• <
BOTA_2023

Przedłużenie terminu – komunikat o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dotyczącej Programu Wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

10.03.2015 06:49 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Przedłużenie terminu – komunikat o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dotyczącej Programu Wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

Partnerzy portalu

W związku z aktualizacją Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w/w programu.

W związku z dużym zainteresowaniem tą problematyką do 13 marca 2015 r. przedłużono termin składania uwag i wniosków do dokumentów. Uwagi i wnioski prosimy składać w następującej formie:

- pisemnej, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres w/w Urzędu Morskiego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej urzędu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres mailowy ti@umgdy.gov.pl,
- ustnie do protokołu, w miejscu udostępnienia dokumentacji.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.