• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Planowane „ograniczenie” ulgi abolicyjnej od 2021 roku (wideo)

ew

12.10.2020 13:00 Źródło: Radca prawny Mateusz Romowicz
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Planowane „ograniczenie” ulgi abolicyjnej od 2021 roku (wideo)

Partnerzy portalu

Planowane „ograniczenie” ulgi abolicyjnej od 2021 roku (wideo) - GospodarkaMorska.pl

W kwestii planowanych zmian w zakresie ulgi abolicyjnej, kluczową kwestią jest weryfikacja źródeł najprzeróżniejszych stanowisk, z których wynika, że rzekomo obecna formuła tj. „Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw” przyjęta w projekcie jest korzystna dla marynarzy:

1) Pamiętajmy, że coraz więcej umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zostało objętych metodą proporcjonalnego zaliczenia z uwagi na Konwencję MLI, a przepisy te zaczęły skutecznie obowiązywać w Polsce od 01.01.2019 roku. Natomiast statystyki Ministerstwa zaprezentowane w uzasadnieniu do projektu kończą się na roku 2018 (!!!). Wygląda na to, że jest to ewidentny zabieg wprowadzający odbiorców w błąd. W latach 2019-2021 ww. metodą, która uprawnia do skorzystania z ulgi abolicyjnej objęto m.in. Nową Zelandię, Wielką Brytanię, Norwegię, Irlandię, Portugalię, Finlandię i itd. Czekamy jeszcze m.in. na bardzo ważną dla wielu marynarzy ratyfikację Konwencji MLI przez Grecję, gdzie również metoda unikania podwójnego opodatkowania zostanie zmieniona na proporcjonalne zaliczenie. 

2) Warto pamiętać, że „statystki” przytoczone przez Ministerstwo wzrosną geometrycznie już w roku 2019 i kolejnych latach, a podatnicy odczują skutki fiskalne tych zmian dopiero po roku 2021 w rozliczeniu podatkowym, które będą musieli złożyć do 30.04.2022 roku, bez prawa do ulgi abolicyjnej w obecnym kształcie.

3) Wbrew zapewnieniom Ministerstwa Finansów ulga abolicyjna NIE POWRACA do pierwotnego kształtu dla marynarzy. Natomiast dodaje się bardzo niefortunne określenie, które pogłębi tylko i tak już trudną sytuację podatkową marynarzy korzystających z ulgi abolicyjnej. Komplikacje te wynikają z nieprawnych definicji stosowanych przez aparat skarbowy np. bezprawne zawężenie rozumienia transportu międzynarodowego lub próba irracjonalnego definiowania podmiotu, który powinien być uznany za „eksploatujący” statek. 

4) W dyskusjach nad planowanymi zmianami pojawiają się przeróżne definicje, które rzekomo załatwiają sprawę. Niestety tak nie jest, gdyż brak zdefiniowania kluczowych określeń w ustawie podatkowej prowadzi do bardzo niepokojących „luzów” interpretacyjnych, które mogą odebrać ulgę abolicyjną w nowym kształcie wielu marynarzom. Tytułem przykładu można przytoczyć definicję pojęcia terytorium lądowe wyrażoną, w wyroku, który co prawda dotyczy VAT, ale dość jasno wynika z niego jak niekorzystnie dla marynarzy pewne pojęcia mogą być rozumiane przez Naczelny Sąd Administracyjny: „W doktrynie odnośnie transakcji wykonywanych na wodach terytorialnych wprawdzie na tle uregulowań dotyczących podatku VAT również przyjmuje się, że wody terytorialne Państw Członkowskich jako terytoria, do których odnosi się Traktat wchodzą w skład terytorium kraju, a wobec tego transakcje tam wykonywane podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, na takich samych zasadach jak transakcje dokonywane na obszarze lądowym danego państwa (vide VI Dyrektywa VAT pod redakcją K. Sachsa, Podatkowe Komentarze Becka, Warszawa 2004, s. 55).   I FSK 524/08”.  Jeszcze raz z całą mocą należy podkreślić, że wbrew kierunkowej zasadzie wynikającej z ordynacji podatkowej w postępowania dot. marynarzy organy podatkowe NIE będą interpretować ww. wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika, a na korzyść Skarbu Państwa.

5) Uwypuklenia wymaga również fakt, że zmiany, które obecnie są planowane w prawie podatkowym, na kanwie zaakceptowanego projektu przez Radę Ministrów, sprowadzają się tak naprawdę do likwidacji ulgi abolicyjnej dla szerokiego grona jej obecnych beneficjentów (tj. pracowników lądowych, marynarzy pracujących w sektorze offshore, pracowników stoczniowych, pracowników pracujących na farmach wiatrowych, marynarzy pracujących na lądowo-morskich projektach etc.).

6) Biorąc pod uwagę zaprezentowane uzasadnienie do projektu oraz praktyki aparatu skarbowego z ostatnich lat, takie załatwienie sprawy przez Ministerstwo Finansów nie jest przypadkowe. Zamiast uprościć przepisy podatkowe, jeszcze bardziej się je komplikuje co z pewnością nie jest działaniem na korzyść marynarzy.

7) Sprawa ulgi abolicyjnej to nie tylko marynarze, gdyż należy pamiętać, że wielu marynarzy może być kwalifikowanych jak pracownicy lądowi, a wtedy, od 01.01.2021 roku, nie będzie można skorzystać z ulgi w dotychczasowej formule. 

8) W nowych przepisach planuje się rozszerzenie zwolnienia z PIT dla marynarzy na wszystkie inne bandery, nie tylko z państw UE lub EOG. Taki przepis nie daje faktycznie marynarzom zbyt wiele i w dalszym ciągu ma charakter fasadowy. Intencją tej zmiany jest zapewne uspokojenie nastrojów związanych z likwidacją ulgi abolicyjnej. 

9) Pamiętajmy, że ustawodawca dalej pozostawia w ustawie o PIT w ww. zakresie bardzo zawężające definicje utożsamiane nieprawidłowo przez organy podatkowe z transportem międzynarodowym i szczegółowe przesłanki dot. „183 dni”. Co więcej, dalej nie wiadomo, jak ma finalnie wyglądać zaświadczenie, które będzie determinowało ewentualne zwolnienie marynarza z PIT czy też nie. Niestety zmiana zaproponowana w projektowanych przepisach ma w istocie znaczenie kosmetyczne dla marynarzy. 


Niestety obecna praktyka organów podatkowych względem marynarzy nie napawa optymizmem, dlatego też planowane zmiany w prawie podatkowym należy oceniać przez pryzmat właśnie tych działań Urzędów Skarbowych, gdyż przepis w nowym kształcie będzie z założenia przez stosowanych przez urzędników skarbowych od 01.01.2021 roku:

1) Organ podatkowy, który nawet uzna, że marynarzowi przysługuje ulga abolicyjna w nowym kształcie tzn., że przychody zostały uzyskane z pracy poza lądowym terytorium państw, zawsze będzie mógł jeszcze sięgnąć po własne nieprawne definicje transportu międzynarodowego lub podmiotu eksploatującego statek, aby tej ulgi bezzasadnie odmówić marynarzowi. 

2) Skala zjawiska, jeżeli chodzi o wezwania marynarzy przez aparat skarbowy od 2 lat eskaluje zarówno co do liczby tych wezwań jak i co do coraz bardziej profiskalnego podejścia Urzędów Skarbowych. W efekcie powyższego Kancelaria została zmuszona zasygnalizować te problemy Parlamentowi Europejskiemu (wysłaliśmy petycję) i Komisji Europejskiej (złożyliśmy 2 skargi). Obecnie przygotowujemy również pierwszą skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

3) Z uwagi na powagę sytuacji, Kancelaria zamówiła dwie rozbudowane opinie profesorskie, które popierają argumentację Kancelarii w zakresie definicji transportu międzynarodowego oraz możliwych do zastosowania w odniesieniu do trudnej sytuacji podatkowej marynarzy w Polsce regulacji prawa europejskiego i praw człowieka. Argumentację zawartą w ww. opiniach wykorzystujemy w toku toczących się postępowań.

4) Organy podatkowe za wszelką cenę próbują bezzasadnie podważyć dokumenty urzędowe przedkładane przez marynarzy w toku postępowań. Często również Urzędy Skarbowe same sobie przeczą w zakresie wcześniej ustalonego stanu faktycznego w postępowaniach o ograniczenie poboru zaliczek.

5) Wbrew kierunkowej zasadzie wynikającej z ordynacji podatkowej w postępowaniach dotyczących marynarzy organy podatkowe NIE interpretują wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika, a na korzyść Skarbu Państwa np. kwestii transportu międzynarodowego.

6) Należy również pamiętać, że organy podatkowe czerpią obecnie wiedzę o marynarzach z bardzo różnych źródeł np. automatyczna wymiana informacji podatkowej, wezwania do podmiotów trzecich etc.

7) Z całym szacunkiem do stanowisk odmiennych nie zmienią one faktu, że Ministerstwo Finansów przy okazji prac nad bardzo iluzorycznym zwolnieniem z PIT dla marynarzy dostrzegło grupę marynarzy jako „atrakcyjnych” do „weryfikacji” podatników. Obecnie organy podatkowe wprowadzają ten plan w życie. 

Rekomendacje:

1. W mojej ocenie marynarze dalej powinni walczyć o przywrócenie ulgi abolicyjnej w dotychczasowym kształcie lub o precyzyjne zdefiniowanie w ustawie określenia „z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw”.

2. W przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego należy natychmiast skontaktować się z pełnomocnikiem profesjonalnym, gdyż obecnie wszczynane postępowania ewidentnie zmierzają do podważenia prawa do ulgi abolicyjnej. Bardzo ważny w tych sprawach jest pierwszy merytoryczny kontakt z Urzędem Skarbowym.

3. Zespół Kancelarii reprezentuje marynarzy w zakresie czynności sprawdzających lub postepowań podatkowych w całej w Polsce

Patrz: Krytyczny komentarz do projektu likwidacji ulgi abolicyjnej


Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.