• <

Od 01.01.2019 roku sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat bez podatku?

pc

26.09.2018 09:22 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Od 01.01.2019 roku sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat bez podatku?

Partnerzy portalu

Od 01.01.2019 roku sprzedaż nieruchomości przed  upływem 5 lat bez podatku? - GospodarkaMorska.pl

Nowelizacje ustaw o PIT, CIT, Ordynacji podatkowej i innych ustaw opublikowane niedawno przez Ministra Finansów przewidują zmiany m.in. w zakresie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia ich nabycia przez spadkobierców.

Osoby dziedziczące nieruchomość, wdowcy i rozwodnicy nie będą związani 5 letnim okresem po upływie, którego wolno było im sprzedać nieruchomość bez PIT.

Przepisy obowiązujące obecnie

Na dzień dzisiejszy, sprzedaż mieszkania przez upływem 5 lat od jego nabycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust.1 pkt. 8 ustawy o podatku od osób fizycznych, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych praw, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów zwolnienie z zapłaty 19 % podatku przed upływem 5 lat jest możliwe jedynie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. W przypadku podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat występuje ulga mieszkaniowa, która uwarunkowana jest tym, aby pozyskane ze zbycia środki przeznaczyć ponownie na cel mieszkaniowy. O ile spadkobierca nieruchomości przeznaczy uzyskane ze sprzedaży środki na realizację własnych celów mieszkaniowych, może liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego od sprzedaży. Otrzymane w ten sposób środki należy wydać w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości.

Zakres planowanych zmian


Nowelizacja ustawy przewiduje, iż pięcioletni okres, po upływie którego wolno sprzedawać nieruchomość bez PIT, ma być liczony od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę. Obecnie jak wskazano powyżej co do zasady termin ten liczył się od śmierci spadkodawcy.

Modyfikacje przewidziane w ustawie korzystnie zmienią sytuację podatkową osób dziedziczących, bowiem okres ten liczony będzie od dnia nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie jak wygląda to dziś, od chwili jego śmierci.

Obecnie bez znaczenia jest to przez jaki czas spadkodawca był właścicielem nieruchomości. Po nabyciu spadkobierca musiał odczekać 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł spadkodawca, żeby móc sprzedać nieruchomość nie płacąc podatku. Jeśli zrobił to wcześniej musiał liczyć się z obowiązkiem zapłaty 19 % podatku, chyba że uzyskana kwotę ze sprzedaży przeznaczył na własne cele mieszkaniowe. Po zmianach termin ten liczony będzie od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Warto podkreślić, iż w przypadku, gdy spadkodawca nie posiadał nieruchomości przez okres pięciu lat lub dłużej w chwili swojej śmierci, to okres posiadania przez niego nieruchomości będzie mógł zmniejszyć okres 5 letniego terminu wymaganego do sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę bez obowiązku złożenia PIT. 

W projekcie nowelizacji ustawy znalazły się również korzystne zapisy modyfikujące nabycie nieruchomości przy dziale spadku. Obecnie osoba, która po dziale spadku nabyła nieruchomość na własność musi uwzględniać dwie daty nabycia: datę otwarcia spadku, w której nabywała ona część udziałów w nieruchomości oraz datę, w której stała się właścicielem pozostałej części nieruchomości. Przez tak skonstruowane zapisy spadkobiercy w efekcie musieli czekać ze sprzedażą odziedziczonej nieruchomości przez wiele lat.

Ze stanowiskiem fiskusa nie zgadzały się Sądy Administracyjne, które orzekały, iż dział spadku nie zawsze musi oznaczać nabycie. Zgodnie ze stanowiskiem Sądów Administracyjnych nie można mówić o nabyciu, w sytuacji, gdy spadkobierca nabywa majątek stosownie do swojego udziału.  Poglądy te uwzględniono w projekcie nowelizacji. Jednakże w przypadku, gdy spadkobierca przy dziale spadku otrzyma więcej niż mu się pierwotnie należało, to wówczas będzie go obowiązywać pięcioletni termin do zbycia nieruchomości liczony od nabycia spadku.

Znowelizowane przepisy obejmą również zbycie nieruchomości przez wdowców i rozwodników. Osoby będące wdowcami lub będące po rozwodzie będą mogły sprzedać nieruchomość w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego, a nie jak obecnie od dnia owdowienia lub rozwodu.

Co z osobami, które odziedziczyły już nieruchomość?

Osoby, które odziedziczyły nieruchomość przed 2019 rokiem, również będą miały prawo do zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat bez obowiązku zapłaty podatku. Przewidywane zmiany mają dotyczyć również spadkobierców, którzy odziedziczyli nieruchomość przed wejściem w życie nowego przepisu, czyli po 31 grudnia 2018 r. Nowe przepisy odnosić się będą do przychodów (dochodów) uzyskanych po 1 stycznia 2019 r. Decydujący więc będzie moment sprzedaży nieruchomości, a nie moment jej odziedziczenia. Zmiana więc obejmować będzie wszystkich, którzy podejmą decyzje o zbyciu nieruchomości po 31 grudnia 2018 r. Warto więc wstrzymać się ze sprzedażą nieruchomości  do chwili rozpoczęcia obowiązywania znowelizowanych przepisów.

Podsumowanie

Podsumowując przepisy mające wejść w życie od 01 stycznia 2019 r. przewidują korzystne zmiany dla dziedziczących, wdowców i rozwodników. Osoby te będą miały możliwość szybszego zbycia nieruchomości niż po upływie pięciu lat od daty śmierci spadkodawcy, małżonka lub rozwodu. Pięcioletni okres, po upływie którego wolno będzie sprzedać nieruchomość bez PIT, w przypadku dziedziczenia będzie liczony od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę a w przypadku rozwodu od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego.

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Asystentka Patrycja Giers

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu, www.prawo-korporacyjne.pl.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.