• <
siemens_gamesa_2022

Rozmowy o rewizji wytycznych Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)

AK

29.09.2021 13:03 Źródło: GOV
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Rozmowy o rewizji wytycznych Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)

Partnerzy portalu

Rozmowy o rewizji wytycznych Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Podczas obrad rozmawiano o kluczowych wyzwaniach, jakie stoją przed sektorami transportu i energii na drodze do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu - strategii rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską do 2050 r. w obszar neutralny klimatycznie.

Podczas sesji ministrów ds. transportu omówione zostały kluczowe rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych.

Po nieformalnym spotkaniu ministrów zorganizowana została sesja dotycząca rewizji wytycznych Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) z udziałem unijnej komisarz ds. transportu, Adiny Vălean.  Podczas tej sesji zostało przedstawione Wspólne Oświadczenie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) na temat proponowanych przez Komisję Europejską (KE) scenariuszy rozwoju sieci TEN-T, w którym w szczególności podkreślono znaczenie kluczowych projektów transgranicznych łączących państwa V4, czyli Czechy, Polskę, Słowację i Węgry.

W opinii państw V4 rewizja rozporządzenia dotycząca sieci TEN-T powinna koncentrować się w pierwszej kolejności na dostosowaniu map sieci do obecnych priorytetów infrastrukturalnych poszczególnych państw członkowskich.

W celu podkreślenia znaczenia procesu rewizji sieci TEN-T dla rozwoju infrastruktury transportowej ministrowie ds. transportu państw V4 wskazali wspólne projekty, które powinny znaleźć się na mapie sieci TEN-T w wyniku rewizji. Są nimi:

> Via Carpatia - włączenie całości międzynarodowego korytarza drogowego do sieci bazowej TEN-T,

> rozwój linii kolejowych dużych prędkości w regionie państw V4,

> polski Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność”,

> poprawa połączeń wodnych śródlądowych oraz żeglowności na Dunaju, Odrze i Łabie (w tym na rzece Wag).

 -  Polska realizuje z sukcesem największy w swojej historii program inwestycyjny na sieciach transportowych, wykonując olbrzymi postęp - zarówno w drogach, jak i na kolei. To między innymi odcinki transgraniczne, jak Rail Baltica, Via Baltica czy łączące Polskę z Czechami elementy linii kolejowej E-65. Kolejne inwestycje są w przygotowaniu - powiedział reprezentujący Polskę Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury.

 W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju UE, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.

Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.   

Do końca 2021 r. planowane jest przedstawienie przez KE propozycji aktualizacji rozporządzenia ws. sieci TEN-T.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.