• <
smartre_2023

Zwrot maltańskiego podatku dochodowego opodatkowany CIT w Polsce

25.01.2016 12:58 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Zwrot maltańskiego podatku dochodowego opodatkowany CIT w Polsce

Partnerzy portalu

Zwrot maltańskiego podatku dochodowego opodatkowany CIT w Polsce - GospodarkaMorska.pl

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 30 grudnia 2015 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-625/15/JW), otrzymanie przez podatnika CIT będącego wspólnikiem spółki maltańskiej [dalej: „MalCo”], części podatku dochodowego zapłaconego przez tę spółkę na terytorium Malty, stanowi przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu CIT w Polsce.

Maltański „tax refund system”

Obowiązujące na terytorium Republiki Malty przepisy podatkowe przewidują możliwość otrzymania przez wspólnika MalCo zwrotu części podatku zapłaconego przez MalCo na terytorium Malty. Powyższy zwrot podatku dokonywany jest pod pewnymi warunkami, wśród których wyróżnić należy przede wszystkim posiadanie w MalCo określonej liczby udziałów. Co istotne, tax refund system uprawnia do zwrotu nawet do 6/7 podatku zapłaconego przez MalCo na terytorium Malty, według 35% stawki CIT. Zwrot podatku dokonywany jest przez maltański organ podatkowy bezpośrednio na rzecz wspólnika MalCo bądź za jej pośrednictwem.

Podkreślenia wymaga fakt, iż podatek dochodowy na Malcie za dany rok, rozliczany jest pod koniec kolejnego roku obrotowego, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego MalCo. Z kolei prawo do uzyskania zwrotu podatku przez wspólników powstaje na dzień zadeklarowania przez MalCo kwoty dywidendy. Zwrot może zostać zatem dokonany w roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego lub w roku kolejnym.

Zarys problematyki sprawy


Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła w przedmiotowej sprawie spółka posiadająca udziały podmiotów zależnych, zarejestrowanych na Malcie. Spółka ta zapytała, czy zwrot podatku osiągnięty na gruncie omówionego powyżej „tax refund system” może zostać zakwalifikowany jako „inne niż dywidendy udziały w zyskach osób prawnych”, które na gruncie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: „CitU”] - obok dywidend - podlegają zwolnieniu z opodatkowania CIT w Polsce, jeżeli podmiot dokonujący przysporzenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a otrzymującą przysporzenie jest spółka kapitałowa będąca polskim rezydentem podatkowym, która posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów albo akcji spółki dokonującej przysporzenia oraz nie korzysta ze zwolnienia z CIT w Polsce od całości swoich dochodów.

W ocenie spółki, zwrot podatku uiszczonego na Malcie przez MalCo stanowi inny niż dywidenda udział w zysku osoby prawnej, gdyż gdyby zwrócona kwota podatku nie została uiszczona jako podatek dochodowy, to powiększyłaby zysk netto MalCo, a w konsekwencji - mogłaby podlegać podzieleniu między wspólników MalCo, w formie dywidendy. Wobec powyższego, zdaniem spółki, skutki tax refund powinny być dla spółki tożsame z konsekwencjami uzyskania dywidendy, tj. zwolnione z CIT na gruncie art. 20 ust. 3 CitU.

Uzasadniając swoje stanowisko, spółka powołała się także na pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażony w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: II FSK 187/12. W przywołanym orzeczeniu, NSA podniósł, iż przychodem z udziału w zyskach osób prawnych jest przychód pozostający w związku z prawem do otrzymania tego udziału.

Stanowisko organu podatkowego


Odmiennego zdania był Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w imieniu Ministra Finansów wydał przedmiotową interpretację. Organ podatkowy uznał bowiem, iż wypłaty przez MalCo na rzecz spółki środków stanowiących zwrot części podatku dochodowego uiszczonego na Malcie, nie należy utożsamiać z przychodem z udziału w zyskach osób prawnych, gdyż z treści art. 10 ust. 1 CitU, a w szczególności otwartego katalogu wymienionych w nim przysporzeń, wynika, iż przychód z udziału w zyskach osób prawnych dotyczy zysku podlegającego podziałowi między udziałowców/akcjonariuszy spółki dokonującej przysporzenia, tj. zysku pozostałego po opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochodu wypracowanego przez taki podmiot w skali roku (zysk netto). Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, skutkiem powyższego rozumowania jest konieczność uznania, iż pojęcie „udziału w zyskach osób prawnych” nie należy rozciągać na zysk brutto, a w konsekwencji -  nie obejmuje ono podatku dochodowego, wobec czego zwrot tego podatku nie może być interpretowany jako osiągnięcie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.