• <
siemens_gamesa_2022

Wypełnianie Deklaracji Ładunku Niebezpiecznego krok po kroku

pc

18.09.2018 09:32 Źródło: promy24.com
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Wypełnianie Deklaracji Ładunku Niebezpiecznego krok po kroku

Partnerzy portalu

Wypełnianie Deklaracji Ładunku Niebezpiecznego krok po kroku - GospodarkaMorska.pl

Przewóz ładunków niebezpiecznych to transport szczególny, który wymaga nie tylko odpowiednich warunków dla danego towaru, lecz także specjalistycznej wiedzy dotyczącej przepisów prawnych.

Transport takich substancji wiąże się także z koniecznością wypełnienia deklaracji ładunku niebezpiecznego, która niejednemu przewoźnikowi spędza sen z powiek.

Dziś pokażemy, jak poradzić sobie z wypełnieniem tego dokumentu w kilku prostych krokach i co wpisać w poszczególne rubryki.

Czy wypełnienie DGN jest obowiązkowe?

Wypełnienie Deklaracji Ładunku Niebezpiecznego jest obowiązkowe. Dokumenty przewozowe sporządzane są zazwyczaj w formie papierowej. Nie trzeba jednak wypełniać wszystkich pól deklaracji.
 
Co powinna zawierać Deklaracja Ładunku Niebezpiecznego?

Niezależnie od przewożonego towaru niebezpiecznego, każda deklaracja powinna zawierać informacje pozwalające na identyfikację:

  • przewożonych materiałów (numer UN, prawidłowa nazwa przewozowa),
  • zagrożeń stwarzanych przez przewożone materiały (kod klasyfikacyjny/numery wzorów nalepek/klasa/podklasa/zagrożenia dodatkowe),
  • natężenia zagrożenia (grupa pakowania, o ile występuje),
  • ilości i rodzaju sztuk przesyłek, poprawności zapakowania towaru (jeżeli ma to zastosowanie; ilość i opis sztuk przesyłek/instrukcja pakowania),
  • kod ograniczeń przewozu przez tunele
  • ilości każdego przewożonego towaru niebezpiecznego
  • ilość całkowitą
  • podmiotów nadających i odbierających towary niebezpieczne. (nazwę i adres odbiorcy oraz nazwę i adres nadawcy)

Deklaracja Ładunku niebezpiecznego w transporcie morskim

W deklaracjach wypełnianych na potrzeby przepraw promowych bardzo ważne są DATY I PODPISY NADAWCY oraz DATY I PODPISY OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZAŁADUNEK w polu 15.

Wzór Deklaracji Ładunku Niebezpiecznego

Wzór deklaracji ładunku niebezpiecznego do pobrania.

Deklaracja Ładunku Niebezpiecznego: Co należy wpisać w poszczególne pola?

Poniżej przedstawiamy, co należy wpisać w poszczególnych okienkach deklaracji ładunku niebezpiecznego:

1. Exporter – nazwa i adres eksportera oraz kod pocztowy i kontakt (numer telefonu, faksu, e-mail).

2. Customs reference/status – należy tu wpisać numer referencyjny eksportowanej przesyłki (UCR – Unique Consignment Reference). Ważne, aby było to zgodne z ustalonym formatem w HM Revenue & Customs.

UWAGA! w tym polu NIE NALEŻY wpisywać numeru kontraktu eksportowego (pole nr 4) ani szczegółów dotyczących specyfikacji towaru (pole nr 12)

3. Booking numer – numer referencyjny zamówienia lub ładunku (operatora promowego lub operatora transportu łączonego)

4. Exporter’s reference – symbol i numer kontraktu eksportowego lub zamówienia. Nie jest obowiązkowe, jeśli podano go w podpunkcie 2

5. Forwarder’s reference - symbol i numer zlecenia spedycyjnego, do którego odwołuje się deklaracja ładunku niebezpiecznego.

6. Consignee – należy tu podać nazwę i pełny adres kupującego wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu, faksu, e-mail)

6A – DSHA Notification – powiadomienie DSHA o wwiezieniu niebezpiecznych substancji na teren portu – należy zaznaczyć krzyżykiem „X” przy osobie sprawdzającej – przewoźnik, agent cargo, operator transportu, operator promowy)

7. Freight forwarder – nazwa i pełny adres spedytora zajmującego się organizacją przemieszczenia ładunku niebezpiecznego oraz jego dane kontaktowe

8. International carrier – nazwa i pełny adres międzynarodowego przewoźnika zajmującego się przewozem ładunku niebezpiecznego oraz kontakt z nim (numer telefonu, faksu, e-mail). Pole to należy wypełnić jedynie w przypadku przewozu ładunku transportem morskim, śródlądowym, kolejowym lub samochodowym. Przy przewozie lotniczym lub intermodalnym pole to należy pozostawić nie wypełnione.

9. Other UK transport details - pozostałe szczegóły dotyczące przemieszczania ładunku niebezpiecznego, np. nazwę składownika, miejsce składowania towaru w porcie, terminy gotowości towaru do wysyłki, termin dostarczenia towaru do portu, wymagania danego przewoźnika, adres doręczenia itd.

10. Vessel and port of loading – nazwa statku przeznaczonego do przewozu ładunku niebezpiecznego oraz nazwa portu morskiego ( w brzmieniu oryginalnym), w którym odbywa się załadunek.

10A – oświadczenie o prawdziwości informacji podanych w deklaracji

11. Port of discharge and destination - miejsce wyładunku towaru niebezpiecznego ze statku (nazwę portu morskiego) w brzmieniu oryginalnym)

12. Consignment information – szczegółowe informacje przewozowe:

a) the UN numer – numer UN,

b) the Proper Shipping Name – należy wpisać nazwę handlową razem z nazwą techniczną Jeżeli handlowa nazwa towaru nie zgadza się z nazwą umieszczoną w nomenklaturze ładunków niebezpiecznych ONZ, to przy wypełnianiu omawianego pola, obie nazwy należy podać,

c) The Class – klasa ryzyka w oparciu o nomenklaturę Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organisation – IMO),

d) The Packing Group – grupa pakowania,

e) The Sequence of the Information – powyższe informacje należy podać w kolejności : a b c d,

f) The Number and the Kind of Package – liczba paczek i rodzaje paczek,

g) Additional Information – informacje dodatkowe – specyfikacja chemiczna:

- wymagania specjalne dla poszczególnych klas, takich jak; substancja radioaktywna lub infekcyjna,

- opakowanie odzyskowe, odpady, przewóz w podwyższonej temperaturze,

- puste nieoczyszczone opakowania lub zbiorniki,

- ograniczenia ilościowe do przewozu, substancje powodujące zanieczyszczenie, temperatura zapłonu.

Dodatkowo należy wpisać numer przewożonego towaru w oparciu o nomenklaturę ładunków niebezpiecznych ONZ oraz w zależności od rodzaju transportu odpowiedni kod towaru z: „International Maritime Dangerous Goods Code” (w przewozach morskich), „Annex 1 to the Uniform Rules concerning the Contract for International.

Carriage of Goods by Rail – RID” (w przewozach kolejowych) lub „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR” (w przewozach samochodowych).

h) Customs – informacje do odprawy celnej. Gdy przewożony towar przynależy do przesyłki zbiorczej, podaje się Master UCR (MUCR) – format ten sam, co w punkcie 2

13. Net weight (kg) of goods – waga netto ładunku niebezpiecznego wyrażona w kilogramach

13A

i. Gross weight of goods – waga brutto każdego ładunku niebezpiecznego,

ii. Total gorss weight of goods – całkowita waga brutto wszystkich przewożonych ładunków niebezpiecznych. Dla ładunków w kontenerach podaje się całkowitą wagę kontenera

14. Cube (m3) of goods – objętość każdego ładunku niebezpiecznego w metrach sześciennych,

total cube of goods – całkowita objętość ładunków niebezpiecznych

15. Container/vehicle packing certificate and declaration (CVPC) – certyfikat pakowania kontenera/pojazdu, należy tu podać: nazwę firmy, nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego, miejsce i datę wydania deklaracji oraz podpis zgłaszającego

16. Container indentification number/vehicle registration number – należy podać numer identyfikacyjny kontenera lub numer rejestracyjny pojazdu

16A. Seal numbers - numery i znaki plomb umieszczonych na kontenerze lub drzwiach samochodu czy wagonu.

16B. Container/vehicle size & type - rozmiar i typ kontenera lub pojazdu.

16C. Tare (kg) – waga kontenera (kg)

16D. Total gross weight (including tare) – całkowita waga ładunku niebezpiecznego, otrzymana przez zsumowanie wagi brutto (umieszczonej w polu 13a) oraz tary kontenera (umieszczonej w polu 16c).

Pola 16-16D wypełnia przewoźnik.

17. Należy podać w kolejności:

- nazwę i kontakt z firmą wystawiającą deklarację ładunku niebezpiecznego (producentem),

- nazwisko i stanowisko osoby, która sporządziła deklarację i jest odpowiedzialna za prawdziwość danych tam zawartych,

- miejsce sporządzenia deklaracji, data i podpis.

Źródło:
promy24.com

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.