• <
smartre_2023

Załącznik VI do Konwencji MARPOL – dodatkowe wymagania certyfikacyjne Kodeksu technicznego NOx oraz zmiany w formularzu IAPP

14.03.2016 08:14 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Załącznik VI do Konwencji MARPOL – dodatkowe wymagania certyfikacyjne Kodeksu technicznego NOx oraz zmiany w formularzu IAPP

Partnerzy portalu

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadziła szereg poprawek w Załączniku VI do Konwencji MARPOL – O zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki.

Zmiany polegają na wprowadzeniu:

1. Określeń:

Okrętowy silnik wysokoprężny - oznacza spalinowy silnik tłokowy pracujący na paliwo płynne lub paliwo podwójne, do którego stosuje się prawidło 13 Załącznika VI do MARPOL, włączając systemy wspomagające/mieszane, jeżeli zostały zastosowane. Ponadto silnik napędzany gazem zainstalowany na statku zbudowanym w dniu 2016-03-01 lub później bądź napędzany gazem, dodatkowy albo nieidentyczny silnik zastępczy zainstalowany w tym dniu lub później również uważany jest za okrętowy silnik wysokoprężny (MEPC.67(20)).

Paliwo olejowe – oznacza paliwo dostarczone na statek i przeznaczone do spalania dla celów napędowych lub eksploatacyjnych na statku, włączając w to paliwa gazowe, destylacyjne i pozostałościowe (poprawki do Załącznika VI do MARPOL).

2. Wymagań:

Wymagania konwencyjne dla spalarek okrętowych

Spalarka zainstalowana na statku przed 2000-01-01 powinna spełniać wymagania zawarte w rezolucji MEPC.59(33) wraz z poprawkami wprowadzonymi do niej rezolucją MEPC.92(45) oraz w rezolucji MEPC.76(40) wraz z poprawkami wprowadzonymi do niej rezolucją MEPC.93(45).

Wymagania techniczne w zakresie ograniczania emisji NOX

Świadectwo IAPP wydane dla silnika okrętowego na podstawie MARPOL, Załącznik VI, prawidło 13/7.3, powinno wskazywać jeden z następujących elementów:

    została zastosowana Uznana Metoda na mocy par. 7.1.1 niniejszego prawidła;
    silnik został certyfikowany na mocy par. 7.1.2 niniejszego prawidła;
    Uznana Metoda nie jest jeszcze dostępna, jak opisano w par. 7.2 niniejszego prawidła; lub
    Uznana Metoda nie ma zastosowania.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 marca 2016 r.  Dotyczą one armatorów i operatorów statków.

Zmiany zostały wprowadzone do Przepisów PRS – Przepisy Nadzoru Konwencyjnego Statków Morskich, Część IX – Ochrona środowiska, 2016.

Zaktualizowano również Załącznik do Świadectwa IAPP (formularz D) oraz podano wytyczne do poprawnego wypełniania w cyrkularzu MEPC.1/Circ.849.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.