• <
smartre_2023

Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2016 r.

03.02.2016 12:08 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2016 r.

Partnerzy portalu

Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2016 r. - GospodarkaMorska.pl
Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2016.


Wejście w życie 1 styczeń 2016 r.

Rezolucja A.1070(28) KODEKS IMPLEMENTACJI INSTRUMENTÓW IMO (Kodeks III)

Znowelizowany Kodeks zastępuje treść dotychczasowa zawartą w rez. A.1054(27). W oparciu o jego wymagania będą przeprowadzane obowiązkowe audyty Państw Członkowskich IMO. Dodatkowe informacje: patrz rez. A.1067(28).

Rezolucja A.1085(28) Poprawki do Konwencji COLREG, 1972, nowa część F, nowe prawidła 39, 40, 41.
Implementacja wymagań Kodeksu wdrażania obowiązkowych instrumentów IMO (Kodeks III).

Rezolucja MSC.365(93) Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS) (Rozdziały II-1 i II-2)

Rezolucja wprowadza poprawki do:
  • rozdziału II-1/29 „Urządzenia sterowe

Poprawki zapewniają alternatywne środki wykazywania zgodności z wymaganiami dotyczącymi urządzenia sterowego, gdy wykazanie zgodności na morzu przy maksymalnym zanurzeniu jest niewykonalne ze względów praktycznych. Dodatkowe wytyczne: patrz okólnik MSC.1/Circ.1482.

  • rozdziału II-2

- prawidło 1 dodano nowe paragrafy 2.6, 2.7, 2.8;
- prawidło 3 dodano trzy nowe paragrafy: 54 „klapa przeciwpożarowa”, 55 „klapa dymowa” i 56 „statek przeznaczony do przewozu samochodów”;
- prawidło 4 zmieniono paragraf 5.5 „Instalacje gazu obojętnego”;
Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych wymagań dla tankowców, chemikaliowców i gazowców zbudowanych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie.
- prawidło 9 zmieniono paragraf 7 „Systemy wentylacyjne”;
Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych wymagań dotyczących odporności ogniowej kanałów wentylacyjnych na statkach, w tym na statkach pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów;
- prawidło 10 zmieniono paragraf 1, 2.1.3, 2.2.4.1.2 oraz dodano nowy paragraf 7.3 „Gaszenie pożarów na statkach zbudowanych w dniu 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie zaprojektowanych do przewozu kontenerów na lub nad pokładem wodoszczelnym”; dodatkowe wytyczne patrz: okólnik MSC.1/Circ.1472;
Wprowadzono wymagania dla nowo zbudowanych statków zaprojektowanych do przewozu kontenerów na lub nad pokładem wodoszczelnym;
- prawidło 13 Poprawki wprowadzają dodatkowe drogi ewakuacji z pomieszczeń maszynowych dla nowych statków pasażerskich i towarowych. Wymogi dotyczą m.in. obowiązku użycia stali przy wykonywaniu drabin i klatek schodowych otwartych w pomieszczeniach maszynowych, będących częścią drogi ewakuacyjnej oraz dróg ewakuacji z warsztatów w pomieszczeniach maszynowych;
- prawidło 16 dodano nowy paragraf 3.3 dotyczący operacji ładunkowych z użyciem instalacji gazu obojętnego;
- dodano nowe prawidło 20-1 „Wymagania dla statków przewożących pojazdy napędzane wodorem lub skompresowanym gazem naturalnym”;
Nowe prawidło nakłada dodatkowe wymagania na statki posiadające pomieszczenia samochodowe oraz pomieszczenia ro-ro zaprojektowane do przewozu pojazdów silnikowych mających w swoich zbiornikach wodór lub skompresowany gaz naturalny potrzebny do ich napędu.

Rezolucja MSC.366(93) Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS)
Rezolucja wprowadza do Konwencji SOLAS nowy Rozdział XIII „Weryfikacja zgodności z wymaganiami Konwencji” w celu implementacji wymagań Kodeksu III.

Rezolucja MSC.367(93) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS)
Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu FSS polegające na zmianie całego teksu rozdziału 15 „Instalacje gazu obojętnego”.

Rezolucja MSC.368(93) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (Kodeks LSA)
Rezolucja wprowadza poprawki do rozdziału II „Osobiste środki ratunkowe”, które dotyczą testowania pasów ratunkowych - polegają na zmianie paragrafu 2.2.1.6 oraz dodania nowych paragrafów 2.2.1.8.4, 2.2.1.8.5, 2.2.1.8.6.

Rezolucja MSC.369(93) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks IBC)
Poprawki polegają na:

    dodaniu dwóch nowych paragrafów z definicjami - 1.3.37 „przedmuchiwanie” oraz 1.3.38 „odgazowywanie”;
    wprowadzeniu obowiązkowych wymagań dla instrumentów statecznościowych na statkach;
    dodaniu nowego paragrafu 8.5 dot. odgazowywania zbiorników ładunkowych;
    zmianie paragrafu 15.13.5 dot. produktów wymagających inhibitorów uzależnionych od zawartości tlenu.

Rezolucja MSC.370(93) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC)
Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu IGC polegające na nowelizacji i konsolidacji całego tekstu Kodeksu. Poprawki są rezultatem kompleksowego 5-letniego przeglądu i mają uwzględniać najnowsze osiągnięcia w nauce i technologii.

Rezolucja MSC.371(93) Poprawki do Międzynarodowego kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011(Kodeks ESP)

Rezolucja MSC.372(93) Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (Kodeks IMDG)

Rezolucja MSC.373(93) Poprawki do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 (STCW, 1978)
Implementacja wymagań Kodeksu wdrażania obowiązkowych instrumentów IMO (Kodeks III).

Rezolucja MSC.374(93) Poprawki do Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (Kodeks STCW)
Rezolucja wprowadza poprawki do Kodeksu STCW polegające na dodaniu nowej sekcji A-I/16 dot. weryfikacji i audytów zgodnie z Kodeksem III.

Rezolucja MSC.375(93) Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, 1966 (LL PROT 1988)
Implementacja wymagań Kodeksu wdrażania obowiązkowych instrumentów IMO (Kodeks III).

Rezolucja MSC.376(93) równoznaczna z Rezolucją MEPC.249(66) Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (Kodeks BCH)
Rezolucja wprowadza poprawki do Rozdziału II Kodeksu BCH Części A polegające na zmianie ustępu 2.2.1 oraz zmianie paragrafu 6 Certyfikatu zdolności.

Rezolucja MSC.377(93) Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks GC)
Rezolucja wprowadza poprawki do Rozdziału II Kodeksu GC polegające na dodanie nowego ustępu 2.2.4 i 2.2.5 oraz zmianie paragrafu 6 Certyfikatu zdolności dot. wprowadzenia obowiązkowych wymagań dla instrumentów statecznościowych na statkach.

Rezolucja MSC.378(93) Poprawki do Znowelizowanych wytycznych w zakresie prób środków ratunkowych (Rezolucja MSC.81(70)) wraz z późniejszymi zmianami
Rezolucja wprowadza poprawki do rozdziału II „Pasy ratunkowe” i Dodatku 1 „Próby RTD”- zmiana całego tekstu. Poprawki dotyczą testowania pasów ratunkowych.

Rezolucja MSC.379(93) Zalecenia eksploatacyjne dla urządzeń odbiorczych systemu satelitarnego „Beidou”
Rezolucja zawiera zalecenia eksploatacyjne dla urządzeń odbiorczych systemu satelitarnego „Beidou”. Zachęca się wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia by wszystkie urządzenia odbiorcze systemu satelitarnego „Beidou” instalowane na statkach 1 lipca 2016 roku lub po tej dacie były zgodne z zaleceniami eksploatacyjnymi w niniejszej rezolucji.

Rezolucja MEPC.227(64) Wytyczne 2012 w sprawie wdrożenia standardów i testowania dla statkowych oczyszczalni ścieków
Wytyczne znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2016 r. dla nowych statków pasażerskich operujących na wodach obszarów specjalnych MARPOL IV oraz od 1 stycznia 2018 r. dla statków istniejących.
Wytyczne uzupełniają dotychczasowe zawarte w rez. MEPC.159(55) w punkcie 4.2.
Statkowe oczyszczalnie ścieków zamontowane między 1.01.2010 a 1.01.2016 na statkach innych niż pasażerskie uprawiających żeglugę w obszarach specjalnych MARPOL IV powinny odpowiadać wymaganiom rezolucji MEPC.159(55).
Statkowe oczyszczalnie ścieków zamontowane na takich statkach przed 1.01.2010 powinny spełniać wymagania rez. MEPC.2(VI).

Rezolucja MEPC.246(66) Poprawki  do Aneksów I - V do MARPOL w celu uczynienia Kodeksu III obowiązkowym

Rezolucja MEPC.247(66) Obowiązkowe stosowanie Kodeksu III w Załączniku VI MARPOL

Rezolucja MEPC.248(66) Poprawki do Załącznika I do Konwencji MARPOL Obowiązkowe wyposażenie w instrument statecznościowy
Rezolucja dotyczy obowiązku posiadania instrumentów statecznościowych na zbiornikowcach olejowych. W ramach poprawki:

    w Prawidle 3 dot. „Zwolnienia i odstępstwa” dodano nowy paragraf 3 (6) dot. możliwości udzielenia przez Administrację zwolnienia od wymagań Prawidła 28 (6), tj. od konieczności wyposażenia w instrument statecznościowy, pod warunkiem określania stateczności przy załadunku innymi metodami (zalecanymi przez IMO w okólniku MSC.1/Circ.1461);
    w rozdziale 4 („Wymagania dot. przestrzeni ładunkowej zbiornikowców olejowych”), Prawidle 28 („Niezatapialność i stateczność w stanie uszkodzonym”), wprowadzono nowy paragraf 28 (6) nt. konieczności i terminów wyposażenia w instrument statecznościowy dla weryfikacji zgodności z wymogami w zakresie stateczności dla statku nieuszkodzonego i statku uszkodzonego;
    dodano nowe paragrafy w Certyfikacie IOPP / Form. B dot. ww. zmian.

Rezolucja MEPC.249(66) równoważna z Rezolucją MSC.376(93) Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (BCH Code) Pomieszczanie ładunku i Certyfikat Zdolności.
Rezolucja dotyczy obowiązkowego wyposażenia chemikaliowców (zbudowanych przed 1.07.1986 r.) w instrumenty statecznościowe.
W rozdziale II części A (rozmieszczenie zbiorników ładunkowych) dodano nową treść paragrafu 2.2.1 :

    odniesienie do Konwencji o Liniach Ładunkowych – w kwestii zasady wyznaczenia wolnej burty;
    na statku muszą się znajdować podręczniki nt. załadunku i stateczności;
    wymagane jest wyposażenie w urządzenia statecznościowe na pierwszym planowanym przeglądzie odnowieniowym po 1.01.2016 r. ale nie później niż 1.01.2021 r.;
    warunki udzielenia odstępstwa przez Administrację w zakresie wyposażenia w instrumenty statecznościowe.

W Certyfikacie Zdolności do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem, podano nową treść paragrafu 6 – opcje do zaznaczenia dot. zastosowanych kryteriów statecznościowych przy załadunku.

Rezolucja MEPC.250(66) Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (IBC Code)
Rezolucja dot. obowiązku wyposażenia chemikaliowców (zbudowanych po 1.07.1986 r.) w instrumenty statecznościowe. W rezolucji:

    dodano definicje: przedmuchiwanie (gazem obojętnym), odgazowanie;
    dodano wymogi o konieczności wyposażenia w urządzenia statecznościowe i terminy ich spełnienia;
    zaktualizowano odniesienia do Prawideł SOLAS oraz dodano nowy paragraf dot. przedmuchiwania zbiornika ładunkowego;
    w nagłówku paragrafu 9.1.3 dodano odniesienie do kolumny „h” w tabeli zawartej w Rozdziale 17, która zawiera minimalne wymogi dla poszczególnych substancji;
    zastąpiono treść paragrafu 11.1.1.1. (aktualizacja w ślad za zmianami w SOLAS);
    zmieniono treść paragrafu 15.13.5 dla produktów zawierających zależny inhibitor tlenu;
    zastąpiono treść w notach wyjaśniających w tabeli dla „Kontroli środowiskowej zbiorników (kolumna h)”; jeżeli dla danej substancji w tabeli podano „nie” – oznacza to brak specjalnych wymogów wg. niniejszego Kodeksu (ale wymogi dot. zobojętniania mogą być wymagane przez SOLAS);
    w Certyfikacie zastąpiono treść paragrafu 6 nt. załadunku i wymagań statecznościowych.

Wejście w życie 1 marzec 2016 r.

Rezolucja MEPC.256(67) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1978 do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973
Rezolucja zawiera poprawki do prawidła 43 w Załączniku I do MARPOL. Dotyczy zakazu użycia ciężkich frakcji olejowych (HGO – heavy grade oil) jako balastu w obszarze Antarktycznym (rezolucja dodaje słowa „use as balast” w treści ww. prawidła).

Rezolucja MEPC.257(67) Poprawki do Załącznika do Protokołu z 1978 do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973

Rezolucja zawiera poprawki do Załącznika III - dodatku dot. kryteriów identyfikacji substancji szkodliwych w opakowaniach. Mają na celu wyłączenie klasy 7 Kodeksu IMDG, tj. materiałów radioaktywnych z zakresu Załącznika III do Konwencji MARPOL.

Rezolucja MEPC.258(67) Poprawki do Protokołu z 1997 zmieniającego Międzynarodową Konwencję o Zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 1973/1978, zmienionej Protokołem z 1978
Poprawki do Załącznika VI
Rezolucja wprowadza następujące zmiany:

    w Prawidle 2 w definicji „paliwa olejowego” dodano (oprócz paliw pozostałościowych i destylatów) paliwa gazowe; w definicji „okrętowego silnika dieslowego” (MDE) dodano zapis, że silnik napędzany paliwem gazowym jest również uznawany za MDE;
    w Prawidle 13 (wymogi kontroli emisji NOx), par. 13.7.3 usunięto zapis umożliwiający zaznaczenie w certyfikacie IAPP, że dla silników na statkach wybudowanych pomiędzy 1.01.1990 r. a 1.01.2000 r. zatwierdzona metoda redukcji NOx jeszcze nie istnieje – dodano natomiast opcję „metoda nie ma zastosowania”;
    w Dodatku I do Załącznika VI do MARPOL (załącznik do Certyfikatu IAPP) par. 2.2.1 – rozbudowano tabelę zawierającą dane o silnikach znajdujących się na statku i ich zgodności z wymogami Prawidła 13 w zakresie NOx oraz zmieniono brzmienie par. 2.5

Wejście w życie 1 lipiec 2016 r.

Rezolucja MSC.380(94) Poprawki do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS) wraz z późniejszymi zmianami (Rozdziały II-2, VI i XI-1)

Rezolucja wprowadza poprawki do:

    Rozdziału II-2

- prawidło 10 „Gaszenie pożarów” – zmieniono tytuł paragrafu 5.2 na „Pomieszczenia maszynowe kategorii A, w których znajdują się silniki spalinowe”;

    Rozdziału VI „Przewóz ładunków i paliw olejowych”, części A

- prawidło 2 „Informacja o ładunku” – dodano nowe paragrafy 4-6;

    Rozdziału XI-1 „Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu”

- dodano nowe prawidło 7 „przyrząd pomiaru tlenu dla pomieszczeń zamkniętych”;

    Dodatek „Certyfikaty”

- zmiany we wzorze Certyfikatów bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego (Wzór C i E) - dotyczą danych o środkach ratunkowych.

Rezolucja MSC.381(94) Poprawki do Międzynarodowego Kodeksu wdrażania programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i zbiornikowcach olejowych, 2011 (Kodeks ESP)

Rezolucja MSC.382(94) z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych (Kodeks MODU)

Rezolucja MSC.383(94) z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 1989 (Kodeks MODU, 1989)

Rezolucja MSC.384(94) z dnia 21 listopada 2014 r. Poprawki do Kodeksu budowy i wyposażenia ruchomych platform wiertniczych, 2009 (Kodeks MODU, 2009)
Rezolucje MSC. 382-384(94) dodają do poszczególnych edycji Kodeksu MODU nowy Rozdział  „Środki specjalne do podniesienia bezpieczeństwa”, odnoszącego się do przyrządu pomiaru tlenu dla pomieszczeń zamkniętych w związku z nowym prawidłem XI-1/7 Konwencji SOLAS. Dodatkowe wytyczne: patrz okólnik MSC.1/Circ.1486.


 

 

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.