nabytków znalazły się nowe drony wyposażone w kamery termowizyjne. Zakup ten jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Stanowić ma znaczący krok w kierunku poprawy efektywności działań w zakresie poszukiwania rozbitków oraz zarządzania akcjami ratowniczymi i rozlewowymi. Drony wyposażone w kamery termowizyjne będą nam pomagały w poszukiwaniu osób w strefie brzegowej na Morzu Bałtyckim oraz w ocenianiu z powietrza rozmiarów rozlewów ropopochodnych.

"Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku możliwy jest zakup tych zaawansowanych technologicznie urządzeń, co sprzyja rozwojowi Służby SAR", podkreślono w komunikacie na profilu MSPiR na portalu X (dawniej Twitter).

Formację czeka w przyszłości wiele zadań z racji na to, że na Bałtyku mają powstać morskie farmy wiatrowe, co będzie oznaczać rejsy setek osób do pracy na otwartym morzu. To wymusza gotowość do działania i choć ratownicy mogą liczyć na wsparcie także jednostek ratunkowych polskiej Marynarki Wojennej, w tym śmigłowców, także oni muszą dysponować sprzętem umożliwiającym im skuteczne prowadzenie akcji pomocowych.

Wśród największych przedsięwzięć jest ogłoszone 19 czerwca tego roku opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu Skarbu Państwa (MSPiR nr 5.7-1) pn. „Budowa i zakup nowych specjalistycznych ratowniczych jednostek pływających Służby SAR”. Wiąże się z doposażeniem służb ratownictwa morskiego oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żeglugi, w tym poprzez budowę i modernizację jednostek specjalistycznych. Projekt wiąże się z czterema dużymi przedsięwzięciami:

- budowy nowej, wielozadaniowej specjalistycznej ratowniczej jednostki pływającej wraz ze współdziałającymi urządzeniami wspomagającymi;

- budowy sześciu nowych, specjalistycznych ratowniczych jednostek pływających typu SAR- 2000 (następców 7 specjalistycznych statków ratowniczych SAR 1500) wraz ze współdziałającymi urządzeniami wspomagającymi;

- zakupu dwóch specjalistycznych ratowniczych jednostek pływających (łodzi ratowniczych kabinowych) na Zalew Wiślany oraz Zalew Szczeciński wraz ze współdziałającymi urządzeniami wspomagającymi;

- zakup trzech specjalistycznych ratowniczych jednostek pływających (specjalistycznych łodzi) do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na wodach osłoniętych i płytkich wraz zewspółdziałającymi urządzeniami wspomagającymi.

Budowa nowego wielozadaniowego statku ratowniczego przystosowanego do prowadzenia masowych operacji ratowniczych, działań chemiczno–ekologicznych, działań gaśniczych oraz holowniczych o uciągu na palu (BP) min. 100 t, z awaryjnym załadunkiem o udźwigu 200 kN. Nowy statek będzie wykorzystywany do realizacji zadań poszukiwania i ratowania rozbitków, udzielania im pomocy medycznej, gaszenia pożarów statków i instalacji offshore na morzu, asysty ratowniczej oraz zwalczania zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych, jako realizacji postanowień międzynarodowej Konwencji interwencji na morzu pełnym. Statek będzie pełnił funkcję ośrodka koordynacyjnego w przypadku masowych akcji ratowniczych oraz w każdej sytuacji kryzysowej na morzu. Statek będzie elementem infrastruktury technicznej państwa zapewniającym jednocześnie ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego w zakresie żeglugi (transport) oraz eksploatacji przemysłowych instalacji morskich, takich jak: platformy wydobywcze ropy naftowej, gazu i innych surowców mineralnych, podmorskie rurociągi przemysłowe oraz farmy wiatrowe (infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku oraz bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii). Zadanie obejmuje wyposażenie jednostki pływającej w indywidualne ratownicze środki ochronne oraz we współdziałające urządzenia wspomagające tj.: pojazd operacyjny z przenośnymi środkami łączności operacyjnej VHF na pasmo morskie, radiotelefon z DSC, sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Budowa sześciu statków ratowniczych typu SAR 2000 przystosowanych do gaszenia pożarów i holowania. Nowe statki ratownicze, które zastąpią jednostki typu SAR-1500, zostaną zaprojektowane i wyposażone odpowiednio do potrzeb związanych z realizacją zadań Służby SAR (ratownictwo medyczne, holowanie, gaszenie pożarów). Możliwości operacyjne tego typu statków doskonale wpisują się we właściwości Polskiej strefy odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo, skutecznie przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa życia w polskich obszarach morskich.

Fot. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa


W związku ze zbudowaną drogą wodną przez Mierzeję Wiślaną, a w konsekwencji z gwałtownie rozwijającym się rybołówstwem oraz intensyfikacją całorocznej żeglugi handlowej i rekreacyjnej na akwenie Zalewu Wiślanego, dotąd o lokalnym znaczeniu dla rybołówstwa i sezonowego ruchu turystycznego oraz incydentalnej żeglugi międzynarodowej, konieczne jest wzmocnienie potencjału ratowniczego Służby SAR na tym obszarze poprzez zakup nowej, kabinowej łodzi ratowniczej. Nowa jednostka musi zapewnić odpowiednie warunki do transportu poszkodowanych do portów schronienia. Zalew Szczeciński jest rozległym, ale stosunkowo płytkim obszarem wodnym, o skomplikowanym układzie połączeń, powodującym wypłycanie dna materiałem transportowanym przez rzeki, a także piaskiem morskim niesionym przez cofki bałtyckie, dlatego w tym obszarze jest niezbędna jednostka o mniejszym zanurzeniu.

Konieczne jest także wzmocnienie zdolności reagowania Służby SAR na zagrożenia ekologiczne na akwenie Zalewu Szczecińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem akwenów płytkich, poza torem wodnym, na których nie może operować specjalistyczny statek do zwalczania zanieczyszczeń. Zapewnienie jednostki przystosowanej do zwalczania zanieczyszczeń na wodach płytkich jest konieczne również z uwagi na obowiązujące porozumienie operacyjne pomiędzy polskimi i niemieckimi służbami odpowiedzialnych za zwalczanie zanieczyszczeń. Zalew Szczeciński jest rozległym i intensywnie eksploatowanym dla celów żeglugi akwenem i wymaga szczególnego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami olejowymi. Dodatkowo intensyfikacja żeglugi handlowej i rekreacyjnej na akwenie Zalewu Wiślanego powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia zanieczyszczeń środowiska naturalnego, a ze względu na fakt, że jest on akwenem płytkim lecz charakteryzującym się szybkimi zmianami poziomu wody, żegluga na tym torze wodnym prowadzącym do portu w Elblągu obarczona jest dużym ryzykiem wejścia jednostki na mieliznę, czego skutkiem może być rozlew substancji ropopochodnych na wodach płytkich, na których nie może operować specjalistyczny statek do zwalczania zanieczyszczeń.

Kolejny zakup, ogłoszony 26 czerwca, dotyczy dostawy ośmiu ratowniczych pojazdów typu UTV z przyczepkami, w tym z zestawem siedzącostojącym dla ratownika. Pojazd typu UTV będzie specjalnym pojazdem ratowniczym, użytkowanym w ruchu drogowym, podczas prowadzenia działań związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego i zwalczaniem rozlewów ropopochodnych w brzegowej strefie wybrzeża polskiego, wykorzystywany do:

- przewozu ratowników na miejsce akcji;
- ewakuacji poszkodowanych;
- transportu sprzętu medycznego;
- transportu sprzętu ratownictwa technicznego;
- holowania przyczep po drogach publicznych oraz w terenie piaszczystym i leśnym;
- wodowania skutera ratowniczego;
- monitorowania zjawisk i likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

Pojazdy mają być użytkowane przez cały rok w warunkach spotykanych w polskiej strefie brzegowej morza bałtyckiego, na terenach piaszczystych (plaże), bezdrożach, drogach gruntowych i drogach twardych i w wodzie morskiej do poziomu wymaganego przez zamawiającego. Zamówienie przewiduje, że pojazdy mają być minimum dwuosobowe, o masie bez wyposażenia 550-830 kg, ładowność bagażnika tylnego min. 200 kg i samej ładowności pojazdu min. 360 kg. silnik ma być czterosuwowy, benzynowy z zapłonem iskrowym, chłodzony cieczą i posiadać rozruch elektryczny.

Kolejne zamówienia ogłoszono 2 lipca. Dotyczą one modernizacji trzech specjalistycznych ratowniczych jednostek pływających SAR-3000, Orkan, Pasat i Sztorm, a także dostawy trzech specjalistycznych łodzi do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na wodach płytkich i osłoniętych. W pierwszym przypadku chodzi o wykonanie zadań dla poszczególnych statków w postaci wymiany oświetlenia przeznaczonego do poszukiwania rozbitków, dostawy łodzi ratowniczej z modernizacją slipu do jej wodowania, dostawy i montażu układu wstępnego przesmarowania silników prędkości maksymalnej, s także modernizacji układów automatyki i sterowania statkiem. w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Drugie przedsięwzięcie wiąże się z przeznaczeniem jednostek będzie prowadzenie działań związanych ze zwalczaniem zanieczyszczeń olejowych na wodach płytkich i osłoniętych tj. Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz wewnątrz portów. W dokumencie załączonym do zamówienia podano, że łodzie oraz ich wyposażenie powinny charakteryzować się dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych, umożliwiając wieloletnią eksploatację, w warunkach maksymalnego stan morza co najmniej 3 i maksymalnej wysokość fali co najmniej 1,25 metra.

Funkcje podstawowe łodzi to współpraca w zakresie zwalczania zanieczyszczeń olejowych na morzu z innymi specjalistycznymi jednostkami do zwalczania zanieczyszczeń, holowanie zapór przeciwolejowych, aktywne zwalczanie zanieczyszczeń olejowych na wodach płytkich i osłoniętych, polegające na mechanicznym zbieraniu oleju z powierzchni wody, przy użyciu urządzeń specjalistycznych dostarczonych wraz z łodziami, możliwość udziału w akcjach związanych z poszukiwaniem i ratownictwem życia na wodach płytkich i osłoniętych, a także możliwość holowania małych (do 15 metrów długości), jednostek pływających.

Więcej informacji na temat zamówień, w tym formularze, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSPiR.

Podane specyfikacje, wymagania oraz przyszłe zadania wskazują, że ratownicy dążą do zwiększenia swoich zdolności w zakresie niesienie pomocy na morzu. W ten sposób, wraz z zwiększaniem się ruchu morskiego, mają być lepiej przygotowani na czekające ich wyzwania.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.