• <
urząd_morski_gdynia_2021

Ograniczenie handlu w niedziele - wpływ na branżę morską i TSL

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Ograniczenie handlu w niedziele - wpływ na branżę morską i TSL
Ograniczenie handlu w niedziele - wpływ na branżę morską i TSL - GospodarkaMorska.pl

mk

02.04.2017 Źródło: własne

Na kilka miesięcy projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele [„Projekt”] utknął w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wraz z opublikowaniem długo oczekiwanego stanowiska Rady Ministrów w tej sprawie, dyskusja nad kształtem Projektu rozgorzała jednak na nowo. Tym bardziej, że Rada Ministrów, pomimo wniesionych zastrzeżeń, opowiedziała się za przyjęciem planowanej regulacji.

Poniżej przedstawiamy wybrane aspekty stanowiska przedstawionego przez Radę Ministrów istotne w kontekście funkcjonowania szeroko rozumianej branży portowo - morskiej.

Skala wpływu Projektu na funkcjonowanie branży morskiej i TSL

Rada Ministrów zwróciła uwagę na bardzo szeroki zakres zastosowania planowanej regulacji, zarówno podmiotowy jak i przedmiotowy. Z jednej bowiem strony, zakres ten dalece wykracza ponad czynności kojarzone w powszechnym odbiorze z handlem, z drugiej - obejmuje również podmioty świadczące usługi na rzecz handlu a nie prowadzące handlu jako takiego.

I tak, opisując krąg podmiotów, na które, w przypadku przyjęcia w obecnym kształcie, Projekt będzie oddziaływać, wymieniono m.in.:

1)    centra dystrybucyjne, logistyczne i magazynowe;
2)    terminale kontenerowe (30 terminali lądowych i morskich);
3)    gminy miast portowych (26 członków Związku Miast i Gmin Morskich);
4)    zarządy portów i przystani morskich (w tym 4 o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz 62 średnie/małe);
5)    armatorzy i operatorzy statków;
6)    operatorzy terminali przeładunkowych w portach, operatorzy terminali logistycznych, przewoźnicy kolejowi i drogowi (ok. 810 podmiotów gospodarczych, które współpracują z ok. 42 tys. przedsiębiorstw w Polsce).

Rządowe wątpliwości i uwagi


Rada Ministrów podniosła, iż wprowadzenie Projektu w dotychczasowym kształcie negatywnie odbije się w stosunku do centrów dystrybucyjnych, logistycznych czy magazynowych. Wskazano przede wszystkim, że wyłączenie jednego dnia z pracy dla wymienionych podmiotów może zmniejszyć elastyczność dostaw. W kontekście działalności prowadzonej przez terminale kontenerowe zwrócono uwagę, iż możliwym rezultatem przyjęcia obecnej wersji Projektu będzie ograniczenie liczby przeładunków. Spowodować to może spadek konkurencyjności polskich terminali względem tych zagranicznych, które zwykle oferują usługi przez siedem dni w tygodniu.

Według rządowego stanowiska zatrzymanie przeładunków dokonywanych w niedziele wywoła natychmiastowe przesunięcie części z nich do obsługi przez konkurencyjne porty niemieckie, belgijskie, holenderskie czy litewskie. To z kolei, jak uznają eksperci Rady Ministrów, będzie wiązać się z poważnymi problemami u armatorów i operatorów statków. W tym zakresie wskazano na możliwe zakłócenia zarówno w funkcjonowaniu linii oceanicznych jak i żeglugi bliskiego zasięgu pomiędzy Polską a innymi krajami Europy. Jednocześnie proponowane w Projekcie ograniczenia mogą negatywnie wpłynąć na wielkość realizowanych przewozów z wykorzystaniem transportu kolejowego i drogowego oraz przyczynić się do dalszego ograniczania konkurencyjności kolei w przewozie towarów. Proponowane przepisy mogą mieć także negatywny wpływ na podejmowane w ostatnich latach działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności transportu intermodalnego.

Rada Ministrów wprost uznała, że: (a) zakazanie wykonywania „innych czynności sprzedażowych”, rozumianych zgodnie z zapisami Projektu jako, m.in., czynności logistyczne, magazynowe, przeładunkowe i dystrybucyjne, a zarazem (b) włączenie do katalogu objętego zakazem takich podmiotów jak centra logistyczne, centra magazynowe czy terminale kontenerowe może wywołać skutki dalece wykraczające ponad indywidualne interesy polskich przedsiębiorców. Wyrażono obawy, że proponowany zakres działania Projektu wiązać się może z wystąpieniem paraliżu funkcjonowania całego sektora TSL w Polsce. Proponowana regulacja może spowodować ograniczenie roli Polski w systemie międzynarodowych korytarzy transportowych, a także zmniejszenie znaczenia i pozycji Polski w międzynarodowym łańcuchu logistycznym, w tym w ramach tworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku. Równocześnie nie można wykluczać, że realizacja postanowień Projektu spowoduje spadek obrotów w handlu krajowym i zagranicznym a także odpływ inwestycji zagranicznych.

Postulaty Rady Ministrów


Mając na uwadze opisane powyżej, prognozowane konsekwencje przyjęcia Projektu w dotychczasowej jego formie, Rada Ministrów uznała, że rekomendowanym rozwiązaniem pozostawałoby wyłączenie z zakresu tejże regulacji podmioty świadczące usługi na rzecz handlu na terenie Polski i poza jej granicami, w tym centra logistyczne, centra magazynowe, terminale kontenerowe.

Z uwagi na plany Rządu dotyczące m.in. rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, Rada Ministrów opowiedziała się również by spod działania projektowanej ustawy wyłączyć wszystkie podmioty uczestniczące w żegludze morskiej, żegludze śródlądowej, a także działające w takich gałęziach gospodarki jak rybactwo śródlądowe, rybołówstwo morskie czy przetwórstwo produktów rybnych.

W przedstawionym stanowisku zasugerowano jednocześnie rozwiązanie zakładające wyłączenie spod zakazów przewidzianych ustawą wszystkich obiektów handlowych znajdujących się na terenach punktów obsługi pasażerów, tj. lotnisk, portów morskich, dworców kolejowych i autobusowych, bez względu na ich powierzchnię handlową oraz na pokładach pociągów i innych środków komunikacji.

Rada Ministrów finalnie zaapelowała, aby nowe przepisy były jasne i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych przedstawiając w tym zakresie szereg uwag do obecnego kształtu Projektu.

Potrzeba monitorowania zmian

Jak sygnalizowaliśmy w poprzednim artykule, mając na uwadze olbrzymie znaczenie jakie planowana regulacja może mieć na funkcjonowanie branży transportu, spedycji i logistyki oraz podmiotów związanych z gospodarką morską, w szeroko rozumianym interesie wszystkich zainteresowanych stron leży stała obserwacja dalszego procesu legislacyjnego i rozwiązań prawnych jakie zostaną finalnie przyjęte.

Piotr Gajlewicz, radca prawny
Szymon Romanowicz, asystent prawny
"Marek Czernis - Kancelaria Radcy Prawnego"
w Szczecinie

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.