• <
urząd_morski_gdynia_2021

Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. budżetem na 2021 r.

ew

11.01.2021 14:00 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. budżetem na 2021 r.
Senat rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. budżetem na 2021 r. - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

Senat w poniedziałek po godz. 13.00 rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. budżetem na 2021 r. Uchwalona w połowie grudnia ub.r. przez Sejm tegoroczna ustawa budżetowa zakłada deficyt na koniec roku w wysokości 82,3 mld zł.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował na briefingu przed posiedzeniem, że głosowania nad ustawą budżetową, do której - jak zaznaczył - będzie wiele poprawek, zostaną przeprowadzone we wtorek, bo to ostatni dzień, w którym Senat może to zrobić.

Grodzki powiedział także, że wpłynął projekt rezolucji Senatu RP, wspierającej Kongres Stanów Zjednoczonych, "dotknięty zamachem na cytadelę demokracji, jakim jest gmach Kapitolu". "Chcemy dać wyraz solidarności z Kongresem Stanów Zjednoczonych" - podkreślił marszałek Senatu.

Budżet na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w tym roku wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez epidemię COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Przygotowując budżet na 2021 r. resort finansów zaplanował deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,7 proc. PKB. Zgodnie z założeniami MF, PKB w ujęciu realnym wzrośnie w tym roku o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.

Zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę 1,3 mld zł do budżetu państwa z zysku NBP.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na ten rok został przygotowany z zastosowaniem Stabilizującej Reguły Wydatkowej. Poza tym przewidziano w nim m.in. finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41,0 mld zł) czy zwiększenie nakładów budżetowych na finansowanie ochrony zdrowia o ok. 12,9 mld zł, w porównaniu do 2020 r.

Zgodnie z informacją resortu budżet zawiera też środki na: realizację świadczenia "Dobry Start" (1,4 mld zł), finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, wzrost wydatków w dot. szkolnictwa wyższego i nauki, finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa. Z budżetu finansowane mają być też zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

W ubiegłym tygodniu nad budżetem pracowała senacka komisja budżetu i finansów publicznych, która zaproponowała szereg poprawek. Jedna z nich ma na celu skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez TVP i Polskie Radio rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Kwota ta miałby zostać przeznaczona na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Pozytywną opinię komisji uzyskały też poprawki zakładające zwiększenie o 2 mld 500 mln zł środków na podwyżki dla nauczycieli, przekazanie dodatkowych 300 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów oraz zwiększenie o 3 mln 300 tys. zł budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z kolejnymi poprawkami senatorów, 95 mln zł miałoby zostać przeznaczone na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach służby, a 30 mln zł - na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Akceptację komisji uzyskała również poprawka senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pawła Arndta, przewidująca utworzenie programu wieloletniego "Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich" z kwotą 22 mln zł.

Komisja poparła większość poprawek zaproponowanych przez senackie komisje, w tym: dofinansowanie kwotą 80 mln zł zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych; przeznaczenie 100 mln zł na zakup dla Państwowego Ratownictwa Medycznego sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19, a także 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19. Inna poprawka, która uzyskała aprobatę komisji zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100 proc. dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaną nimi sytuacją kryzysową, w której znalazły się rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami.

Senat zajmie się też ustawą o rezerwach strategicznych, zgodnie z którą Agencja Rezerw Materiałowych pozostająca w gestii ministra właściwego ds. energii będzie zastąpiona Rządową Agencją Rezerw Strategicznych nadzorowaną przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.

W porządku obrad Senatu jest również ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości tzw. ustawa "lokal za grunt", której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

Izba zajmie się także projektami ustaw autorstwa senackich komisji lub grup senatorów, m.in. dotyczącym kosztów sądowych w sprawach cywilnych, który dostosowuje przepisy do wyroku TK z 29 kwietnia 2020 r., umożliwiając zwolnienie pozwanego od kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Stanu zakłada, że uchwalałby on swój regulamin bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, a jego tekst byłby ogłaszany w Monitorze Polskim.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie zakłada, że o odszkodowania za szkody łowieckie mogliby występować także ci właściciele gruntów rolnych, którzy nie zgodzili się na budowę urządzeń lub zabiegi zapobiegające szkodom, jeżeli szkody te nie miały związku przyczynowego z odmową i zostały wyrządzone podczas polowania.

Senat zajmie się też projektami nowelizacji ustaw: o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, a także ustawy o pomocy społecznej, który zakłada umożliwienie podpisywanie umów o prowadzenie rodzinnego domu pomocy również z gminą sąsiadującą z tą, na której terenie znajduje się taki dom.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36575,00 $ tona 1,63% 23 wrz
 Cynk 3043,00 $ tona 0,83% 23 wrz
 Aluminium 2936,00 $ tona 1,73% 23 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.