• <

Jak mogą się zmienić gdańskie nabrzeża?

Partnerzy portalu

Jak mogą się zmienić gdańskie nabrzeża? - GospodarkaMorska.pl

Biuro Rozwoju Gdańska sporządziło opracowanie urbanistyczne dotyczące miejskiej polityki wodnej. Studium wpisuje się w szerokie działania miejskie związane ze Strategią zarządzania wodą na terenie Gminy Miasta Gdańska. Dzięki przeanalizowaniu przestrzeni nadwodnych możliwe będzie podjęcie działań w kierunku atrakcyjnego i zrównoważonego zagospodarowania nabrzeży.

Jednym z atutów Gdańska jest jego nadwodna lokalizacja. Miasto posiada nie tylko szeroki dostęp do wód Zatoki Gdańskiej, ale także do Wisły, Motławy, Raduni, licznych potoków i ich dopływów wraz ze zbiornikami retencyjnymi. W granicach miasta znajdują się również kanały na polderach melioracyjnych. Położenie nad wodą sprzyja rozwojowi gospodarczemu, przyczynia się także do wzrostu atrakcyjności turystycznej Gdańska, nie zawsze jest jednak w pełni wykorzystywane.

W opracowaniu szeroko zajęto się możliwościami zagospodarowania terenów nadwodnych, co będzie stanowiło podstawę do dalszych działań projektowo-inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki miejskie. Gdańska Polityka Wodna – etap 1 stanowi uzupełnienie innego istotnego dokumentu – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, i jednocześnie wpisuje się w realizację programu operacyjnego Przestrzeń Publiczna Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030+ oraz Strategii zarządzania wodą na terenie Gminy Miasta Gdańska.

W Gdańskiej Polityce Wodnej zostały przeanalizowane uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni na styku z wodą i zagospodarowania przestrzennego nabrzeży, zostały też wskazane kierunki ich docelowego urządzenia. W studium określono strategię dla całego miasta. Zgodnie z nią nabrzeża powinny zostać urządzone w sposób, który będzie korespondował z zagospodarowaniem ich otoczenia. Nabrzeża podzielono na pięć stref funkcjonalnych (strefę aktywności gospodarczej, mieszkaniową, wielofunkcyjną, przyrodniczo-rekreacyjną i militarną). Rodzaj strefy wskazuje na możliwości wykorzystania nabrzeża; na przykład w strefie mieszkaniowej brzegi rzek i potoków w miarę możliwości powinny zostać udostępnione dla pieszych i rowerzystów, a w strefie produkcyjnej priorytetem powinien być aspekt ekonomiczny ograniczający ich ogólnodostępność. Za wyjątkowo istotne uznano zachowanie tzw. zielonych klinów, które umożliwiają „przewietrzanie” miasta i zapewniają ciągłość terenów rekreacyjnych.

W kolejnych latach mają powstać Gdańskie Polityki Wodne dotyczące konkretnych elementów tworzących układ wodny Gdańska (np. Polityka Wisły). Zostaną w nich przeanalizowane możliwości udostępnienia poszczególnych nabrzeży i określone wytyczne ich zagospodarowania. Efektem tych prac ma być zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych, uwzględniające ich walory przyrodnicze, a także zasady ochrony przeciwpowodziowej. Materiał będzie pomocny dla jednostek miejskich oraz innych użytkowników nabrzeży w jak najlepszym zagospodarowaniu tych terenów i uatrakcyjnieniu mieszkańcom rekreacji nad wodą.

W lipcu br. na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska zostanie udostępniona ankieta dotycząca zagospodarowania nabrzeży, skierowana do wszystkich mieszkańców. Wyniki ankiety posłużą jako jedne z wytycznych podczas sporządzania kolejnych etapów Gdańskiej Polityki Wodnej.

Źródło:
gdansk.pl
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.