• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Uwaga! Od 1.08.2020 r. nowe zasady rejestracji jachtów!

ew

28.06.2020 22:45 Źródło: Kancelaria Zbroja Adwokaci
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Uwaga! Od 1.08.2020 r. nowe zasady rejestracji jachtów!

Partnerzy portalu

Uwaga! Od 1.08.2020 r. nowe zasady rejestracji jachtów! - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Pomimo utrudnień wywołanych wirusem Sars-CoV-2 sezon żeglarski powraca na normalne tory.

Negatywne skutki COVID-19 na pewno wpłynęły na tegoroczną ilość podmiotów przeprowadzających „legalizację” zakupionych jednostek. Przez ten specyficzny okres można było zauważyć problemy z realizacją zamówień przez stocznie, problemy z transportem zamówionych jednostek (szczególnie z zagranicy), problematyczne zmiany w działaniu podmiotów administracji publicznej i oczywiście zakaz uprawiania żeglugi.

Okazuje się jednak, że nie tylko epidemia spore wywołała zamieszanie wśród amatorów żeglarstwa. Już za chwilę czeka nas bowiem poważna zmiana prawa związanego z rejestracją jednostek pływających. Mowa o „Ustawie z dnia 12 kwietnia 2020 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”. Regulacja ta miała pierwotnie wejść w życie wraz z początkiem roku 2020 r., ale termin został odroczony ostatecznie do dnia 1 sierpnia 2020 r.

W efekcie, już za nieco ponad miesiąc mamy do czynienia z wejściem nowego prawa i to w samym środku sezonu żeglarskiego! Armatorzy zamiast szybko załatwić sprawy formalno-administracyjne związane z wprowadzeniem jednostki do eksploatacji aktualni są zmuszeni rozważać, czy jest to optymalny czas na przeprowadzenie procedury rejestracyjnej, czy bardziej zasadne byłoby oczekiwanie na weście w życie nowej ustawy. Wydaje się jednak, że o ile niepewność związana z nowym przepisami to zawsze spore wyzwanie, to jednak zaproponowane regulacje od 1 sierpnia 2020 r. powinni znacznie ułatwić rejestrację jachtów i innych jednostek.

Czyli można poczekać, o ile oczywiście system skutecznie ruszy 1 sierpnia 2020 r.

Osobom zainteresowanym jachtingiem znane jest nierzadkie zjawisko przenoszenie jachtów przez polskich armatorów i właścicieli do rejestrów prowadzonych w innych państwach. Nowe regulacje mają właśnie na celu zatrzymać ten proces, a dodatkowo zachęcić nie tylko polskich, ale i zagranicznych właścicieli lub armatorów jednostek do przeniesienia swoich jachtów do polskiego rejestru.

Te okoliczności powinny sprawić, że atrakcyjność tzw. „polskiej bandery” wśród armatorów jachtów morskich powinna być większa.

OBOWIĄZEK REJESTRACJI JACHTÓW

Na gruncie nowej ustawy obowiązkowi rejestracji podlegają jachty (zarówno morskie, jak i śródlądowe) o długości większej niż 7,5 m lub jachty z napędem mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, które nie przekraczają 24 m (lub jednostka używana do żeglugi poza terytorium RP).

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają za to:

1) jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jacht oraz regatowe łodzie wiosłowe;

2) jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Zasadą jest, że wpisowi do rejestru podlega statek stanowiący polską własność, czyli statek (w rozumieniu ustawy jacht jest również statkiem):

1) będący co najmniej w połowie własnością osoby prawnej mającej siedzibę w Polsce lub obywatela polskiego zamieszkałego w Polsce, jeżeli armator tego statku ma w Polsce miejsce zamieszkania albo siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału, a statek, na wniosek wszystkich współwłaścicieli, został wpisany do polskiego rejestru okrętowego w księdze rejestru stałego;

2) będący własnością spółki kapitałowej mającej siedzibę za granicą, w której osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub obywatel polski zamieszkały w Polsce ma udział kapitałowy, jeżeli armator tego statku ma w Polsce miejsce zamieszkania albo siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału, a statek, na wniosek właściciela, został wpisany do polskiego rejestru okrętowego w księdze rejestru stałego.

Do polskiego rejestru może być wpisany także statek będący własnością obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub osoby prawnej mającej siedzibę w państwie członkowskim UE, zastrzegając, że za taki statek uważa się również statek:

1) będący co najmniej w połowie własnością obywatela państwa członkowskiego UE lub osoby prawnej mającej siedzibę w państwie członkowskim UE, jeżeli armator tego statku ma w państwie członkowskim UE miejsce zamieszkania albo siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału, a statek, na wniosek wszystkich współwłaścicieli, został wpisany do polskiego rejestru okrętowego w księdze rejestru stałego;

2) będący własnością spółki kapitałowej mającej siedzibę za granicą, w której obywatel państwa członkowskiego UE lub osoba prawna mająca siedzibę w państwie członkowskim UE ma udział kapitałowy, jeżeli armator tego statku ma w państwie członkowskim UE miejsce zamieszkania albo siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału, a statek, na wniosek właściciela, został wpisany do polskiego rejestru okrętowego w księdze rejestru stałego.

ORGANY REJESTRUJĄCE JACHTY

Do tej pory, zależenie od kryterium wymiarów i przeznaczenia, jednostki pływające w Polsce mogły zostać zarejestrowane w związku sportowym, izbach morskich lub urzędach morskich. Tyle tylko, że analiza doboru właściwego organu rejestrującego to było nie lada wyzwanie. Na podstawie nowej ustawy ustanowiono już tylko dwa rodzaje organów rejestrujących.

Są nimi:

1) starosta,

2) właściwy polski związek sportowy (np. Polski Związek Żeglarski).

Czyli od 1.08.2020 r., jacht używany do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości do 24 m podlega rejestracji w związkach sportowych lub w starostwach powiatowych.

Takie brzmienie nowych przepisów nie wymaga już czasochłonnej interpretacji prawnej.

Fakt ten będzie też szczególnym ułatwieniem dla zagranicznych armatorów lub właścicieli, którym prawo nadaje możliwość rejestracji swojej jednostki pod polską banderą.

Dane wpisywane do ogólnego rejestru przez oba organy rejestrujące są następnie administrowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie ogólnego rejestru jachtów.

Warto jedynie dodać, że jacht o długości przekraczającej 24 m lub na którym właściciel chce ustanowić hipotekę podlegać będzie nadal rejestracji w izbach morskich.

OPŁATY I TERMIN REJESTRACJI JACHTU

Od 1 sierpnia 2020 r. wprowadzona będzie nowa taryfa opłat za czynności przed organami rejestracyjnymi jachtów. Według ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m i aktów wykonawczych przewidywana opłata za:

1) rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;

2) zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;

3) wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego wyniesie 80 zł (80 zł ≈ 18 euro)

4) wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów wyniesie natomiast 15 zł (15 zł ≈ 3.36 euro)

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni. Termin ten liczony jest od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

WAŻNOŚĆ DOTYCHCZASOWYCH REJESTRÓW

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, ale niestety tylko przez określony czas.

Ustawodawca przyjął następującą kwalifikację:

- wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.08.2021 r.

- wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2022 r.

- wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2023 r.

Po upływie tych terminów właściciel każdej jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, ma obowiązek zarejestrować ją ponownie według nowych zasad.

Natomiast właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Trzeba zatem uważać, bo nie będzie w tej sytuacji automatycznego wpisywania i trzeba będzie pamiętać o ponownej rejestracji każdej jednostki!

PODSUMOWANIE

Pełna analiza wszystkich zmian przekracza ramy tej publikacji, ale ogólnie wydaje się, że nowe regulacje, poprzez ułatwienia administracyjne oraz utrzymanie opłat na bardzo rozsądnym (jak na europejskie standardy) poziomie, powinny uatrakcyjnić „polską banderę” również dla armatorów i właścicieli jednostek zagranicznych.

Zaplanowane przez polskiego ustawodawcę zmiany są wartościowe ze względu na centralizację i szeroką kooperację rejestru z podmiotami zewnętrznymi. Z pewnością wpłynie to na dużą poprawę bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także samej żeglugi.

Do tematu rejestracji jachtów wg nowych zasad będziemy jeszcze wracać w najbliższych tygodniach.

Tomasz Wiśniewski, Patryk Zbroja

Kancelaria Zbroja Adwokaci

www.zbrojaadwokaci.pl www.patrykzbroja.pl 

Partnerzy portalu

KONFERENCJA_PRAWA_MORSKIEGO_UG_2024
legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.