• <
urząd_morski_gdynia_2021

Najważniejsze postanowienia podkomisji IMO do spraw projektowania i konstrukcji statków (SDC)

jk

03.07.2017 10:23 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Najważniejsze postanowienia podkomisji IMO do spraw projektowania i konstrukcji statków (SDC)
Najważniejsze postanowienia podkomisji IMO do spraw projektowania i konstrukcji statków (SDC) - GospodarkaMorska.pl

W dniach 13-17 lutego 2017 r odbyło się czwarte posiedzenie podkomisji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) do spraw projektowania i konstrukcji statków (SDC), na którym podjęto rozmowy na temat dalszych kierunków zmian aktów prawnych regulujących wymogi bezpieczeństwa statków.

Podkomisja ustaliła końcową wersję projektu interpretacji i wyjaśnień do rozdziału II-1 konwencji SOLAS w zakresie stateczności statków w warunkach uszkodzenia. Wskazane wytyczne mają za zadanie dostarczyć szczegółowych wskazówek dotyczących stosowania konkretnych przepisów rozdziału II-1 konwencji SOLAS.

Wytyczne zostaną przedłożone Komitetowi Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) [dalej: „Komitet MSC] do przyjęcia wraz z poprawionym i uzupełnionym brzmieniem przepisów rozdziału II-1 konwencji SOLAS. Nowelizacje wskazanych regulacji dotyczą w głównej mierze wymagań dla statków pasażerskich w zakresie systemów przekazywania informacji o stabilności; wodoszczelności jednostek; okresowych inspekcji grodzi i drzwi wodoszczelnych na statkach pasażerskich oraz przeciwdziałania i kontroli wnikania wody.

Podkomisja zajęła się również ustaleniem wytycznych dotyczących stosowania elementów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami węglowym, które zostaną zaakceptowane na 98 posiedzeniu Komitetu MSC. Wytyczne te dotyczą w szczególności stosowania rozdziału II-2 konwencji SOLAS w zakresie zagrożeń pożarowych przy wykorzystaniu tworzyw wzmacnianych włóknem węglowym i mają zostać ponownie przeanalizowane po czterech latach od ich zatwierdzenia przez Komitet MSC na gruncie doświadczeń zebranych podczas ich stosowania.

Ustalono także treść projektu zmiany  konwencji SOLAS w zakresie rozdziału II-1/1 II-1/8-1.3 dotyczącego przekazywania kapitanowi informacji operacyjnych po wypadku zatopienia.  

Zgodnie z jego treścią wymogi stawiane statkom w tym zakresie tj. konieczność posiadania pokładowego komputera statecznościowego lub wsparcia z lądu w oparciu o wytyczne IMO, mają zostać rozszerzone i objąć również statki budowane przed 1 stycznia 2014 roku. Przedmiotowa zmiana zostanie przedłożona Komitetowi MSC do zaakceptowania na 98 posiedzenia i może zostać przyjęta na jego kolejnej, 99 sesji.

Nadto, podkomisja zajęła się rozwinięciem obowiązkowych standardów dotyczących przewożenia na pokładzie statku więcej niż 12 osób personelu przemysłowego. Celem tych regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa przy transferze techników pracujących w sektorze "offshore", zwłaszcza przy morskich elektrowniach wiatrowych. W związku z powyższym, planowane jest wprowadzenie nowego rozdziału do konwencji SOLAS i kodeksu regulującego niniejsze zagadnienie do końca 2024 roku. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rezolucja MSC.418(97) z 25 listopada 2016 roku dotycząca tymczasowych zaleceń dla bezpiecznego przewozu więcej niż 12 pracowników personelu przemysłowego na statkach uprawiających żeglugę międzynarodową.

Sebastian Kita, radca prawny
Maciej Jaśkiewicz, aplikant radcowski
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
 w Szczecinie

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40950,00 $ tona 1,77% 25 lis
 Cynk 3431,00 $ tona 0,06% 25 lis
 Aluminium 2740,00 $ tona 1,56% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.