• <
smartre_2023

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych – cz. II

07.12.2015 10:27 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Nowe regulacje w zakresie cen transferowych – cz. II

Partnerzy portalu

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych – cz. II - GospodarkaMorska.pl

Zmiany w zakresie cen transferowych, które wejdą w życie mocą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [dalej: „Nowelizacja”], obejmują także regulacje w zakresie progu powiązań uzasadniających sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz terminów jej opracowywania. Znowelizowane przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na podmioty funkcjonujące w ramach grup kapitałowych, w tym w szczególności w zakresie dokumentacji grupowej oraz tzw. raportowania według krajów.

Raportowanie według krajów (Country – by – country reporting)

Zgodnie z przepisami Nowelizacji, podatnicy funkcjonujący w grupach kapitałowych osiągających skonsolidowane przychody przekraczające 750 mln euro w skali roku, zobowiązani będą do sporządzania sprawozdań o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach wykonywania działalności gospodarczej. W ramach sprawozdania, podatnicy wykazywać będą także zestawienie podmiotów należących do grupy kapitałowej, a nadto kraj ich siedziby oraz dominujący przedmiot wykonywanej przez te podmioty działalności gospodarczej. Dodatkowo, podatnicy zobowiązani będą do wskazania wysokości podatku zapłaconego przez podmioty powiązane oraz osiągniętego przez nie dochodu, a także informacji odnośnie katalogu aktywów trwałych oraz wysokości zatrudnienia. Co istotne, zgodnie z wytycznymi OECD, przepisy w zakresie przedmiotowych sprawozdań są – lub w najbliższym czasie będą – wdrożone do systemów podatkowych pozostałych państw członkowskich OECD, a informacje w tym przedmiocie będą wymieniane pomiędzy organami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej i posłużą im do ustalenia zakresu ewentualnego naruszenia przepisów o cenach transferowych.

Sprawozdania o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Nowelizacja wprowadza także, względem podmiotów o przychodach lub kosztach podatkowych przekraczających równowartość 10 mln euro w skali roku podatkowego, obowiązek sporządzania sprawozdań w zakresie transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Jej elementem będzie określenie przedmiotu działalności podatnika, określenie jego roli w grupie kapitałowej, przeprowadzenie analizy pod kątem cen transferowych, wskazanie zakresu ewentualnych czynności restrukturyzacyjnych podejmowanych przez podatnika w skali roku podatkowego oraz wysokości ewentualnego wynagrodzenia wypłaconego podmiotowi powiązanemu albo otrzymanego od takiego podmiotu, z tytułu przekazania albo przejęcia części działalności gospodarczej  w ramach restrukturyzacji (exit fees).

Deklaracje podatkowe i terminy ich składania

Wartym wskazania jest także fakt, iż Nowelizacja nakłada na podmioty osiągające przychody przekraczające w skali roku równowartość 10 mln euro, obowiązek składania wraz z deklaracją podatkową CIT – 8 sprawozdania w przedmiocie transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Co istotne, złożenie takiego sprawozdania wyłączać będzie obowiązek składania przez podatnika właściwemu organowi podatkowemu formularza ORD – U, w przedmiocie informacji o umowach, które podatnik zawarł z nierezydentami.

Jednocześnie wskazać należy, iż wskazane powyżej sprawozdanie będzie jedynym elementem dokumentacji podatkowej cen transferowych, które podatnicy zobowiązani będą przedkładać organom podatkowym. Powyższe nie zwolni jednak podatników z obowiązku sporządzenia w powyższym terminie kompletnej dokumentacji.

Co istotne Nowelizacja zobowiązuje podatników, aby wraz z deklaracją podatkową CIT – 8, składali pisemne oświadczenie o sporządzeniu w danym roku podatkowym kompletnej lokalnej dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Wyłączenie obowiązku w zakresie cen transferowych


Przepisy nowelizacji przewidują także ograniczenie zakresu podmiotów zobowiązanych do sporządzania pełnej dokumentacji podatkowej cen transferowych, wyłączając z niego podatników o przychodach lub kosztach nieprzekraczających 2 mln euro w skali roku podatkowego, podatników, którzy uprzednio zawarli z Ministrem Finansów stosowne porozumienie w przedmiocie ustalenia cen transakcyjnych (Advance Pricing Arrangement - APA) oraz podatników w zakresie transakcji, w których cena lub sposób jej określenia wynika z przepisów prawa. Dokumentacja sporządzana przez te podmioty obejmować będzie jedynie niektóre elementy, wymagane dla dokumentacji pełnej.

Podwyższenie poziomu powiązań kapitałowych

Finalnie wskazać należy, iż Nowelizacja podwyższa poziom powiązań kapitałowych powodujących obowiązek sporządzania dokumentacji. Obecnie, zgodnie z art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wynosi on 5% udziału w kapitale podmiotu. Tymczasem, zgodnie z Nowelizacją, próg ten podwyższony zostanie do 25% udziałów, bądź akcji posiadanych przez podatnika w kapitale zakładowym innego podmiotu.


Rafał Czyżyk, radca prawny
Piotr Porzycki, prawnik
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.czernis.pl

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.