• <

Projekt komisji ds. polityki energetycznej: pierwszy raport z działalności do 17 września 2023 r.

gs

01.12.2022 16:17 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Projekt komisji ds. polityki energetycznej: pierwszy raport z działalności do 17 września 2023 r.

Partnerzy portalu

Projekt komisji ds. polityki energetycznej: pierwszy raport z działalności do 17 września 2023 r. - GospodarkaMorska.pl

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich w latach 2007-2022 pierwszy raport ze swojej działalności miałaby opublikować do 17 września 2023 r. - wynika z projektu ustawy powołującej tę komisję. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie.

W czwartek PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Przekazali, że organ ten będzie funkcjonował na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej.

Projekt ustawy, który został zamieszczony na stronach Sejmu, liczy wraz z uzasadnieniem 34 strony. "Konieczne jest dokonanie weryfikacji działań osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w strategicznych dla funkcjonowania państwa sektorach w ciągu ostatnich 15 lat" - podkreślono w tym uzasadnieniu.

W projekcie wskazano, że komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007–2022 pod wpływem rosyjskim, działając na szkodę interesów RP" m.in.: podejmowali czynności urzędowe, w tym czynności materialno–techniczne, w szczególności tworzyli i powielali nośniki informacji; podejmowali decyzje o zatrudnieniu pracowników lub wyborze kontrahenta w ramach organu władzy publicznej lub spółki; dysponowali środkami publicznymi lub środkami spółki; brali udział w negocjacjach i zawarciu umowy międzynarodowej; brali udział w przygotowaniu lub prezentacji stanowiska RP na forum międzynarodowym, w szczególności w ramach prac organizacji międzynarodowej.

Ponadto także komisja miałaby badać przypadki wpływów rosyjskich na inne osoby, "o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy RP". W tym kontekście wymieniono: wpływ na środki masowego komunikowania; rozpowszechnianie fałszywych informacji; działalność stowarzyszeń lub fundacji; działalności związków zawodowych, związków lub organizacji pracodawców; funkcjonowanie infrastruktury krytycznej; funkcjonowanie partii politycznych; organizację systemu opieki zdrowotnej, w szczególności zwalczania chorób zakaźnych i ochronę granicy państwowej.

W skład komisji ma wchodzić dziewięciu członków powoływanych przez Sejm. Przewodniczącego tej komisji ma wyznaczyć Prezes Rady Ministrów. W skład komisji mogą wchodzić posłowie i osoby spoza parlamentu.

"Komisja wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 5 członków Komisji, w tym przewodniczącego Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji" - stanowi projekt.

Inny z proponowanych przepisów głosi, że "przewodniczący Komisji może wystąpić do prokuratora z wnioskiem o przeszukanie pomieszczeń lub innych miejsc lub zajęcie rzeczy w celu zabezpieczenia dowodu w sprawie".

Komisja ma wszczynać postępowania z urzędu, a postanowienie o tym zawiera "co najmniej opis potencjalnych wpływów rosyjskich, wskazanie podstawy prawnej oraz dane stron postępowania znane Komisji w dacie wszczęcia postępowania". W toku postępowania Komisja może przeprowadzić rozprawę, która co do zasady jest jawna, ale Komisja może wyłączyć jawność rozprawy ze względu na informacje wrażliwe lub stanowiące tajemnicę. Świadek lub biegły, który nie stawi się przed komisją bez uzasadnionej przyczyny mógłby być ukarany grzywną do 20 tys. zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania – do 50 tys. zł.

Decyzje, które ma móc podjąć komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, albo stwierdzenie nieważności tej decyzji lub uznanie, że decyzję wydano z naruszeniem prawa, ale zaszły "nieodwracalne skutki prawne".

Ponadto komisja mogłaby wydać zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat, cofnąć poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat, ale też cofnąć pozwolenie na broń.

Komisja przygotowywałaby tez raporty ze swojej działalności - pierwszy do 17 września przyszłego roku. "Raport po przyjęciu go przez Komisję jest prezentowany przez przewodniczącego Komisji w Sejmie" - stanowi projekt.

Ustawa o powołaniu Komisji ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W uzasadnieniu projektu oceniono, że "w 2007 r. rząd Jarosława Kaczyńskiego kontynuował politykę w relacjach polsko-rosyjskich mającą na celu budowaniu silnej suwerenności w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego, a także niezależnej polityki energetycznej". "To w tamtym na pierwszy plan wysuwały się kwestie embarga na eksport polskiego mięsa do Rosji oraz negatywne reakcje Federacji Rosyjskiej na udział Polski w projekcie budowy elementów amerykańskiego systemu tarczy antyrakietowe" - głosi to uzasadnienie.

"Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że rząd Donalda Tuska w latach 2007-2014 realizował zgoła inną politykę wobec Federacji Rosyjskiej. Określa się ją mianem resetu w relacjach z Rosją, który zresztą został opracowany koncepcyjnie w Niemczech, przez rząd Angeli Merkel" - napisano w uzasadnieniu.

Autorzy projektu zaznaczyli, że "charakterystycznym działaniem dla tego okresu były spotkania, na różnym szczeblu, pomiędzy władzami Polski oraz Federacji Rosyjskiej, w tym zwłaszcza z Władimirem Putinem oraz Siergiejem Ławrowem". "Do rangi symbolu ówczesnego resetu urosło już podpisanie w 2010 r. przez Waldemara Pawlaka (wicepremier i minister gospodarki w latach 2007-2012 - PAP) kontraktu gazowego z Gazpromem. Nie można mieć zatem wątpliwości, że utworzenie Komisji jest w pełni uzasadnione" - podsumowano.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.