• <

MSC przyjmuje plan wzmacniający wiarygodność modelu działania oraz rewizji wymogów certyfikacji

pc/MSC

02.02.2018 17:08 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo MSC przyjmuje plan wzmacniający wiarygodność modelu działania oraz rewizji wymogów certyfikacji
MSC przyjmuje plan wzmacniający wiarygodność modelu działania oraz rewizji wymogów certyfikacji - GospodarkaMorska.pl

MSC (Marine Stewardship Council) opublikuje w 2018 r. szeroko konsultowane zmiany w wymogach certyfikacji rybołówstwa oraz przedstawi do konsultacji zmiany w łańcuchu dostaw. Organizacja rozpocznie również realizację nowych projektów mających na celu wzmocnienie przejrzystości i zapewnienie prawidłowości modelu działania oraz zainicjuje proces rewizji Standardu Rybołówstwa MSC.

Przez prowadzenie cieszącego się na świecie uznaniem programu certyfikacji, MSC realizuje swoją wizję, którą są tętniące życiem morza i oceany oraz zdrowe ekosystemy morskie zapewniające ryby i owoce morza dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. W ciągu ostatnich dwudziestu lat działania MSC zmieniło obraz światowego rybołówstwa, zachęcając wielu rybaków do usprawnienia swoich praktyk połowowych i zarządzania rybołówstwami w sposób zrównoważony. Tym samym działania MSC przyniosły realne zmiany na światowych wodach, od Arktyki do Oceanu Indyjskiego oraz przyczyniły się do zawiązania wielu partnerstw i inicjatyw na rzecz zdrowych mórz i oceanów.

Podróż, w jaką od momentu powstania w 1997 roku, wyruszyła organizacja, nie zawsze jest łatwa. Nauka o rybactwie jest bardzo złożona i stale się rozwija. Poprzeczka dla rybołówstw, chcących potwierdzić, że zarządzane są w sposób zrównoważony, jest ustawiona bardzo wysoko, a wokół tych, które już przystąpiły do Programu, często toczy się gorąca dyskusja zaangażowanych interesariuszy. MSC jest organizacją słuchającą ekspertów i ciężko pracuje, aby zrozumieć i sprostać zmieniającym się oczekiwaniom związanym ze zrównoważonym rybołówstwem, przy jednoczesnym utrzymaniu Programu Certyfikacji, który pozostaje praktyczny, dostępny i oparty na wiedzy naukowej.

Wiarygodne programy rynkowe, takie jak Program Certyfikacji MSC, odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu problemów i zmniejszaniu ogromnej presji, na jaką poddawane są morza i oceany. MSC jest zdeterminowane, aby pozostać wiodącym katalizatorem usprawnień w zarządzaniu światowym rybołówstwem, a tym samym wspierać korzystanie z mórz i oceanów w sposób zrównoważony oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i środki do życia dla milionów ludzi na całym świecie zgodnie ze Zrównoważonymi Celami Rozwoju ONZ (ang. UN Sustainable Development Goals).

Wzmocnienie wiarygodności modelu MSC

MSC bardzo poważnie traktuje wiarygodność, transparentność i niezależny sposób prowadzenia swojego programu, dlatego ważne jest, aby wszyscy interesariusze organizacji mieli zaufanie do modelu jej działania oraz wspólnie przyjętych procedur i procesów. Z tego względu MSC zobowiązuje się do zbadania, czy są kwestie mogące wpływać na bezstronność i przejrzystość certyfikacji, prowadzonej przez akredytowane niezależnie jednostki certyfikujące (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs).

W ramach swojego zobowiązania do zapewnienia wysokiej skuteczności, wiarygodności i bezpieczeństwa modelu działania, w czerwcu 2017 r. MSC ogłosiło powstanie grupy roboczej działającej na poziomie Zarządu organizacji. Zadaniem grupy ­­jest monitorowanie działań podejmowanych w celu zagwarantowania, że proces certyfikacji pod względem Standardów MSC jest procesem solidnym, niezależnym i bezstronnym. Spotkanie grupy roboczej odbyło się w październiku 2017 r. W wyniku przedstawionych przez nią zaleceń Rada Nadzorcza MSC postanowiła dokonać rewizji kilku elementów w modelu działania MSC w 2018 roku.

  • Rewizja wiarygodności modelu działania: w pierwszej połowie 2018 roku MSC rozpocznie dialog przy okrągłym stole, aby dokonać rewizji procesu oceny prowadzonej przez akredytowane niezależne jednostki certyfikujące (CABs). MSC zobowiązuje się również do zademonstrowania przywództwa w tej kwestii poprzez współpracę z innymi organizacjami ustalającymi standardy oraz z innymi zainteresowanymi stronami. Współpraca ma na celu wymianę doświadczeń i zebranie wniosków dotyczących sposobów, w których można udoskonalić proces oceny dokonywany przez jednostki certyfikujące. Inicjatywa ta ma również na celu lepsze zrozumienie sposobu oceny, zapewniającego bezstronność i wiarygodne wyniki, jakim obecnie dysponują jednostki certyfikujące. Pozwoli to na rozpoznanie elementów procesu, które można ulepszyć oraz zbadać alternatywne modele działania zapewniające jego wiarygodność.

MSC podejmie również dodatkowe działania w celu wzmocnienia modelu działania, w tym:

  • Warunki certyfikacji: Certyfikacja MSC wymaga corocznych audytów, aby zapewnić, że każde certyfikowane rybołówstwo zachowuje swój status. W niektórych przypadkach, gdy sytuacja tego wymaga, na rybołówstwa nakładany jest obowiązek spełnienia dodatkowych warunków, w ustalonym przez jednostkę certyfikującą czasie. MSC zleciło niezależnej organizacji akredytującej (ang. Accreditation Services International, ASI) dogłębną analizę pod kątem spełniania warunków przez certyfikowane rybołówstwa oraz sformułowanie zaleceń wynikających z tej analizy.

Kluczowe zmiany w wymogach certyfikacji

Wymogi Certyfikacji Rybołówstwa (ang. The Fisheries Certification Requirements, FCR) zostały opracowane w trosce, by zagwarantować, że wszystkie jednostki certyfikujące stosują jednakowe procedury w zakresie oceny. Kluczowe zmiany w wymogach zawierają:

  • Wzmocnienie wymagań dotyczących praw pracowniczych: Uznając rosnące zaniepokojenie w związku z nadużyciami praw pracowniczych w globalnym łańcuchu zaopatrzenia w ryby i owoce morza, MSC rozszerzy istniejące wymogi, aby zapobiegać pracy przymusowej w certyfikowanych rybołówstwach i firmach w łańcuchu dostaw. Obecnie, firmy zasadnie oskarżone o łamanie praw pracowniczych w zakresie pracy przymusowej w okresie ostatnich dwóch lat, nie są uprawnione do ubiegania się o certyfikat MSC. MSC proponuje rozszerzyć obecne zasady i wprowadzić wymóg audytu dotyczący pracy przymusowej i pracy dzieci, oparty na wiarygodnych standardach socjalnych, takich jak SEDEX, BSCI i SA8000, dla firm wysokiego ryzyka w łańcuchu dostaw MSC. Certyfikowanie rybołówstwa i posiadacze certyfikatu łańcucha dostaw MSC operujący na morzu będą zobowiązani do wypełnienia specjalnego dokumentu dotyczącego środków, zasad i praktyk stosowanych w celu zapobiegania pracy przymusowej oraz pracy dzieci. Nowe wymogi wejdą w życie od 2019 r. W przypadku organizacji wysokiego ryzyka MSC rozszerzy wymogi o dodatkowy audyt, gdy opracowane zostaną odpowiednie standardy dotyczące kwestii społecznych podczas działań dokonywanych na morzu.
  • Nowe wymogi dotyczące jednostki oceny MSC (ang. Unit of Assessment, UoA): Zgodnie z nowymi zasadami wszystkie działania rybackie prowadzone podczas połowów na stadzie docelowym w trakcie jednego wypłynięcia w morze muszą zostać certyfikowane zgodnie ze Standardem Rybołówstwa MSC. Na początku 2017 roku MSC zainicjowało rewizję wymogów dotyczących jednostki oceny (UoA) w odpowiedzi na obawy, że obecne wymogi certyfikacji pozwalają na połowy tego samego stada podczas jednego wypłynięcia w morze, zarówno przy użyciu narzędzi i metod, które zostały określone w jednostce oceny, jak i pozostałych, które nie zostały objęte certyfikacją. Dzięki nowo przyjętym wymogom, których szczegóły zostaną opublikowane w sierpniu 2018 roku, nie będzie to możliwie. Certyfikowane ryby i owoce morza trafią do certyfikowanego łańcucha dostaw i będą mogły zostać oznaczone niebieskim certyfikatem MSC, tylko wtedy, gdy będą pochodzić jedynie z połowów, w których wszystkie narzędzia i metody połowu stad docelowych objęte zostaną certyfikacją. Zgodnie z wytycznymi FAO rybołówstwa przystępujące do oceny w Programie MSC po raz pierwszy w marcu 2019 roku oraz po tym terminie, będą oceniane zgodne z nowymi wymogami dotyczącymi jednostki oceny (UoA). Rybołówstwa, które znajdują się obecnie w procesie oceny, lub posiadają już certyfikat MSC, będą miały trzy lata począwszy od sierpnia 2018 roku, aby dostosować się do nowych wymagań, co będzie musiało znaleźć potwierdzenie w audytach przeprowadzanych przez jednostki certyfikujące (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs).
  • Nowy usprawniony proces oceny rybołówstwa: W wyniku szerokich konsultacji oraz programu pilotażowego prowadzonego w ciągu ostatnich 18 miesięcy, w sierpniu 2018 r. MSC ogłosi nowy usprawniony proces oceny rybołówstw. Nowy proces ma na celu zachęcenie do włączenia się w proces oceny większej liczby interesariuszy, między innymi poprzez zwiększenie możliwości i wydłużenie czasu na wyrażanie opinii nt. danej oceny rybołówstwa oraz pomoc jednostkom certyfikacyjnym (CABs) w formułowaniu odpowiednich zapytań podczas wizyt na miejscu w trakcie procesu oceny, prowadzących do bardziej kompleksowych raportów z oceny rybołówstwa.

Rewizja Standardów Rybołówstwa MSC

W konsultacjach związanych z wypracowaniem Standardu Rybołówstwa MSC, które rozpoczęły się w 1997 roku, udział wzięło ponad 300 organizacji i osób z całego świata, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, rządów państw, ekspertów oraz naukowców. Od czasu wydania pierwszej wersji Standardów poczyniono ogromne postępy w zakresie najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem rybołówstwem. Ogromny postęp dokonał się również w wiedzy nt. rybactwa. Rośnie nasze zrozumienie mórz i oceanów, a także wymagania rynku oraz oczekiwania konsumentów. Aby Standardy Rybołówstwa MSC odzwierciedlały najbardziej aktualny stan wiedzy, MSC co pięć lat dokonuje ich przeglądu i rewizji. Okresowa rewizja standardów jest również zgodna z najlepszymi międzynarodowymi wymogami dotyczącymi rygoru i transparentności.

W 2014 roku MSC opublikowało zaktualizowane standardy w zakresie zrównoważonego rybołówstwa (Wersja 2.0 Standardów Certyfikacji Rybołówstwa MSC). Obecne standardy certyfikacji MSC obowiązują od 1 kwietnia 2015 r. i zawierają istotne zmiany w stosunku do pierwotnej wersji, podnosząc kwestie dotyczące między innymi: nowych typów strategii połowowych w zarządzaniu stadem docelowym, redukowania wpływu rybołówstwa na siedliska zwierząt morskich, w tym w szczególności na wrażliwe ekosystemy morskie (ang. Vulnerable Marine Ecosystems, VME), wzmocnienia wymogów dotyczących skumulowanego wpływu wobec gatunków zagrożonych przyłowem, w tym gatunków zagrożonych  i podlegających ochronie.

Proces rewizji aktualnie obowiązujących Standardów zostanie formalnie ogłoszony w połowie 2018 roku. W 2019 roku jego częścią będzie praca nad poprawą wydajności i efektywności procesu oceny rybołówstw oraz określenie, które aspekty Standardów powinny ulec rozwinięciu, aby w pełni odzwierciedlały najlepsze praktyki i aktualną wiedzę naukową. Dokładny zakres rewizji Standardów Rybołówstwa zostanie określony przez Radę Nadzorczą w połowie 2018 roku.

Gatunki zagrożone i podlegające ochronie

Rewizja wymogów MSC w zakresie oceny wpływu rybołówstw na gatunki zagrożone oraz podlegające ochronie będzie stanowiła główną cześć rewizji Standardów Rybołówstwa MSC. MSC uznaje kompleksową ochronę tych gatunków oraz działania zapobiegające skumulowanemu negatywnemu wpływowi rybołówstwa na ekosystemy morskie za bardzo istotne. Zmiany w Standardach wprowadzone w 2014 roku, wzmocniły wymogi dotyczące minimalizowania wpływu na gatunki zagrożone oraz podlegające ochronie, a także redukowania przyłowu. MSC zleciło dogłębną analizę czy wprowadzone zasady wymagają dalszego rozwinięcia lub zmiany.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 41675,00 $ tona -3,86% 25 sty
 Cynk 3614,00 $ tona -0,74% 25 sty
 Aluminium 3063,00 $ tona 0,62% 25 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.