• <
CHIPOLBROK_TOP

Letni zakaz połowu dorsza - komunikat MGMiŻŚ

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Letni zakaz połowu dorsza - komunikat MGMiŻŚ
Letni zakaz połowu dorsza - komunikat MGMiŻŚ - GospodarkaMorska.pl

ew

21.06.2018 Źródło: własne

MGMiŻŚ uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 1), zwane dalej rozporządzeniem 2017/1970.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 ww. rozporządzenia, od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia, w podobszarach 25 i 26, statkom rybackim zakazuje się poławiania dorsza przy użyciu włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, za pomocą lin dennych, takli poza taklami dryfującymi, węd ręcznych i podrywek (tzw. zakaz narzędziowy).

Od zakazu używania powyższych narzędzi ustanowiono odstępstwo, zgodnie z którym połowy można prowadzić statkami o długości całkowitej poniżej 12 metrów w podobszarach 25-26, w miejscach, w których głębokość wody wynosi mniej niż 20 metrów (zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej). Ponadto, statki te muszą podlegać dodatkowemu monitorowaniu, np. mogą być wyposażone w system monitorowania statków (VMS) lub w równoważny elektroniczny system monitorowania certyfikowany przez organ kontrolny, lub w papierowe dzienniki pokładowe w połączeniu z ustalonymi procedurami inspekcji i nadzoru.

W związku z powyższym, armatorzy statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m (a więc również jednostek poniżej 8 m), którzy będą korzystać z powyższego odstępstwa, mają obowiązek cotygodniowego raportowania ilości złowionego dorsza.

Informacje te, armatorzy stosujący dziennik połowowy w postaci papierowej lub tzw. miesięczny raport połowowy, przekazują do Centrum Monitorowania Rybołówstwem w Gdyni (CMR) za pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, w terminach do dnia:
9 lipca br. (za okres 1-8 lipca), 16 lipca br. (za okres 8-15 lipca), 23 lipca (za okres 15-22 lipca), 30 lipca (za okres 22-29 lipca), 6 sierpnia (za okres 30 lipca-5 sierpnia), 13 sierpnia (za okres 6-12 sierpnia), 20 sierpnia (za okres 13-19 sierpnia), 27 sierpnia (za okres 20-26 sierpnia), 1 września (za okres 27-31 sierpnia) .

W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się bezpośrednio do CMR.

Przedłożenie tygodniowego raportu nie zwalnia z konieczności sporządzenia miesięcznego raportu połowowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

Ze względu na równe traktowanie rybaków w regionie Morza Bałtyckiego w resorcie rozpoczęto prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1494 i  2010 oraz z 2017 r. poz. 1361) w zakresie rezygnacji prowadzenia ukierunkowanych połowów dorsza tylko przez 5 dni w miesiącu, który dotyczył tylko polskich rybaków. Przepis ten będzie obowiązywał od dnia 1 lipca br.

Ponadto, biorąc pod uwagę znikomy wpływ jednostek rybackich poniżej 12 m na stado tarłowe dorsza, dozwolony jest połów ryb płaskich narzędziami połowowymi o prześwicie oczka co najmniej 130 mm przez statki o długości mniejszej niż 12 m, na wodach o głębokości większej niż 20 m.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32700,00 $ tona -1,07% 17 cze
 Cynk 2962,00 $ tona -0,34% 17 cze
 Aluminium 2427,00 $ tona -1,10% 17 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.