• <
BOTA_2023

Warunkowa, 0% stawka VAT dla transportu i spedycji w relacjach międzynarodowych

15.02.2016 11:55 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Warunkowa, 0% stawka VAT dla transportu i spedycji w relacjach międzynarodowych

Partnerzy portalu

Warunkowa, 0% stawka VAT dla transportu i spedycji w relacjach międzynarodowych - GospodarkaMorska.pl

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 30 listopada 2015 r. ( sygn.: IPPP3/4512-770/15-2/KT), prawo zastosowania 0% stawki VAT względem opodatkowanych w Polsce usług transportu i spedycji w relacjach międzynarodowych ma charakter warunkowy i uzależnione jest od posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, którymi mogą być: list przewozowy, dokument spedytorski lub inny dokument potwierdzający, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia towaru przekroczona została granica z państwem trzecim, a także faktura VAT wystawiona przez przewoźnika. W przypadku towarów importowanych dodatkowym wymaganym dokumentem jest potwierdzony przez urząd celny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że wartość usług transportowych lub spedycyjnych została wliczona do podstawy opodatkowania VAT.

Miejsce świadczenia usług transportu i spedycji

Komentarz dotyczący powyższego stanowiska organu podatkowego należy poprzedzić wskazaniem, iż w świetle  zasady terytorialności, wynikającej z treści art. 5 ust. 1 pkt VatU, odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT jedynie w sytuacji, gdy miejscem świadczenia jest terytorium Polski. Zasada ogólna dotycząca miejsca świadczenia usług, wyrażona została w art. 28b ust. 1 VatU, w świetle którego miejscem tym – w przypadku usług świadczonych na rzecz podatnika – jest państwo siedziby usługobiorcy. Jeżeli natomiast odbiorcą usług jest podmiot niebędący podatnikiem, to miejscem świadczenia jest – co do zasady – państwo siedziby usługodawcy. Co istotne, VatU przewiduje nadto szczególne zasady ustalenia miejsca świadczenia w przypadku transportu towarów. W świetle jej postanowień (art. 28f ust. 1a – 3) miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz:

1.    podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej,

2.    posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium Polski,

3.    podmiotów niebędących podatnikami, miejscem świadczenia usług transportowych jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości,

4.    podmiotów niebędących podatnikami, w przypadku gdy rozpoczęcie i zakończenie transportu ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, miejscem świadczenia usług transportowych jest miejsce, w którym transport towarów się rozpoczyna.

Podkreślenia wymaga także, iż w świetle §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013r., poz. 1656), które wydane zostało na podstawie delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 28o VatU,  w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Pojęcie usług transportu międzynarodowego i właściwa stawka VAT

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 VatU, usługi transportu międzynarodowego, podlegają opodatkowaniu według 0% stawki VAT. Przez pojęcie usług transportu międzynarodowego rozumieć należy przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów (vide: art. 83 ust. 3 pkt 1 VatU) z:
1.    miejsca nadania znajdującego się na terytorium Polski do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej,

2.    z miejsca nadania znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Polski,

3.    z miejsca nadania znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega tranzytowo przez terytorium Polski,

4.    z miejsca nadania znajdującego na terytorium państwa członkowskiego, innego niż terytorium Polski do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca  nadania znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski, jeżeli trasa przebiega tranzytowo przez terytorium Polski.

Ponadto wskazać należy, iż dyspozycja art. 83 ust. 3 pkt 3 VatU nakazuje, aby za usługi transportu międzynarodowego uznawać także usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, o ile są związane z usługami, o których mowa w pkt 1 – 4 powyżej.

Warunki zastosowania 0% stawki VAT dla transgranicznych usług transportowych i spedycyjnych

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażonym w komentowanej interpretacji indywidualnej, w przypadku gdy usługi transportu międzynarodowego lub spedycji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu w Polsce, prawo zastosowania względem tych usług 0% stawki VAT jest warunkowe. Zastosowanie powyższej stawki podatku względem usług transportowych i spedycyjnych spełniających kryteria uznania ich za „transport międzynarodowy”, zdaniem organu podatkowego, uzależnione jest od posiadania przez podatnika wszystkich dokumentów związanych z transportem, których obowiązek posiadania wynika z treści VatU. W tym stanie rzeczy, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, świadczący usługę transportu międzynarodowego towarów importowanych, powinien posiadać oprócz dokumentu przewozowego inny dokument potwierdzony przez organy celne, z którego będzie wynikać fakt wliczenia wartości tej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, formę i treść stosowanych dokumentów celnych określają przepisy Prawa celnego. Wskazać należy, iż z dokumentów tych powinna wynikać m.in. podstawa opodatkowania importu, bez względu na to, jaka stawka podatku została zastosowana w danym przypadku.

Organ podkreślił, iż w przypadkach takich, jak komentowany istotnym jest, aby podatnik świadczący usługi transportu międzynarodowego lub spedycji międzynarodowej, w szczególności w zakresie towarów importowanych, dysponował takimi dokumentami, które pozwalają precyzyjnie określić miejsce nadania towaru oraz jego identyfikację, jednostki realizujące transport oraz fakt wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu. W ocenie organu, w przypadku towarów importowanych prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT ma bowiem wyłącznie podmiot, który posiada oprócz dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 VatU, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, 0% stawka VAT może mieć zastosowanie jedynie do tej wartości usługi transportowej, która została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Powyższe z kolei powinno mieć odzwierciedlenie w dokumencie celnym. Jeżeli więc - w przypadku przewozu towarów importowanych - podatnik nie posiada potwierdzonego przez urząd celny dokumentu, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, to podatnik ma obowiązek opodatkować usługę transportu międzynarodowego według podstawowej, 23% stawki VAT.

Podsumowując, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażonej w interpretacji indywidualnej z dnia z dnia 30 listopada 2015 r. (sygn.: IPPP3/4512-770/15-2/KT), prawo podatnika do zastosowania, względem usług transportu międzynarodowego, preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług nie jest nieograniczone. Jej zastosowanie możliwe jest jedynie w przypadku dopełnienia określonych warunków w zakresie dokumentowania tych usług. Organ stwierdził, iż podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne, potwierdzające wykonanie i charakter usługi, tj. faktyczne świadczenie usługi transportu międzynarodowego. Finalnie organ podkreślił, iż z treści art. 83 ust. 5 pkt 1BatU wynika, iż prawo do zastosowania dla usług międzynarodowego transportu towarów 0% stawki VAT, uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, zaś istotą tej regulacji jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, że towary będące przedmiotem transportu rzeczywiście przekroczyły granicę z państwem trzecim.


Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl


legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.