• <
premium

Dane kontaktowe

 • Adres: 80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126
 • Telefon: 58 346 17 00
 • Fax: 58 346 03 92
 • E-mail: mailbox@prs.pl

Udostępnij

PRS S.A. prowadzi niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym. Poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomagamy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska naturalnego. Działamy od 1936 roku, posiadamy biura, przedstawicielstwa, inspektorów i agentów zarówno w Polsce, jak i wielu zakątkach świata. Jesteśmy polskim towarzystwem klasyfikacyjnym i wieloletnim członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS). Prowadzimy nadzór rzeczoznawczy, techniczny i klasyfikacyjny nad budową, przebudową oraz eksploatacją wszelkich jednostek pływających oraz obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją akwenów wodnych. Jesteśmy także klasyfikatorem statków żeglugi śródlądowej – możemy działać jako organizacja uznana w odniesieniu do jednostek bander unijnych, pływających po wszystkich wspólnotowych, śródlądowych drogach wodnych. Prowadzimy nadzory techniczne w dziedzinie budownictwa kubaturowego i hydrotechnicznego, certyfikację oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją platform offshore (w oparciu o uznanie MGMiŻŚ) oraz certyfikację komponentów morskich elektrowni wiatrowych. Nadzorujemy projektowanie, budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych, a także systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Wykonujemy nadzory techniczne nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych. W naszej ofercie znajdują się także usługi certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami (jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej prowadzimy certyfikację wyrobów na zgodność z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami oraz certyfikację personelu spawalniczego. Dopełnieniem naszego wachlarza usług są szkolenia z zakresu techniki i technologii, wymagań formalnych oraz systemów zarządzania.

Oferta

 • nadzór klasyfikacyjny, rzeczoznawczy oraz techniczny nad budową, przebudową oraz eksploatacją statków, jachtów i innych jednostek pływających, a także obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją morza oraz innych akwenów,
 • nadzór techniczny nad produkcją materiałów przeznaczonych do budowy, remontów i wyposażenia statków,
 • nadzór konwencyjny nad statkami (wg wymagań konwencji SOLAS, MARPOL, Load Line, etc.), w ramach posiadanych upoważnień rządowych,
 • certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw armatorskich i statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISM,
 • certyfikacja systemów ochrony statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISPS,
 • nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów, przeprowadzanie prób, przeglądów i uznawanie kontenerów,
 • opracowywanie oprogramowania statecznościowego i ładunkowego dla konkretnych statków;
 • raportowanie, monitorowanie i weryfikacja emisji CO2 przez statki (MRV),
 • ocena stanu technicznego urządzeń maszynowych statku,
 • opracowywanie przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich i przepisów klasyfikacyjnych,
 • wspólnotowe uznanie wyrobów tzw. EU RO Mutual Recognition,
 • doradztwo armatorom w sytuacjach awaryjnych ( ERC ),
 • zatwierdzanie metody 2 określania zweryfikowanej masy kontenera (VGM)
 • nadzór techniczny w dziedzinie budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego oraz nad budową i eksploatacją obiektów ochrony środowiska,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją rurociągów, obiektów przesyłowych gazu, ropy i produktów ropopochodnych, urządzeń energetycznych, chłodniczych oraz instalacji przemysłowych,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych,
 • certyfikacja oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją stałych platform offshore w oparciu o uznanie przez MGMiŻŚ przepisy PRS,
 • certyfikacja komponentów morskich elektrowni wiatrowych (MEW),
 • nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych (MFW),
 • certyfikacja oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • wykonywanie ocen niezawodności i analiz ryzyka dla obiektów przemysłowych,
 • nadzór techniczny nad obiektami pływającymi na stałe zacumowanymi do nabrzeża,
 • certyfikacja i ocena zgodności wyrobów z dyrektywami i rozporządzeniami UE,
 • certyfikacja personelu spawalniczego w zakresie dyrektywy PED,
 • badania wyrobów we własnym Laboratorium Badawczym,
 • weryfikacja rocznych raportów emisji GHG w ramach EU ETS,
 • certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z międzynarodowymi standardami,
 • weryfikacja EMAS,
 • audyty zewnętrzne przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • szkolenia w obszarze systemów zarządzania, techniki i technologii oraz obowiązujących przepisów IMO i UE.

Kontakt do działów firmy

Centrala PRS S.A.

80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126
Tel. 58 75 11 100, 58 346 17 00, fax 58 346 03 92, 58 346 03 94, 58 346 03 84
e-mail: mailbox@prs.pl

Placówki PRS S.A. w Polsce80-750 Gdańsk, ul. gen. Józefa Hallera 126

Tel. 58 320 22 31/32/34, fax 58 320 21 99, e-mail: gdansk@prs.pl


70-205 Szczecin, ul. Św. Ducha 5/3 U

Tel. 91 810 92 80, fax 91 810 92 92, e-mail: szczecin@prs.pl


76-270 Ustka, ul. Kościelniaka 15

Tel. 59 814 97 52, tel./fax 59 814 42 78, e-mail: ustka@prs.plAdresy pozostałych przedstawicielstw PRS w Polsce i za granicą – w Chinach, Egipcie, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Iranie, Korei, Turcji, na Litwie, na Ukrainie, w USA oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich – patrz: www.prs.pl.

Filmy

 • 80 lat Polskiego Rejestru Statków

 • Pion Certyfikacji w Polskim Rejestrze Statków SA

 • Światowy Dzień Morza w Polskim Rejestrze Statków

Słowa kluczowe

prs, klasyfikacja statków, klasyfikacja jachtów, nadzór nad statkami, nadzór konwencyjny, inspekcje podwodne, nadzory inwestorskie, rzeczoznawcy, uznawanie wyrobów, uznawanie zakładów, certyfikacja ISM, certyfikacja ISPS, certyfikacja wyrobów, certyfikacja systemów zarządzania, ISO, ISO 9001, systemy jakości, szkolenia morskie, szkolenia stocznia, szkolenia armator, szkolenia iso, szkolenia audytorskie, audit, odnawialne źródła energii, OZE, nadzór techniczny, hydrotechnika

Dziękujemy za wysłane grafiki.