• <

Konwencja MLI a Dania – czy cokolwiek zmieni się w 2021 roku?

ew

16.09.2020 20:09 Źródło: Radca Prawny Mateusz Romowicz
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Konwencja MLI a Dania – czy cokolwiek zmieni się w 2021 roku?

Partnerzy portalu

Konwencja MLI a Dania – czy cokolwiek zmieni się w 2021 roku? - GospodarkaMorska.pl

30.09.2019 roku Dania ratyfikowała Konwencję MLI, co uruchomiło zmianę postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Danią.  Obecnie status proponowanych mian to Definitive po obu Państwach-Stronach Konwencji. Zmiany wprowadzone Konwencją znajdą zastosowanie do dochodów osiągniętych od 01.01.2021 roku.

Metoda unikania podwójnego opodatkowania – proporcjonalne zaliczenie od 01.01.2021 roku

W przypadku Danii od 01.01.2021 roku zostanie wprowadzona metoda proporcjonalnego zaliczenia. Zmiana umowy dotyczy jedynie art. 22 ust 1 a – o czym dalej. 

Jaki wpływ ma zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania na dochody marynarzy zatrudnionych na statkach eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej przez podmiot z faktycznym zarządem w Danii?

Zgodnie z art. 14 ust 3 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, podlega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Powyższe połączone jest systemowo z opodatkowaniem zysków z transportu międzynarodowego (art. 8 ust 1) gdzie zyski osiągane z eksploatacji statków morskich, statków powietrznych i pojazdów transportu drogowego podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa

Powyższe oznacza, że Państwa -Strony Konwencji uzgodniły zrzeczenie się prawa do opodatkowania dochodu na rzecz państwa, w którym mieści się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statek. 

Zwrot podlega opodatkowaniu tylko w umawiającym się państwie nie pozwalają drugiemu umawiającemu się państwu na dokonanie opodatkowania danego dochodu (tutaj Polsce), przez co unika się podwójnego opodatkowania tego dochodu. 

Odnosząc się do metody unikania podwójnego opodatkowania należy wskazać, iż sam art. 14 ust 3 determinuje, gdzie powstaje obowiązek podatkowy, jednakże analizy wymaga pełna treść przepisu dotyczącego zasad eliminacji podwójnego opodatkowania. 

Zgodnie z art. 22 Konwencji:

1. W przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Danii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.

b) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji mogą być opodatkowane w Danii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Danii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Danii.

c) jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Zgodnie z powyższym, oraz wejściem w życie MLI, w przypadku ww. umowy, zmianie ulega wyłącznie art. 22 ust 1 a, co oznacza, że pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Jako że w przypadku zarządu w Danii zastosowania nie znajduje art. 22 ust 1 a to do dochodów z pracy najemnej na statku pod zarządem duńskim nie znajdzie zastosowania metoda proporcjonalnego zaliczenia. 

Zastosowanie znajdzie postanowienie art. 22 1 c wskazujące na metodę wyłączenia z progresją. Powyższe oznacza, że po wejściu w życie MLI sytuacja podatkowa marynarzy zatrudnionych na statkach eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej przez podmiot z faktycznym zarządem w Danii nie ulegnie zmianie. 

Powstanie obowiązku podatkowego w Polsce 

Metoda wyłączenia z progresją polega na uwzględnieniu dochodu z zagranicy w składanym zeznaniu podatkowym, jednakże wyłącznie do określenia stawki podatku do dochodu opodatkowanego w Polsce.

Oznacza to, że jeżeli marynarz osiągnie dochód w Polsce albo dochód z zagranicy opodatkowany w Polsce na zasadach ogólnych (np. z Norwegii) to dochody z pracy w ww. modelu zatrudnia nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu, ale podwyższą stawkę procentową podatku mającą zastosowanie do dochodu opodatkowanego w Polsce na zasadach ogólnych. 

Wymiana informacji podatkowej z Danią 

Z uwagi na wprowadzenie w 2017 roku automatycznej wymiany informacji podatkowej w ramach Państw Unii istnieje duże prawdopodobieństwo wymiany informacji podatkowej pomiędzy Polską, a Danią odnośnie polskich podatników pracujących na statkach zarządzanych przez duńskie przedsiębiorstwa oraz np. podnoszące duńskie bandery (obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w Danii). 

Podsumowanie

Od dnia 01.01.2021 roku marynarze posiadający polską rezydencję podatkową, którzy wykonywać będą pracę najemną na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem w Danii, pomimo zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego zaliczenia, nie są zobowiązani do deklarowania swoich dochodów w Polsce, pod warunkiem braku uzyskiwania dochodu w Polsce lub za granica opodatkowanego w Polsce wg. zasad ogólnych. 

Z uwagi na częste zmiany zatrudnienia oraz skomplikowane modele zatrudnienia marynarzy przez agencje pośrednictwa na całym świecie wszystkim marynarzom rekomendujemy analizę sytuacji podatkowej lat 2014-2020 oraz skorzystanie z pomocy Zespołu Kancelarii, gdy organy podatkowe zaczną weryfikować ich sytuację podatkową w następstwie wymiany informacji podatkowej pomiędzy państwami. 


Radca Prawny Mateusz Romowicz

Radca Prawny Ewelina Zgódka

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.euwww.prawo-korporacyjne.pl.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.