• <
PZT_1100x200_gif_2020

Rada Nadzorcza gdyńskiego portu szuka kandydata na stanowisko prezesa zarządu

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Rada Nadzorcza gdyńskiego portu szuka kandydata na stanowisko prezesa zarządu
Rada Nadzorcza gdyńskiego portu szuka kandydata na stanowisko prezesa zarządu - GospodarkaMorska.pl
11.07.2016 Źródło: własne

Po wczorajszym odwołaniu prezesa zarządu, Janusza Jarosińskiego, Rada Nadzorcza opublikowała dziś na stronie portu zasady postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko prezesa.

Rada Nadzorcza spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003.55.476 z późn. zm.), ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.

 1.      Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
a) CV lub życiorys,
b) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, na które ubiega się kandydat, zawierający w szczególności :
- adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,
- wyrażenie zgody na kandydowanie,
c) oświadczenia o :
  - ukończeniu studiów wyższych,
  - co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
  - korzystaniu z pełni praw publicznych,
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,  
  - braku toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub karnoskarbowych, zarówno przygotowawczych, jak i sądowych, jak również jakichkolwiek postępowań w przedmiocie ograniczenia     lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego,
  - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia        
    spółka akcyjna moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst       jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182)”;
  - złożeniu oświadczenia lustracyjnego - w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku

2. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty

3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”, w Sekretariacie Prezesa Zarządu w siedzibie Spółki przy ul. Rotterdamskiej 9, 81-337 Gdynia, w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. do godz. 12.00

4. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu do ich złożenia nie podlegają rozpatrzeniu

5. Otwarcie zgłoszeń i ich weryfikacja pod względem spełnienia wymogów formalnych nastąpiw dniu 25 lipca 2016 r.

6. O dopuszczeniu do postępowania oraz zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

7. Zakwalifikowani kandydaci, mogą odebrać dokumenty zawierające podstawowe informacje o Spółce, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych informacji. Oświadczenie o zachowaniu poufności jest dostępne w Sekretariacie Prezesa Zarządu w siedzibie Spółki przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni.

8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Spółki przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni. Dopuszcza się kontynuowanie rozmów w dniach następnych.

9. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą:
  a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  c) znajomość funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń    prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  d)doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce;
oraz dodatkowo:
• wiedza z zakresu:
a) rachunkowości,
b) oceny projektów inwestycyjnych,
c) finansów przedsiębiorstwa,
d) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
e) planowania zadań i zasobów,
f) organizowania procesów wytwórczych,
g) logistyki procesów wytwarzania,
h) zarządzania jakością,
i) analizy rynku i konkurencji,
j) marketingu,
k)promocji,
l) sprzedaży,
m) public relations,
n) zasad i przepisów prawa pracy,
o) roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
p) zbiorowych stosunków pracy,
q) polityki rekrutacyjnej,
r) systemu ocen i motywacji,
s) szkoleń i rozwoju pracowników,
t) dobra znajomość języka angielskiego.

10. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

11. Niezgłoszenie się kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.

12. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

13. W każdym czasie, bez podania przyczyn, Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia pisemnie kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

14. Objęcie stanowiska w Zarządzie Spółki, przez powołanego uchwałą Rady Nadzorczej Prezesa Zarządu VI kadencji, nastąpi z dniem określonym w uchwale Rady Nadzorczej.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.